Otázky s vecným pojmom: Lekárska služba prvej pomoci

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odmeňovanie lekárov v APS

ID3097 | | JUDr. Zdenko Doktor

Citácia z Vášho textu: "Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety, ak ide o odmenu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho zdravotnú starostlivosť v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe iného vzťahu, ako je uvedený v tomto odseku." Je teda možná spolupráca medzi poskytovateľom APS a lekárom v zmysle obchodného prava - zmluvy uzatvorenej v zmysle Obchodného zákonníka? Aká je odmena "najmenej vo výške celkových mzdových nákladov zodpovedajúcich mzde lekára podľa odseku 3 prvej vety", ako sa stanoví? Pojem "celkových mzdových nákladov" je vlastne celková cena práce v zmysle Zákonníka práce?

Zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

ID1086 | | JUDr. Zdenko Doktor

Lekári si vytvorili neziskovú organizáciu, ktorá požiadala o  licenciu na prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci (ďalej len „LSPP") pre dospelých, deti aj dorast. Kto je zodpovedný za škodu, poškodenie pacienta pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – službukonajúci lekár alebo nezisková organizácia ako prevádzkovateľ LSPP, t. j. držiteľ licencie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v LSPP?

Povinnosť vykonávať lekársku službu prvej pomoci

ID1029 | | JUDr. Zdenko Doktor

Lekársku službu prvej pomoci (LSPP) sú povinní zo zákona podľa rozpisu vydaného rozhodnutím samosprávneho kraja u poskytovateľa/organizátora LSPP vykonávať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Má v tomto smere skutočnosť, že lekár zo súkromnej praxe, ktorý nemá so zdravotnými poisťovňami uzavretú žiadnu zmluvu (teda nečerpá žiadne finančné zdroje z verejného poistenia) nejaký vplyv na eliminovanie tejto povinnosti? Je v rovnakom postavení, ako lekár prijímajúci takéto finančné zdroje? V minulom roku bolo v jednom zo súvisiacich článkov uvedené, že ak sa rozhodne organizátor neposkytovať poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti odmenu za výkon služby LSPP, neporuší žiadny právny predpis. Nie sú ani v jednom z týchto prípadov nejako dotknuté Všeobecné ustanovenia II. Hlavy zákona č. 460/1992 Zb. Ústava SR  – Základné práva a slobody?