Otázky s vecným pojmom: Príjmy z prenájmu

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príjem hotovosti za prenájom majetku v s.r.o.

ID2044 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má zaradený osobný automobil v majetku spoločnosti, a tento prenajíma FO na základe zmluvy o prenájme. Musí túto tržbu z prenájmu majetku spoločnosť evidovať cez ERP? Alebo môže použiť na príjem hotovosti príjmový doklad?

FO-daňové priznanie B

ID2020 | | Ing. Anton Kolembus

FO - nepodnikateľ mala okrem príjmov z pracovného pomeru aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z predaja cenných papierov z prvej kupónovej privatizácie a z predaja družstvených podielových listov, ktoré zdedila v tomto roku. Aké výdavky a oslobodenia - do akej výšky môže uplatniť v daňovom priznaní?

Príjmy z prenájmu a daňový bonus

ID1210 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba mala v roku 2011 príjmy z dohôd o vykonaní práce brutto 1 500 EUR a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti 4 800 EUR. Žije v domácnosti s dvomi vyživovanými deťmi. Môže si uplatniť daňový bonus na deti, ak minimálnu výšku príjmov dosahuje iba z príjmov z prenájmu?

 

Náklady na byt

ID1175 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vlastní byt ,ktorý prenajíma a dosahuje z prenájmu zdaniteľný príjem. Za byt platí preddavky za služby (teplo, vodné stočné, výťah, osvetlenie spoločných priestorov, zrážková voda), fond opráv a správu bytu. Ročné vyúčtovanie bude až v máji 2012, teda po termíne na podanie daňového priznania za rok 2011. Ako účtovať jednotlivé zložky preddavkov za služby? Ako účtovať náklady do roka 2011, a na ktoré účty?

Cena pozemku

ID1174 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Obchodná spoločnosť kúpila byt so spoluvlastníctvom podielu na pozemku. V kúpnej zmluve je uvedená kúpna cena spolu  za byt a spoluvlastnícky podiel na pozemku a spoločných priestoroch. Ako rozdeliť kúpnu cenu bytu na pozemok a byt, keďže pozemok sa neodpisuje a v účtovníctve spoločnosti je potrebné evidovať pozemok oddelene od bytu. Byt sa prenajíma, a teda sa dosahujú zdaniteľné príjmy.

Povinnosť podať daňové priznanie pri viacerých druhoch príjmov

ID1165 | | Ing. Viera Mezeiová

Zuzana poberala v roku 2011 príjmy z prenájmu garáže v sume 450 €. Pracovala aj na dohodu o vykonaní práce, na základe ktorej jej plynuli príjmy v celkovej sume 500 €. Okrem toho mala uzatvorený pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého mala podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov a poberala príjmy zo závislej činnosti v celkovej sume 4 000 €. Aké daňové priznanie je Zuzana povinná podať, resp. môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň?

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

ID1134 | | Ing. Alena Benková

V roku 2011 som poberala rodičovský príspevok a prenajímala som nehnuteľnosť. Celkový príjem z prenájmu s odpočítaním 500eur (oslobodenie od dane) je 3080eur. Priame výdavky spojené s nehnuteľnosťou boli vo výške 1280eur. Základ dane je teda 1800eur. Z prenájmu si nemôžem uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane.  Keď vypočítanú daň zaplatím, má manžel právo žiadať o vrátenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku? Do manželovho zamestnania som odovzdala prehľad mojich príjmov.

Percentuálne uplatnenie výdavkov pri príjme z remeselnej živnosti a príjme z prenájmu

ID539 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Milan (nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty) dosiahne v roku 2010 okrem príjmov z remeselnej živnosti uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p (žiadne iné príjmy z podnikania ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti v tomto zdaňovacom období nedosiahne) aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP").

Zaradenie prenajímaného bytu do obchodného majetku

ID1015 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba (FO) prenajíma dva byty - prvý, ktorý nemá v obchodnom majetku a do výdavkov teda zahŕňa len prevádzkové náklady (elektrina, voda). V apríli 2011 začala prenajímať druhý byt,  kúpený prostredníctvom  hypotekárneho úveru v roku 2009. Tento byt prešiel v rokoch 2009 a 2010 kompletnou rekonštrukciou, takže ho chce FO zaradiť do obchodného majetku. Kúpna cena bytu bola 26 500 eur, patrí k nemu však aj určitý podiel pozemku. Ako oceniť pozemok, ktorý sa neodpisuje, resp. môže byť zahrnutá do obstarávacej ceny celá kúpna cena bytu? Výdavky spojené s rekonštrukciou bytu má FO zdokladované – faktúry a príjmové pokladničné doklady  z roku 2009 a 2010 v hodnote asi 1750 eur (okná, sanita, plávajúca podlaha, svietidlá, vstavaná skriňa, a pod.) a zariadenie  bytu (skrinky, mikrovlnná rúra) v hodnote 400 eur.  Byt sa prenajíma zariadený. Sú výdavky na zariadenie súčasťou vstupnej ceny na účely odpisovania,  alebo môžu ísť priamo do daňových výdavkov v roku 2011 aj keď sú z roku 2009 až 2010? A môžu tam byť zahrnuté  aj úroky z hypotekárneho úveru za celý rok 2011, alebo len od apríla 2011? Bude sa rovnako zdaňovať prenájom druhého bytu  podľa ust. § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"), kde vychádza predbežne strata, alebo ide o nakladanie s obchodným majetkom (§ 6 ods. 5 ZDP), a teda spadá pod § 6 ods.1 alebo ods. 2?

Povinnosť podať daňové priznanie

ID1054 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba mala za zdaňovacie obdobie príjmy z prenájmu neprevyšujúce sumu 500 eur a príjmy zo závislej činnosti. Je povinná podať daňové priznanie, alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?