Otázky v kategórii: Odpadové hospodárstvo

počet otázok v kategórii: 89Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Urbárske spoločenstvo a daň z pozemkov

ID178 | | Irena Bubeníková

Urbárske spoločenstvo priznávalo a platilo daň za spoluvlastnícke podiely všetkých členov spoločenstva. Na rok 2009 obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo hodnotu lesných pozemkov, ktorú uplatňuje pri výpočte základu dane z pozemkov u tých daňovníkov, ktorí nepredložili znalecký posudok a sadzbu dane z pozemkov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie. Urbárske spoločenstvo odmieta platiť daň a súčasne žiada zaplatenú daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vrátiť. Postupovalo spoločenstvo správne?

Samostatne hospodáriaci roľník a daň z pozemkov

ID177 | | Irena Bubeníková

Samostatne hospodáriaci roľník podal na rok 2009 daňové priznanie za pozemky, ktorých výmera je určená podľa orthofotomáp. Mapa obsahuje presnú výmeru pozemkov, ktorú obhospodaruje, avšak v nájomnej zmluve uzavretej medzi samostatne hospodáriacom roľníkom a vlastníkom je okrem ornej pôdy uvedená aj výmera trvalých trávnych porastov (rôzne celky kríkov, trnie), ktoré nikto nevyužíva. Samostatne hospodáriaci roľník nechce za tieto pozemky platiť daň, nie je ako dlhodobý nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti, aj keď ornú pôdu a časť trvalých trávnych porastov užíva. Kto je za tieto pozemky daňovníkom na rok 2009, užívateľ pozemkov alebo ich vlastník?

K niektorým náležitostiam platobného výmeru

ID169 | | Ing. Eva Dudášová

Čo musí byť uverejnené v platobnom výmere za komunálny odpad, ktorý je vyrubený fyzickej osobe – podnikateľovi, ak má v živnostenskom registri uvedené obchodné meno v tvare: meno, priezvisko, dodatok, napr. Peter Mravec ART DESING. Doteraz sa uvádzalo v platobnom výmere iba meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa bez dodatku, ktorý mala fyzická osoba uvedený v živnostenskom registri. Musí do platobných výmerov uvádzať aj dodatok obchodného mena, čo vyplýva z Obchodného zákonníka?

Tvorba daňových rezerv

ID81 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma sa zaoberá spracovaním plastového odpadu (technický plast,) všetky povolenia máme v poriadku. Nakoľko tento plastový odpad je aj netriedený a treba ho aj dlhšie skladovať, možno vytvoriť rezervu daňovo uznanú na znečistenie životného prostredia (dlhodobú alebo krátkodobú), v akej výške sa môže tvoriť napr. % zo skladových zásob?

Kompetencie obce u vlastníkov neudržiavaných záhrad

ID59 | | Mgr. Lukáš Lapšanský

Obec  má starosti s vlastníkmi rodinných domov zakúpených za účelom občasnej rekreácie, a samozrejme tiež záhrad, o ktoré sa po určitom čase nikto nestará. Tie zarastajú burinou, ktorá siaha aj do výšky dospelého človeka. V bezprostrednej blízkosti takejto zaburinenej záhrady sa nachádza záhrada, o ktorú sa jej majitelia starajú, pestujú zeleninu a podobne. Mal by  obecný úrad  vlastníka  záhrady  zarastenej trávou  vyzvať, aby si záhradu pokosil? Podľa akých právnych predpisov má obec postupovať, aké náležitosti by mala mať písomná výzva, a aké sankcie hrozia majiteľovi pozemku za nesplnenie si uloženej povinnosti?

Zdaňovanie stavebného pozemku

ID55 | | Irena Bubeníková

Stavebníkovi bolo vydané stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v roku 2008 pre stavbu rodinného domu, na pozemku parcelné číslo 1642/14 o výmere 256 m2 a prípojky inžinierskych sietí aj parcela číslo 1642/13 o výmere 2643 m2 (zapísané ma katastrálnom úrade ako trvalý trávny porast).

Stavebným pozemkom je pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu, ktorá je predmetom dane zo stavieb podľa § 10 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach") alebo stavba s bytmi a nebytovými priestormi, ktoré sú predmetom dane z bytov podľa § 14 zákona o miestnych daniach.

Ako stavebné pozemky sa zdaňujú tie pozemky, na ktorých sa na základe stavebného povolenia stavajú stavby, ktoré podľa zákona o miestnych daniach sú predmetom dane zo stavieb alebo bytov. Inžinierske siete nie sú predmetom dane zo stavieb a preto by sa pozemky cez ktoré sa budú viesť siete k stavbám nemali zdaňovať ako stavebné ale podľa toho ako sú zapísané na liste vlastníctva.

Ako treba správne zaradiť pozemky pre výpočet dane z nehnuteľností – daň z pozemkov?

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami

ID28 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Dodávateľ (platiteľ DPH) fakturuje firme (tiež platiteľovi DPH) podľa zmluvy o nájme samostatnými faktúrami: nájom, spotrebu energií, telefón a poplatok za odpad.

  1. Nájom sa platí zálohou dopredu. Vyúčtovaciu faktúru za nájom sa vyhotovuje štvrťročne. Dátum dodania vyúčtovania faktúry by mal byť posledný deň fakturovaného obdobia?
  2. Faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu firma vyhotovuje za niekoľko mesiacov (2 – 3 mesiace) súčasne pozadu. Tu by mal byť dátum dodania zhodný s dátumom vyhotovenia faktúry?
  3. Miestny poplatok za komunálny odpad vyrubený mestom dodávateľ refakturuje bez DPH podľa platného výmeru od mesta. Nemá byť na tejto faktúre aj pripočítané DPH, alebo je toto plnenie oslobodené od DPH?

Zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

ID568 | | Irena Bubeníková

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov právnická osoba v priebehu roka 2009 požiadala správcu dane o zníženie dane z nehnuteľností na rok 2009. Daň jej bola vyrubená platobným výmerom a podľa všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti platného na rok 2009 bola daň splatná v štyroch rovnakých splátkach.

Obecné zastupiteľstvo dodatkom k platnému všeobecne záväznému nariadeniu schválilo právnickej osobe 30 % zníženie celkovej dane z nehnuteľností vyrubenej na rok 2009.

Je postup správcu dane v súlade so zákonom?