Otázky s vecným pojmom: Vymeriavací základ

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výpočet DVZ

ID3786 | | Ing. Iveta Matlovičová

Postupovala Sociálna poisťovňa pri výpočte denného vymeriavacieho základu (DVZ) pri výpočte nároku na PN správne, ak pri výpočte použila predpokladaný DVZ?

Matka bola na svojej prvej rodičovskej dovolenke (predtým niekoľko rokov pracovala), ktorá sa jej skončila 13. júla 2020. Dňa 14. júla 2020 nastúpila do zamestnania po ukončení rodičovskej dovolenky Dňa 15. júla 2020 ukončila pracovný pomer dohodou. Za obdobie 14. – 15. júl 2020 dostala mzdu a odstupné, keďže došlo k rozviazaniu pracovného pomeru. Dňa 16. júla 2020 čerpala pandemickú OČR na dieťa. Sociálna poisťovňa pri výpočte DVZ na výpočet výšky nároku na ošetrovné vychádzala z pravdepodobného DVZ a nie zo skutočného DVZ. Postupovala správne? Podľa § 54 bod 8 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v z. n. p., nárok na nemocenskú dávku vznikol v ochrannej lehote, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu sa zisťuje ku dňu zániku nemocenského poistenia. A podľa nášho názoru je týmto dňom, v uvedenej situácii 15. júl 2020. Samozrejme, ak by Sociálna poisťovňa počítala DVZ zo skutočného príjmu, DVZ by bol maximálny. Pravdepodobný DVZ je samozrejme nižší.

Náhrada za pracovnú pohotovosť

ID2383 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím o vyjadrenie, či náhrada za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska vstupuje do vymeriavacieho základu DDS za zamestnávateľa a do výpočtu tvorby sociálneho fondu, nakoľko v programe MRP nám to tam automaticky zaraďuje.

Nevyplatená tantiéma FO ako odmena za rok 2012

ID2204 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Z hospodárenia stálej prevádzky v Nemecku rozhodol jediný spoločník - konateľ vyplatenie tantiémy (zdroj nie je zisk po zdanení) za rok 2012 vo výške 37 500 €. Zdroj príjmu nie je teda zisk po zdanení, nejde o tantiému aj keď je tak označená - je to odmena. Tantiéma-odmena za rok 2012 je evidovaná ako nevyplatená na účtoch 522/333 . Je toto účtovanie správne? Pre nedostatok finančných prostriedkov je táto odmena stále nevyplatená. Tento príjem bude vyplatený konateľovi-zároveň zamestnancovi, ktorý má od platiteľa príjem zo závislej činnosti. Zdaňuje sa tento príjem zamestnanca-konateľa ako bežný príjem zo závislej činnosti v čase výplaty? Ako sa postupuje pri výpočte VZ na odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne pri výške 37 500 € a v akej výške?

Dividendy a zdravotné poistenie

ID2163 | | Ing. Iveta Matlovičová

Náš spoločník si chce vyplatiť dividendy za rok 2012 aj za rok 2013 teraz v roku 2014. Vieme, že je tam stanovená maximálna hranica pre odvod poistného do zdravotnej poisťovne. Mohli by ste nám povedať, ako sa vypočíta tento odvod, keď výška dividend za obidva roky prekračuje tento vymeriavací základ? Platí sa tento odvod zvlášť za každý rok, alebo sa to spočíta do vymeriavacieho základu za rok 2014?

Dodatočné ročné hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2012

ID1773 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť podávala mesačné hlásenia k vyúčtovaniu dane zo závislej činnosti a podala aj ročné hlásenie za rok 2012. Po termíne podania ročného hlásenia, spoločnosť obdržala spracované mzdy zo stálej prevádzkarne v Nemecku, ktoré sa spracovávali spätne za rok 2012. Zamestnanci mali zúčtované mzdy v celkovom úhrne (príjem na Slovensku aj v Nemecku) aj zrazenú daň aj odvody z úhrnu celkového príjmu. Ako sa vystaví potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti?

Príjem v zahraničí sa výjme zo zdaniteľných príjmov na Slovensku? Vystaví sa potvrdenie o príjme fyzickej osoby  zo závislej činnosti  tak, že v r. 01 bude len príjem zdaňovaný na Slovensku,  v r. 03 - budú poistné príspevky z celkového vymeriavacieho základu (poistné na odvádzalo na Slovensku  z celkového príjmu) a úhrn preddavkov na daň bude v skutočnej zrazenej výške? Zamestnanci požiadali o odklad podania daňového priznania  dani z príjmom FO za rok 2012 a z podania daňového priznania z takto uvedených príjmov na potvrdení im vznikne preplatok na dani. Je takýto postup správny?

Príspevky z úradu práce, sociálnych veci a rodiny

ID1463 | | Ing. Alena Benková

Podľa  § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“)  poskytnutý príspevok z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi  na podporu udržania zamestnancov s nízkymi príjmami.  Dohoda bola uzatvorená v mesiaci apríl 2012. Je  tento príspevok je  pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca? Vchádza  tento príspevok aj do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie? Je celkový príspevok u zamestnávateľa zdaniteľným príjmom?

Návšteva u lekára a PN zamestnanca

ID182 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Ako je to v prípade potreby voľna na vlastné ošetrenie zamestnanca u lekára? Koľko dní v roku môže byť zamestnanec práceneschopný a ako je to s náhradou mzdy?

Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla

ID298 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla na súkromné aj služobné účely je predmetom dane z príjmu a vstupuje do vymeriavacích základov na výpočet výšky poistného do poisťovní?