Otázky s vecným pojmom: Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ročné zúčtovanie ZP podľa rôznych príjmov zohľadnené v daňovom priznaní

ID4545 | | Ing. Miroslava Brnová

Ako správne postupovať pri zdaňovaní a vyplňovaní daňového priznania za rok 2022, ak daňovník v roku 2022 mal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, z podnikania a z prenájmu a v roku 2022 mu prišlo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde mal preplatok na zdravotnom poistení zo závislej činnosti (90,00 €) a nedoplatok na zdravotnom poistení z podnikania (178,52 €)? Je správne, ak v daňovom priznaní sa zo zdravotného poistenia zaplateného zo závislej činnosti na základe potvrdenia o príjme od zamestnávateľov odpočíta preplatok z ročného zúčtovania. Úprava sa vykoná už v V. oddiely na riadku č. 37, taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadku č. 10 a nedoplatok z ročného zúčtovania z podnikania sa zohľadní v VI. oddiely a taktiež v údajoch na účely SP a ZP na riadkoch č. 13 a 14 a všetko sa uvedie ešte v poznámkach. Je to správny postup? Daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania paušálne výdavky.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

ID2364 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať v prípade, ak zamestnávateľ nechce bývalému zamestnancovi vystaviť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO" a ten to potrebuje doložiť súčasnému zamestnávateľovi k žiadosti o ročné zúčtovanie dane, resp. priložiť k daňovému priznaniu?

Vyplata mzdy nezahrnutá do ročného zúčtovania preddavkov na daň

ID1053 | | Ing. Alena Benková

Výplaty  za december 2011 boli zúčtované, ale neboli vyplatené  do 31. januára 2012. Má mzdová účtovníčka, ktorá vykoná ročné zúčtovanie preddavkov a vystavuje potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti za rok 2011, zahrnúť do nich len príjem za  1. – 11. mesiac 2011? Ako má uviesť údaje v mzdovom liste za rok 2011 a v prehľade za IV. štvrťrok 2011 ?