Otázky s vecným pojmom: Nehnuteľnosť

počet otázok s vecným pojmom : 176Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Automobil v podnikaní

ID4257 | | Ing. Jana Fülöpová

Daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Vložil do obchodného majetku nehnuteľnosti, ktoré prenajíma. Môže si tento daňovník uplatňovať výdavky z titulu používania súkromného automobilu, ktorý používa na jazdy v súvislosti s prenájmom?

Blízka osoba

ID1894 | | JUDr. Peter Strapáč

Chcela by som Vás poprosiť o odbornú podporu k správnemu aplikovaniu  ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktoré upravuje definíciu pojmu „blízka osoba“.

Dostala som od poslancov úlohu posúdiť a preveriť prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce na iné osoby, konkrétne na synovca pána starostu. Prevod sa uskutočnil v druhej polovici r. 2010. Ja som do svojej správy z kontroly uviedla, že syn brata pána starostu je blízkou osobou voči starostovi a preto nadobudnutie  obecného majetku bol v rozpore s § 9a ods. 6 písm. g). zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Podľa môjho názoru synovec starostu mohol nadobudnúť majetok obce len na základe obchodnej verejnej súťaže.

Byt v podnikaní a účtovanie nákladov

ID3275 | | Ing. Beata Moravcová

Máme byt v s. r. o.-čke . Zaradila som ho do majetku a používa sa len na podnikanie - ubytovacie služby. Chcela by som sa spýtať, ako účtovať jednotlivé položky od správcu:

  • služby spojené s výkonom správcu,
  • fond opráv,
  • dažďová voda,
  • upratovanie,
  • elektrická energia,
  • voda,
  • odvoz smetí.

Česká spoločnosť ako platiteľ DPH na Slovensku

ID978 | | Ing. Zdenka Jablonková

Ako postupovať v prípade, keď česká spoločnosť, ktorá je zaregistrovaná ako platiteľ DPH v Českej aj Slovenskej republike, poskytne slovenskému odberateľovi služby spojené s nehnuteľnosťami na Slovensku. Postupuje tak ako slovenský platiteľ DPH, resp. je chápaná ako „zahraničná osoba"?

Čo všetko môže byť vo výdavkoch FO - občana za predaj bytu?

ID2143 | | Ing. Anton Kolembus

Občan - FO predal v roku 2013 byt. Byt odkúpil od bytového družstva cca v roku 2010 za "zvyškovú" cenu podľa zákona o prevode bytov vo vlastníctve štátu a bytových družstiev. Nemôže si uplatniť oslobodenie podľa § 9 ods. 1 a) - nevlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. Otázka: Čo všetko si môže uplatniť vo výdavkoch podľa § 8 ods. 2? Môže to byť len "zvyšková" kúpna cena z roku 2010 alebo aj splátky anuity bytovému družstvu v predchádzajúcich rokoch, ktoré platil v mesačných platbách ? Môže si uplatniť ako výdavok vynaložené a bločkami preukázané čiastky na prestavbu bytu (obklady, stierky, podlahy, výmenu okien) ? Môže si uplatniť ako výdavok aj spotrebiče a zariadenie predané spolu s bytom ako napr. šporák, kuchynskú linku, pračku, sušičku, chladničku s mrazničkou, nábytok ? Musí byť toto zariadenie vymenované ako predávané spolu s bytom v kúpnopredajnej zmluve aby bolo uznané ako výdavok k predaju bytu spolu s vybavením? Nestačí, aby zariadenia a nábytok boli spomenuté v kúpnopredajnej zmluve len všeobecne napr. predaj bytu spolu s vybavením a zariadením?

Daň z nehnuteľnosti

ID1634 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Majú daňovníci platiť daň z nehnuteľnosti aj za parcely registra E?

Daň z predaja nehnuteľnosti

ID3086 | | Ing. Anton Kolembus

Klient nadobudol nehnuteľnosť dedením v roku 2016. Teraz rieši predaj tejto nehnuteľnosti. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  je tento príjem oslobodený od dane. Je toto správne tvrdenie? Poznámka: Ide o príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutý dedením a uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia do vlastníctva poručiteľa.

Daň z prenájmu bytu

ID2153 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Čo je možné zahrnúť do výdavkov v prípade prenájmu bytu so zariadením (prenajímateľ je fyzická osoba, byt nie je zahrnutý v obchodnom majetku)?

Daň zo zisku

ID2920 | | Ing. Anton Kolembus

Obraciam sa na Vás s otázkou vo veci dane zo zisku pri predaji rodinného domu, osobné vlstníctvo. Moj klient kúpil v roku 2014 rozostavaný rodinný dom. Dom dokončil, avšak z rodinných dôvodov ho predáva za trhovú cenu. Dá sa pre uplatnenie výpočtu zisku aplikovať fotodokumentácia alebo Znalecký posudok vypracovaný na dokončenú stavbu? Ide o osobný majetok, občana - nepodnikateľa.

Daňové priznanie k DPH

ID956 | | Ing. Alžbeta Hermanová

Spoločnosť poskytuje služby súvisiace s nehnuteľnosťami v Českej republike. Je platiteľom DPH len v SR. Do akého riadku treba zahrnúť službu  – nakúpená služba – poradenstvo od platiteľa DPH v Českej republike. Aké služby sa uvádzajú na riadok 15.