Otázky s vecným pojmom: Fondy

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Podielové fondy (§7 z. DzP)

ID2670 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2005 fyzická osoba (FO) “A“ investovala do podielových fondov KBC Multi Cash ČSOB SKK. V roku 2009 uvedené podielové fondy boli darovacou zmluvou prevedené na FO “B“. A v roku 2015 tie isté podielové fondy boli opäť prevedené ďalšou darovacou zmluvou na FO “C“. V roku 2015 došlo k predaju podielových fondov. Z banky dostala FO “C“ doklad o predaji podielových fondov KBC Multi Interest Cash Euro, kde je uvedený aj výnos resp. strata. Pri predaji podielových fondov by mal byť zdanený výnos, ale na uvedenom doklade od banky, ktorý obdržala FO “C“ za rok 2015 je uvedená strata. Výnos, ktorý vznikol za predchádzajúce roky v čase, keď sa uvedené podielové fondy prevádzali z FO “A“ na FO “B“ a potom z FO “B“ na FO “C“ podliehal zdaneniu? K predaju nedošlo, len k prevodu, t. j. výnosy neboli vyplatené predchádzajúcim vlastníkom - ani FO “A“, ani FO “B“. V prípade, ak by sa príjem z predaja podielových fondov mal zdaňovať len v roku 2015, čo si môže uplatniť do daňových výdavkov posledná obdarovaná FO “C“?

Byty postavené z prostriedkov ŠFRB a povinnosti obce

ID2558 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec postavila 4 bytové domy v roku 2003 a 2 bytové domy v roku 2014 aj z prostriedkov ŠFRB. Moje otázky sú: 1. obec vyberá nájomné za všetky bytovky na jeden samostatný účet - stačí 1 samostatný účet pre úhrady nájomného za byty? alebo ani nemusí byť samostatný účet na nájomné za byty? 2. obec je povinná tvoriť Fond prevádzky, údržby a opráv minimálne vo výške 0,5 % z nákladov na obstaranie bytov § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. Kedy tento "fond" obec tvorí (mesačne, štvrťročne....) a z čoho? (z nájmu ?) A ako sa zaúčtuje tvorba? 3. obec tvorí len jeden Fond prevádzky, údržby a práv ? alebo je obec povinná tvoriť ešte ďalší fond, vyplývajúci z iného zákona ako je 443/2010 Z.z.? 4. Pre prostriedky Fondu prevádzky, údržby a o opráv musí mať obec zriadený samostatný bankový účet na každý bytový dom? (alebo na každý bytový vchod?) 5. Čo všetko môže obec hradiť z Fondu prevádzky, údržby a opráv? Môžu to byť bežné výdavky na údržbu ...alebo kapitálové výdavky, alebo oboje výdavky? 6. Ak sa čerpajú prostriedky Fondu prevádzky, údržby a opráv v roku kedy sa prostriedky vytvorili, tak sa použije kód zdroja 41 vo výdavkovej časti a tieto prostriedky sa nezapájajú do príjmových finančných operácii?

Vyplatenie kapitálového fondu /účet 413/

ID2445 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť sa rozhodne - VZ- že HV po zdanení zvýši vlastné imanie cez kapitálový fond účet 413. po nejakom čase rozhodne VZ, že kapitálový fond nepotrebuje a rozhodne o jeho rozpustení v prospech spoločníkov/podľa podielov na ZI/. Zaúčtuje 413/365. Môže si spoločník takéto prostriedky vyplatiť? Nejde o skrytú formu výplaty dividend? Môže rozpustiť kapitalový fond, ktorý tvoril zo zisku po zdanení? V Obchodnom zákonníku sme nenašli zákaz rozpustenia kapitálového fondu v prospech spoločníkov, nenašli sme zákaz rozpustenia fondu ani v postupoch účtovania a v zákone o účtovníctve. Ide tiež o to či uvedená výplata cez účet 413 nemá dopad na odvody do zdravotnej poisťovne podľa § 10b zákona o zdravotnom poistení.

Fond prevádzky, údržby a opráv

ID2311 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mohli by ste prosím bližšie objasniť problematiku tvorby a evidencie FPÚaO, ak vlastníkom bytu je obec a teda sa netvorí spoločenstvo vlastníkov bytov? Je rozdiel medzi tvorbou tohto fondu pri nájomných bytoch: postavených z prostriedkov obce a ŠFRB, z prostriedkov budúcich nájomcov a ŠFRB, z prostriedkov dotácie na rozvoj soc. bývania a ŠFRB? Musia byť prostriedky fondu na oddelenom účte od ostatných úhrad za spoločné priestory? (V prípade, ak každý dom má svoj bankový účet, ale sú tu evidované prostriedky, ktoré nájomcovia platia v jednej čiastke ako tzv. pohyblivá čiastka mesačného nájomného, v ktorej sú zahrnuté všetky zložky nájomného, okrem splátky úveru?) Podľa zákona č. 443/2010 Z. z. VLASTNÍK bytu tvorí fond údržby - v prípade, ak obec tvorí fond údržby len do výšky úhrad od nájomcov, ide o porušenie zákona? Platí toto ustanovenie len pri dotovaných bytoch?

Použitie peňažných fondov obce

ID2299 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Na použitie peňažných fondov obce je potrebný súhlas OZ. Je v poriadku ak je použitie RF a ostatných fin. prostriedkov obce z minulých rokov zakomponované priamo v rozpočte obce, tzn. že OZ schváli použitie fondov priamo pri schvaľovaní rozpočtu obce?

príspevok obce na ŽP/účelové sporenie

ID1792 | | Ing. Anna Ľalíková

Môže obec, ako rozpočtová organizácia, prispievať svojím zamestnancom na účelové sporenie do podielových fondov alebo na životné poistenie? Podľa ktorého zákona to je/nie je právne aj účtovne v poriadku? Nehradí sa to zo sociálneho fondu?

Účtovanie Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

ID374 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec požiadala o nenávratný finančný príspevok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (EPFRV). Obec podala projekt  už v roku 2009 a začala rekonštruovať obecnú budovu z vlastných peňazí s tým, že túto platbu bude následne refundovať z tohto fondu. Zaúčtovanie v roku 2009 bolo z vlastných peňazí, teda ako kapitálový výdavok. Kontrola z agentúry bola len v roku 2010 a refundácia nastane len v tomto období. Ako účtovať túto operáciu a aký zdroj použiť pre tento EPFRV?

Účtovanie dlhodobého úveru

ID277 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Účtuje sa dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na účte 461 – Bankové úvery, aj keď nie je poskytnutý finančnou inštitúciou?

Účtovanie kapitálovej dotácie z recyklačného fondu v obci

ID276 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obec prijala kapitálovú dotáciu z recyklačného fondu. Ako má zaúčtovať príjem takýchto prostriedkov?