Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov

počet otázok s vecným pojmom : 11Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Opravná pložka k pohľadávkam

ID5029 | | Ing. Anton Kolembus

Dobrý deň, voči spoločnosti XY evidujeme pohľadávku, kde dátum vystavenia našej faktúry je 11. 5. 2020 a ostatné neskôr počas roka 2020. Pohľadávky riešime súdnou cestou. Súdom ich máme uznané a čakáme na vyplatenie od spoločnosti XY. Opravné položky sme netvorili. Pohľadávka je stále nepremlčaná. Môžem sa rozhodnúť, kým nie je pohľadávka premlčaná (4 roky), že nebudem tvoriť opravnú položku? Ak ju musím tvoriť potom účtujem 547/391 daňový výdaj? / nad 1080 dní 100 % z menovitej hodnoty pohľadávky? Tento rok predpokladáme, že dlžník pôjde do konkurzu. Ako správne postupovať?

Neprihlásená pohľadávka

ID4901 | | Ing. Ján Mintál

Máme pohľadávku z r. 2020, na ktorú sme vytvorili opravnú položku v r. 2021 a 2022. V r. 2023 bol na uvedenú firmu vyhlásený konkurz. Pohľadávku sme neprihlásili. Môžme ju teraz odpísať a vyradiť? Vyradenie vo výške OP 391/311 a 546/311 zvyšných nevytvorených 50 % - tento odpis by bol daňovo uznaný alebo nie?

Zaradenie nehnuteľnosti do používania a náklady na zariadenie vybavenie do kolaudácie.

ID4953 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť obstarala rozostavaný zrub v roku 2021. Stavebné práce, materiál účtujem na obstaranie 042. Koncom roka 2023 spoločnosť začala kupovať nábytok ( kompletné vybavenie aj s návrhom od dizajnéra) tiež TV, rôzne spotrebiče (pračka, vybavenie kuchyne elektrospotrebičmi a iné drobnosti ako vankúše, periny, obliečky, záclony, garniže, čistiace prostriedky proste všetko pre kompletné užívanie zrubu pre hostí. V 1/2024 je kolaudácia. Ako účtovať do kolaudácie všetky tie nákupy vybavenie, zariadenie nehnuteľnosti? Všetko to budem odpisovať na 1 karte cca 40 rokov? Alebo TV samostatne odpisovať, nábytok – samostatne odpisovať a iné vybavenie budem odpisovať samostatne? Budem to evidovať na účte 042.XXX, lebo o zásobách spoločnosť neúčtuje. Aký je správny postup?

Predĺžená splatnosť a uplatnenie § 53b zákona o DPH, uplatnenie § 17 osd. (27) zákona o dani z príjmov a predĺžená splatnosť.

ID4925 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť mesačný platiteľ DPH v zdaňovacom období roka 2023 evidoval záväzky po splatnosti pri ktorých uplynulo 100 dní odo dňa splatnosti záväzku. V príslušných zdaňovacích obdobiach uplatnil § 53b ods. 1 písm. a) a vrátil odpočítanú DPH daňovému úradu. S cieľom zmierlivého vyriešenia nárokov veriteľa uzatvoril dlžník písomne s veriteľom uznanie záväzku a dohodu o jeho zaplatení podľa § 323 Obchodného zákonníka. V dohode sú uvedené nasledovné body: bod 5. Touto Dohodou Dlžník v plnom rozsahu uznáva Dlh čo do dôvodu a výšky a týmto ho výslovne potvrdzuje, a to ku dňu podpisu tejto Dohody, a zaväzuje sa ho uhradiť Veriteľov spôsobom uvedeným v bodoch 6. a 7 bo 6. Zmluvné strany sa dohodli, že Dlh v celej výške bude uhrádzaný Dlžníkom Veriteľovi na bankový účet Veriteľa a to v splátkach vždy k danému dňu v mesiaci podľa nasledovného splátkového kalendára, navrhnutého Dlžníkom a akceptovaného Veriteľom. bod. 7 Každá jednotlivá Splátka sa považuje za uhradenú Dlžníkom Veriteľovi momentom riadneho a včasného (v súlade s uvedeným splátkovým kalendárom) pripísania sumy zodpovedajúcej plnej výške jednotlivej splátky na Účet veriteľa. Dlh sa považuje za uhradený Veriteľovi a splnený momentom, kedy celková suma Dlžníkom včas a riadne uhradených Splátok veriteľovi bude predstavovať 89 585,36 EUR. Dlh 89 585,36 EUR tvoria záväzky po splatnosti 100 dní a viac a súčasne záväzky po splatnosti menej ako 100 dní, plnenia z ktorých bola DPH odpočítaná. Podľa splátkového kalendára a splatnosti jednotlivých splátok je uzavretím tejto dohody celý dlh v lehote splatnosti. Môže v tomto prípade na základe uzavretej dohody dlžník považovať všetky záväzky, ktoré tvoria dlh 89 585,36 EUR za záväzky v lehote splatnosti a nárokovať si vrátenie DPH, ktorú v jednotlivých zdaňovacích odviedol dlžník daňovému úradu podľa § 53b zákona o DPH pred uzatvorením dohody? Môže dlžník z dlhu 89 585,36 EUR tvoriť pripočítateľné položky a upravovať základ dane k dani z príjmov podľa § 19 ods. 27 na základe splatnosti jednotlivých splátok splátkového kalendára?

Cestovné náhrady spoločníka

ID4873 | | Ing. Marián Drozd

Spoločník s. r. o. má prechodný pobyt v USA, na účely schválenia valného zhromaždenia má výdavky spojené s cestou na Slovenko vo výške cca 10 000 €. Je možné dať tieto výdavky do daňových výdavkov?

