Otázky v kategórii: Zdravotníctvo

počet otázok v kategórii: 107Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ako odmietnuť vyšetrenie pacienta event. vôbec ďalšie ošetrovanie?

ID3417 | | JUDr. Zdenko Doktor

Pracujem ako súkromný lekár špecialista. Mám pacienta, ktorý jedná so mnou verbálne agresívne, konfrontačne, úraža lekára aj zdravotnú sestru, meria čas vyšetrenia, snaží sa riadiť liečbu a ordinovať si vyšetrenia sám, ako má potrebu... so všetkým napriek. max. snahe je nespokojný. Pri mojom nesúhlase sa vyhráža podnetom na UDZS, trestným oznámením, medializovaním/ tomu by som sa rád vyhol, nakoľku pacient „bude mať vždy pravdu“ a lekár asi nemá žiadne práva/. Napriek tomu, že som ho vyzval aby si našiel iného lekára, nie je ochotný, tvrdí že má možnosť slobodnej voľby lekára a nástojí na poskytovaní zdravot. starostlivosti na našom pracovisku. Ja ako lekár mám pocit, že jeho stav už nedokážem hodnotiť objektívne, nakoľko vzhľadom na jeho správanie som už emocionálne zaujatý. Ako môžem lege artis odmietnúť dalšie vyšetrenie / ošetrovanie takéhoto pacienta? Nejde o vitálnu indikáciu či životohrozujúci stav.

Archivácia zdravotnej dokumentácie

ID4130 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Sú výmenné lístky - odporúčania na vyšetrenie a žiadanky na špecializované vyšetrenia v papierovej forme súčasťou zdravotnej dokumentácie. Ak áno, je ich nutné archivovať 20 rokov podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti? Sme poskytovateľ ŠAŠ a dokumentáciu vedieme v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené tlačivá zatiaľ ukladáme do registratúrneho strediska podľa dátumu a ambulancii.

Čakacia doba na prednostné ošetrenie

ID1966 | | JUDr. Zdenko Doktor

Môže mať lekár vyhradené 2 dni v týždni len pre platiacich pacientov (prednostné vyšetrenie) na ktoré som objednaná aj mesiac dopredu? Je to vôbec prednostné vyšetrenie, keď na naň čakám 3 mesiace a zaplatím 16 € a čas čakania 4 hod. (rozsah čakacej doby) Keď lekár objedná na napr. o 10 hod. a zoberie pacienta o 1/2 až 3/4 hod. neskôr, je to v poriadku ak zoberie za to 10 €?

Čerpanie sociálneho fondu-gastrolístky

ID3401 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme nemocnica, príspevková organizácia ŽSK. Naša odborová organizácia chce čerpať sociálny fond formou gastrolístkov, ktoré sa dajú zamestnancom na dni dovolenky. Je to možné, ako túto skutočnosť účtovať? Je toto čerpanie zdanené daňou z príjmu a platia sa odvody?

Členský príspevok

ID2889 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ účtujúci v jednoduchom účtovníctve zaplatil 5. 1. 2016 členský príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2016. Tento príspevok je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane. Zároveň však 30. 12. 2016 zaplatil príspevok do Slovenskej komory lekárov na rok 2017. Prosím Vás, príspevok na rok 2017 je výdavkom ovplyvňujúcim základ dane v roku 2016? Môže účtovať v rámci jedného účtovného obdobia dva príspevky do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane?

Daň vyberaná zrážkou pri peňažnom dare

ID2775 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť poskytla súkromnému lekárovi peňažný dar na nákup zdravotníckeho prístroja. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Dodanie zdravotníckych služieb

ID2780 | | Ing. Lucia Vanková

Držiteľ v roku 2016 uhradil inému držiteľovi, ktorý je aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, za dodané zdravotnícke služby dohodnutú sumu 1 000 €. Akým spôsobom sa zdaní uvedená úhrada?

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID4273 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Pacient uzatvoril dohodu o poskytovaní ZS s poskytovateľom ZS "A" , približne po 3 mesiacoch od uzatvorenia tejto dohody si našiel nového poskytovateľa ZS "B", s ktorým uzatvoril novú dohodu o poskytovaní ZS.

Aké právne následky má uzatvorenie novej zmluvy o poskytovaní ZS s prihliadnutím na § 12 ods. 7, 9 a ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov? 

Dokumentácia poskytovateľa

ID4345 | | Mgr. Lenka Kavarniková

Ako poskytovateľ ADOS, vykonávame ošetrovateľské výkony v domácom prostredí pacienta. Jednorazový výkon odber krvi pacientovi, stačí dokumentovať elektronicky v dekurze? Alebo musím aj v papierovej forme? Odber indikuje vždy lekár.

Držiteľ na účely zákona o dani z príjmov

ID2773 | | Ing. Lucia Vanková

Obchodná spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov, ktorými sú farmaceutické spoločnosti, rôzne prieskumy týkajúce sa zhromažďovania medicínskych údajov do dokumentácie potrebnej pre registráciu liekov v SR. Údaje získava od lekárov, ktorí sú zamestnancami nemocníc alebo majú samostatnú zdravotnícku prax. S lekármi sú uzatvárané zmluvy o dielo.

Je v tomto prípade spoločnosť s ručením obmedzeným držiteľom na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?