Otázky s vecným pojmom: Nehnuteľnosť

počet otázok s vecným pojmom : 190Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

DPH pri prefakturácii nákladov

ID5193 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o., platiteľ DPH, má obstaranú nehnuteľnosť na predaj, evidovanú v zásobách. Túto nehnuteľnosť bude firma predávať na bývanie a už teraz vie, že ju bude predávať bez DPH. Pri vyúčtovacej faktúre za plyn a energiu si firma neuplatnila odpočet DPH na vstupe, keďže vie, že nehnuteľnosť bude predávať bez dane, tak aby nemusela dodatočne upravovať odpočítanú DPH. V tomto momente už existuje predkúpna zmluva a firma sa s kupcom dohodla, že náklady na vyššie uvedený plyn a energie už znesie budúci kupca. Firma mu teda dodávku plynu a energie prefakturovala a neuplatnila DPH na výstupe, keďže na nákladovej strane si DPH neodpočítala. Je takýto postup správny?

Účtovné odpisy = Daňové odpisy pri DHIM

ID5107 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť obstarala rozostavanú nehnuteľnosť aj s pozemkom za účelom ďalšieho dosahovania zisku. Dodávateľským spôsobom sa nehnuteľnosť dokončila, zariadila sa vybavením na komplet k prevádzkovaniu, zaplatila poplatky za kolaudáciu, rôzne povolenia a iné drobnosti, ktoré boli potrebné k užívaniu. Spoločnosť sa rozhodla všetko účtovať ako DHIM, aj drobnosti do 1 700 € na účet 042.002. Nebude účtovať o zásobách do hodnoty 1 700 €. Po vydaní platného užívacieho povolenia to zaradí do majetku firmy a bude všetko odpisovať 40 rokov. Účtovné odpisy sa budú rovnať daňovým odpisom. Odpisový plán bude 40 rokov. Je to takto v poriadku?

Nadobudnutie nehnuteľnosti v krajine EÚ a dane

ID5159 | | Ing. Marián Drozd

Sovenská s.r.o., platiteľ DPH na SK, plánuje kúpiť nehnuteľnosť v Chorvátsku. Nehnuteľnosť je úplne nová a obstaraná bude od chorvátskeho developera, platiteľa DPH v Chorvátsku. Slovenská firma plánuje uvedenú nehnuteľnosť používať na krátkodobý prenájom pre turistov. Akým spôsobom sa vysporiada DPH pri obstaraní, respektíve aká je možnosť odpočtu DPH v slovenskej firme? Akým spôsobom sa budú zdaňovať výnosy z prenájmu v slovenskej firme, respektíve zdaňujú sa takéto výnosy v SR, keďže majiteľom nehnuteľnosti bude firma, ktorá má sídlo v tuzemsku?

DHIM poskytnutý na prenájom

ID5171 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme mikro ÚJ. Na základe zmluvy prenajímame nehnuteľnosť. Za rok 2023 sme mali hotel zatvorený, prevádzka nešla -teda sme nemali žiadny príjem. V SW máme nastavené, že ÚO = DO. Účtovné Odpisy na nehnuteľnosť evidujem každý mesiac v SW 551/081. Potom v DPPO za rok 2023 na r. 150 uvediem daňový odpis za celý rok 2023 ako pripočítateľnú položku? Aký je správny postup?

Zaradenie dlhodobého majetku pri kúpe podniku

ID5167 | | Ing. Ondrej Baláž

Právnická osoba nadobudla na základe zmluvy o predaji podniku celý podnik (aktíva aj pasíva) a v rámci neho ako súčasť podniku nadobudla aj dlhodobý hmotný majetok (budovu). Podnik nadobudla od fyzickej osoby. Fyzická a právnická osoba sú personálne a ekonomicky prepojené osoby. Fyzická osoba viedla podvojné účtovníctvo. Právnická osoba je jednoosobovou s. r. o. Spoločník a konateľ spoločnosti je tá istá fyzická osoba, ktorá predala podnik. Kúpna cena podniku bola 10 000 €. Obstarávacia cena budovy bola 200 000 €, oprávky k budove sú vo výške 180 000 €, zostatková cena 20 000 €. Budova má reálnu trhovú cenu stanovenú znaleckým posudkom 500 000 €. V akej hodnote má účtovná jednotka zaradiť tento majetok do svojho majetku (účtovať na účte 021) v zostatkovej cene 20 000 alebo v reálnej hodnote 500 000? Má pokračovať v odpisovaní podľa odpisového plánu fyzickej osoby alebo odpisovať odznova, rok nadobudnutia je prvým rokom odpisovania?

