Otázky s vecným pojmom: Schodok

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Výsledok hospodárenia obce a finančné prostriedky na bankovom účte

ID1243 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec v roku 2011 mala výsledok hospodárenia - schodok  vo výške 3 000 eur, pričom mala prebytkový bežný rozpočet a schodkový kapitálový rozpočet. Kapitálové výdavky financovala aj z rezervného fondu obce. Na základe toho nebude tvoriť rezervný fond. Na bežnom účte obce k 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky vo výške 12 000 eur. Nakoľko obec nebude tvoriť rezervný fond zostanú tieto finančné prostriedky na bankovom účte, nemôže ich obec zapojiť do príjmovej časti rozpočtu na rok 2012? Za akých podmienok môže použiť tieto prostriedky na financovanie svojich výdavkov? Má nejakú možnosť spojiť výsledok rozpočtového hospodárenia a stav bankového účtu?