Otázky s vecným pojmom: Nehnuteľnosť

počet otázok s vecným pojmom : 176Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zajištění plynu do skladu

ID3711 | | Ing. Anton Kolembus

Jsme společnost, která má v nájmu skladové prostory. S povolením pronajímatele si v tomto skladu kvůli zateplení chystáme nechat nainstalovat plynové topení. Zajímá mě, jaký bude postup při účtování. Bude se jednat o technické zhodnocení pronajaté nemovitosti, kde budou později i odpisy? Zaúčtuje se vše do majetku, nebo instalace půjde přes náklady - služby?

Využitie nehnuteľnosti (v obchodnom majetku) na súkromné účely

ID3682 | | Ing. Marián Drozd

Nehnuteľnosť, ktorá je v obchodnom majetku s. r. o., je využívaná konateľom, ktorý je zároveň aj spoločníkom, na súkromné účely asi 15-25 dní do roka. Akým spôsobom a aké percento nákladov súvisiacich s nehnuteľnosťou treba zaúčtovať ako pripočítateľnú položku k daňovému základu?

Zrušenie zmluvy na predaj nehnuteľnosti

ID3466 | | Ing. Marián Drozd

Aký vplyv na daňové priznanie dani z príjmov za bežné obdobie má skutočnosť, že spoločnosť v aktuálnom roku sa dohodla na zrušení kúpno-predajnej zmluvy ohľadne predaja pozemku, pričom predaj a zápis v katastri nehnuteľnosti sa uskutočnil v minulom účtovnom období. Spoločnosť pozemok predala za 30 000 €, obstarávacia hodnota pozemku bola 10 000 €. Je možné uvedený predaj účtovať na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho? Akými účtovnými zápismi predávajúceho by sa uvedený účtovný prípad mal zaúčtovať?

Prenájom kancelárií, skladových priestorov

ID3354 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť - platiteľ DPH má v prenájme budovu, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva ako " Budova ubytovacieho zariadenia". (Vlastník budovy je platiteľ DPH). Spoločnosť túto budovu ďalej prenajíma ako kancelárske priestory a skladové priestory. Akú DPH uplatní pri fakturácii uvedeného prenájmu od 1. 1. 2019 - po novele zákona o DPH.

Kompenzácia nerozdeleného zisku a kúpa nehnuteľnosti

ID3311 | | Ing. Marián Drozd

Hlavný akcionár sa rozhodol predať spoločnosť, ktorá sídli vo vlastných priestoroch. Budúci kupujúci nemá záujem o kúpu budovy. Hlavný akcionár sa rozhodol túto budovu odkúpiť a prenajímať ju budúcemu kupujúcemu. Hlavný akcionár má nárok na výplatu nerozdeleného zisku z minulých rokov. Otázka: Môže tento hlavný akcionár kúpu budovy kompenzovať výplatu nerozdeleného zisku (po úhrade preddavkov do ZP) - teda časť nerozdeleného zisku použiť na kompenzáciu úhrady kúpnej ceny budovy? Cena nehnuteľnosti - budovy bude určená znaleckým posudkom. Hlavný akcionár, ktorý sa stane majiteľom budovy bude prenajímať budovu budúcemu kupujúcemu, ktorý je registrovaný ako platiteľ DPH. Prenajímateľ - fyzická osoba má byť tiež registrovaný ako platiteľ DPH? Čo je pre neho výhodnejšie? Načo je možné použiť nerozdelený zisk z predchádzajúcich rokov?

Byt v podnikaní a účtovanie nákladov

ID3275 | | Ing. Beata Moravcová

Máme byt v s. r. o.-čke . Zaradila som ho do majetku a používa sa len na podnikanie - ubytovacie služby. Chcela by som sa spýtať, ako účtovať jednotlivé položky od správcu:

  • služby spojené s výkonom správcu,
  • fond opráv,
  • dažďová voda,
  • upratovanie,
  • elektrická energia,
  • voda,
  • odvoz smetí.

Ocenenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky - roľnícky domček

ID3277 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec bezplatne nadobudla nehnuteľnosť-roľnícky domček, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Aby obec dostala do daru tento domček, najprv sa muselo konať dedičské konanie po nebohej majiteľke, ktorá zomrela ešte v roku 2012. Deti, pozostalí zahájili dedičské konanie, na ktorom sa dohodli o prevode na jednu osobu a tá osoba bezplatne darovala tento domček obci. Na základe uznesenia bola táto kultúrna pamiatka ohodnotená na sumu 100 €. Je možné túto sumu použiť ako hodnotu pri zaradení majetku alebo obec je povinná vypracovať znalecky posudok?

Predaj nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v nadväznosti na daň príjmov

ID3224 | | Ing. Marián Drozd

Poručiteľka, ktorá v októbri 2017 zomrela, závetom zanechala nehnuteľnosť (byt) synovcovi. V uznesení o dedičskom konaní bola stanovená hodnota zdedenej nehnuteľnosti na 67 000 €. Poručiteľka vlastnila byt 10 rokov. Otázka znie: Synovec chce predať zdedenú nehnuteľnosť za cenu 67 000 €. Predajná cena - 67 000 € bude zdaniteľným príjmom, nakoľko synovec tento zdedený byt nemal vo vlastníctve viac ako 5 rokov. Je možné pri výpočte dane z príjmu ako výdavok pri predaji nehnuteľnosti použiť cenu určenú v dedičskom konaní?

Nájomné a mesačné zálohové platby

ID3091 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť prenajíma nehnuteľnosť/-ti. Každý mesiac riadne fakturuje nájomné, ktoré je naúčtované na výnosový účet 602. Tiež každý mesiac odberateľom fakturuje zálohové mesačné platby (elektrina, plyn, vodné stočné, iná réžia), ktoré sú ku koncu roka zúčtované - na základe faktúr od "skutočných" dodávateľov týchto služieb. Tieto zálohové platby môžeme počas roka účtovať priamo na výnosový účet? Ak áno, tak na 602 alebo 648? Alebo ich máme účtovať na účet 324? V tom prípade však úplne skresľujú priebežný výsledok hospodárenia. Ako túto situáciu vyriešiť, aby sme dodržali aj správne účtovanie týchto položiek a na druhej strane, aby sme priebežné výsledky hospodárenia mali reálne (reálnejšie)?

Účtovanie nákupu materiálu na rekonštrukciu

ID3128 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec rekonštruuje budovu. Práce boli objednané dodávateľsky a materiál zakúpila obec. Ako účtovať nákup materiálu na rekonštrukciu? Zápisom 112/321 a následne pri výdaji 501/112 tento náklad aktivovať zápisom 042/624 alebo je možné nákup materiálu účtovať priamo na účet 042?