DPH a použitie koeficientu pri odpočte dane

ID5119 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na SK vlastní budovu, kde sú priestory, ktoré prenajíma iným podnikateľským subjektom na obchodné účely (nie na bývanie). Priestorov na prenájom je desať. Deviatim sa fakturuje prenájom s DPH a jednému bez DPH. Povedzme, že koeficient odpočítania DPH teda bude 0,9. Musí firma použiť uvedený koeficient pri krátení odpočtu DPH na vstupe len z plnení, ktoré vyslovene súvisia s činnosťou prenájmu? Alebo, ak má firma aj ďalšie činnosti, napríklad advokátske služby, tak musí koeficient použiť plošne na krátenie odpočtu pri všetkých činnostiach? Firma pri obstaraní budovy odpočítala DPH. Má začatie používania koeficientu, ako je uvedené v príklade, vplyv na pôvodne odpočítanú daň pri obstaraní nehnuteľnosti?

N.o. a technické zhodnotenie majetku

ID5101 | | Jana Vršková

Klasická n.o. vlastní budovu. Budovu ešte v minulosti získala darovaním. Budova bola zaúčtovaná na základe znaleckého posudku v hodnote 1 000 000 EUR. Budova patrí do 6. odpisovej skupiny (40 rokov). Do roku 2022 boli ročné odpisy daňové aj účtovné účtované takto 551/081= 25 000 EUR a 384/649 rozpúštanie 25 000 EUR. V roku 2023 bolo na budove vykonané technické zhodnotenie (tepelné čerpadlo) v hodnote 100 000 EUR. Tepelné čerpadlo bolo obstarané z dotácie Ministerstva životného prostredia SR 95 % (95 000 EUR) a 5 % (5000 EUR) z vlastných zdrojov. Takže v roku 2024 zvýšená vstupná cena je 1 100 000 EUR a sumárny ročný daňový a účtovný odpis v roku 2024 bude 27 500 EUR. Otázkou je, ako účtovne vysporiadať tento ročný odpis, musí byť:

1. 551/081 budova, 384 rozpustenie/649 budova,

2. 551/081 čerpadlo, 384 dotácia/649 (691) čerpadlo, a tiež čo so zostatkom 5 %? Tiež ako mám vypočítať presné sumy odpisov pre jednotlivé účty?

Evidencia a zaradenie majetku v spoločnosti

ID5079 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť investovala - obstarala si novostavbu rekreačného domu - nehnuteľnosť, za účelom ďalších výnosov. Ako správne postupovať a účtovať na účet 042? V roku 2023 sa obstarávali stavebné práce, nábytok, rôzne elektro spotrebiče, vybavenie kuchyne ako hrnce, rôzne drobnosti, periny, matrace, obliečky, čistiace potreby, vysávač, mop, tiež boli rôzne poplatky - kolky, poistenie nehnuteľnosti a rôzne iné drobnosti. Kolaudácia bola v 2/2024. Používať to začneme od 1. 6. 2024. Vtedy to aj zaradím a začnem odpisovať? Všetko to bude na účte 042.100, zaradím to a 40 rokov to budem odpisovať? Alebo to musím rozdeliť a stavebné práce - nehnuteľnosť odpisovať osobitne, nábytok 6 rokov osobitne, elektro spotrebiče 4 roky osobitne, drobné vybavenie osobitne, Aký je správny postup?

účet 427

ID5027 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, organizácia Pasienkové pozemkové spoločenstvo rozmýšľa nad kúpou pozemku. Peniaze budú použité z nerozdelených ziskov min.období. Predpokladám, že by sa malo účtovať: 428/427 tvorba 031/32x kúpna cena 32x/221 úhrada za pozemok a v budúcnosti, keď dôjde k predaju tohto pozemku tak by mal byť zápis .? 427/031 výnos 31x/64x a v rámci daňového priznania sa douplatní obstarávacia cena pozemku v zmysle § 19 ods. 3 písm. e) ? Alebo dôjde iba k zdaneniu bez nároku na uplatnenie vo výdavkoch obstarávacej ceny .? Prosím o informáciu ako sa daňovo vysporiada prípadný budúci predaj tohto pozemku v rámci dane z príjmov dakujem

Príjem profesionálneho športovca a obrat pre platiteľstvo DPH

ID4995 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský športovec vykonáva činnosť profesionálneho hokejistu v slovenskej najvyššej hokejovej súťaži. Má s klubom uzatvorenú profesionálnu zmluvu a mesačne fakturuje klubu odmenu ako SZČO. Popritom má ešte zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Výška príjmu z oboch činností dokopy za 12 mesiacov je 55 000 € (z hokeja 50 000 + 5 000 z prenájmu). Má sa takýto príjem brať do obratu pre povinnú registráciu pre platiteľa DPH? A je teda profesionálny športovec povinný sa registrovať v takomto prípade za platiteľa DPH?