Otázky s vecným pojmom: Územná samospráva

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie obstarania predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty

ID269 | | Ing. Peter Ivánek

Vyšší územný celok (VÚC) a niektoré jej kultúrne organizácie nakupujú z prostriedkov, ktoré im VÚC poskytuje, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, ktoré sa podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky neúčtujú ako umelecké diela. Nakupujú ich z kapitálových prostriedkov. Ako sa má správne účtovať obstaranie týchto predmetov z prostriedkov zriaďovateľa a ako tieto predmety evidovať?

Účtovanie o nerealizovaných štúdiách

ID257 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Vyšší územný celok si nechal vypracovať pre svoju centrálu niekoľko architektonických plánov pre rekonštrukciu. Poslanci hlasovaním rozhodli, že jeden z týchto plánov – štúdií sa bude realizovať. Ako sa v účtovníctve zaznamenajú štúdie, ktoré nebudú realizované?

Vedľajšia zárobková činnosť

ID225 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Potrebuje pracovník vyššieho územného celku, na pozícii vedúceho oddelenia, v prípade ďalšieho pomeru  u iného zamestnávateľa v úplne inej sfére činnosti ako je jeho pracovná náplň v úrade, súhlas terajšieho zamestnávateľa?