Otázky s vecným pojmom: príplatok

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Verejná správa - zaokrúhľovanie príplatkov od 1.1. 2023

ID4439 | | Ing. Iveta Matlovičová

V § 27 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2023 vypadlo ustanovenie: ...Suma zistená podľa § 15 až § 19a a § 21 v závislosti od počtu odpracovaných hodín sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Akým spôsobom sa majú tieto príplatky od 1.1.2023 zaokrúhľovať? (nadol, nahor, matematicky?) 

Uznanie kreditov + príplatok

ID4333 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na obec bola doručená žiadosť o uznanie kreditov + priložené osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania, kde získala učiteľka MŠ 15 kreditov. V žiadosti bolo priložené aj osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 50 vyučovacích hodín. Aký príplatok patrí učiteľke za získané vzdelávanie?

Odmeňovanie lekárov na APS

ID3230 | | Ing. Iveta Matlovičová

Príspevková organizácia VÚC a zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) zamestnáva lekárov. Podľa § 80 bod 3 zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti: (3) Mzda lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ... je 12 €. Zamestnávateľ zamestnávajúci lekára podľa predchádzajúcej vety sa s ním môže dohodnúť aj na vyššej mzde. Odvolávka 60aaa odkazuje na § 118 Zákonníka práce, kde je definovaná mzda ako peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty poskytované zamestnávateľom za prácu. Je táto mzda vo výške 12 € konečná, vrátane príplatkov za soboty, nedele a štátne sviatky? Alebo je povinnosť lekárom slúžiacim na ambulanciách APS odmenu 12 € za hodinu povýšiť o príplatky, keď budú pracovať cez víkendy a štátne sviatky? Pre doplnenie ešte dávam do pozornosti body 1 a 2 rovnakého paragrafu, pri ktorých je pri odmeňovaní lekárov a zubných lekárov pracujúcich v zariadeniach ÚZS odvolávka na § 119 odst. 3 Zákonníka práce.