Dividendy vyplatene daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou

ID4805 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Slovenská spoločnosť s. r. o., daňový rezident SR má jediného spoločníka poľského občana, nerezidenta SR, rezident PL. Slovenská s. r. o. ide vyplatiť dividendy za rok 2022. Som názoru, že táto výplata podlieha zrážkovej dani, a keďže ideme na medzinárodnú zmluvu uplatním našu 7 % zrážkovú daň, pretože v Zmluve medzi SR a PL v článku 10 bod 2 písm. b je uvedená vyššia sadzba dane (10 %). daňovník § 2 písm.e) bod 1 predmet dane § 3 ods. 1 pis e) zdroj príjmov § 16 ods. 1 pism. e) bod 9

Odpis pohledávky po zastavení exekuce na základě oddlužení konkurzem

ID4807 | | Ing. Marián Drozd

S.r.o. má v pohledávkách fakturu na částku 1 000 €, která byla splatná k 10. 9. 2021. Na odběratele byla na základě nezaplacení pohledávky a podaného návrhu s.r.o. navržena exekuce. Exekucí nebylo nic zaplaceno, s.r.o. zatím vytvořilo opravnou položku ve výši 20 % k 10.9.2022 a k 10.9.2023 dalších 30 %. Nyní přišla od exekutora informace - upovedomie o zastavení exekuce z důvodu: povinný bol oddlužený konkurzem s datumem 9.8.2023 . Může nyní s.r.o. pokračovat v uplatnění 50 % opravné položky ke dni 10.9.2024 a poté provést v roce 2024 rozpuštění opravné položky a daňový odpis pohledávky nebo je tento postup na základě zaslaného zastavení exekuce již nesprávný? Pokud musí s.r.o. zvolit jiný postup jako odepsat pohledávku, prosím o postup, jak toto řešit.

Nulovanie faktúry

ID4781 | | Ing. Anton Kolembus

Vedieme e-shop s papučkami. Denne odošleme cca 200 balíkov spolu s vystavenou faktúrou, ktorá ide zákazníkovi do mailu. Sú to koneční spotrebitelia, občania. Z tohto množstva sa nám niektoré balíky vrátia ako neprevzaté, neuhradené dobierkou. Na vystavenú faktúru neprevzatého balíka vystavujeme dobropis a uhrádzame ho zápočtom s daňovým dokladom. Môžem urobiť storno faktúry k neprevzatému balíku? Vymazať ju z knihy faktúr, keďže daňové plnenie nevzniklo? Týmto nemusím robiť k nej dobropis a uhrádzať. Alebo mi program ponúka nulovanie faktúry. Alebo naďalej robiť dobropisy k vystaveným faktúram.

Nájom vozidiel od dcérskej spoločnosti odštepného závodu z CZ

ID4701 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Sme materská spoločnosť so sídlom na území SR. Máme odštepný závod v CZ a organizačnú zložku v DE. Odštepný závod v CZ má v majetku osobné a nákladné motorové vozidla, ktoré prenajíma materskej spoločnosti v SK. Vozidlá používajú zamestnanci, evidovaný v pracovnom pomere v materskej spoločnosti SK v rámci EÚ pri stavebných prácach. Moja otázka znie, ak uhradíme nájom odštepného závodu, podlieha zrážkovej dani na SK v zmysle zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia? Uhradiť odštepnému závodu sumu nižšiu o zrážku, zrážku zaplatiť daňovému úradu na SK? Môžeme túto zrážkovú daň započítať s daňovou povinnosťou na daň z príjmov v CZ?

FO a prenájom bytu - bytového priestoru vlastnej s.r.o.

ID4703 | | Ing. Marián Drozd

1/ FO kúpila byt (Druh stavby: Bytový dom) FO tento byt na základe Zmluvy o dlhodobom prenájme bytových priestorov dá do nájmu stavebnej spoločnosti s.r.o., platiteľovi DPH (v ktorej je táto FO jediným konateľom a spoločníkom/). Stavebná spoločnosť si tu zriadi svoju prevádzku. Byt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Túto rekonštrukciu bytu na základe súhlasu od FO prenajímateľa spoločnosť začne realizovať na svoje náklady. Môže si spoločnosť náklady na opravy a rekonštrukciu dať do nákladov? Môže si uplatniť DPH na VSTUPE - z dokladov za rekonštrukciu bytu? Alebo to je možné iba v Nebytovom priestore? Bude to prevádzka stavebnej spoločnosti, ktorá súvisí s celkovou ekonomickou činnosťou zdaniteľnej osoby / spoločnosti. Predmetný zrekonštruovaný byt bude slúžiť na podnikanie s.r.o. ako ubytovňa pre zamestnancov, kancelária, sklad aj parkovanie. „Takže našej spoločnosti sa netýka § 38 ods. 3 zákona o DPH prenájom bytu je zo zákona oslobodený od dane, nie je možné uplatniť si odpočítanie dane zo žiadnych vstupov, ktoré sa týkajú oslobodeného prenájmu.“ My tam budeme mať prevádzku a fakturovať budeme našu stavebnú činnosť. Teraz máme iba virtuálne sídlo, ale potrebujeme už reálne priestory. Po kompletnej rekonštrukcii musíme potom kolaudovať? Čo ďalej? Na aký účet účtovať úplne všetky bločky za materiál, práce zariadenie/ vybavenie do kompletnej rekonštrukcie? Do akej odpis. skupiny to zaradím. Musím to niekde ohlasovať? / Mestu, DÚ .... Na čo nezabudnúť pri takomto type dlhodobého prenájmu? Ako určiť správne cenu za prenájom?