Otázky v kategórii: Mzdy

počet otázok v kategórii: 253Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

2014 roční zúčtování od pojišťovny Dovera

ID2527 | | Ing. Anton Kolembus

Obdrželi jsme (naše organizační složka na Slovensku) výsledek 2014 ročního zúčtování od pojišťovny Dôvera. Jakým způsobem má být tento výsledek zúčtování zpracován? Projít výplatní páskou našeho zaměstnance nyní v 2015 v nejbližších mzdách? Jaké jsou lhůty pro zpracování/vypořádání? A účtovat předpokládám standardně, část zaměstanvatele do nákladů 524/336 a část zaměstnance odpočtem z jeho výdělku 331/336? V ČR roční zúčtování nemáme, čili omluva za pravděpodobně velmi triviální dotaz.

80 % a povinnosť zamestnanca

ID3703 | | Ing. Iveta Matlovičová

Naša organizácia (príspevková org. mesta) v zmysle novelizácie ZP uplatňuje u niektorých zamestnancov režim prekážky na strane zamestnávateľa s poskytovaním 80 % mzdy. Otázka znie, či v takom prípade zamestnanec má byť k dispozícii zamestnávateľovi, ak ho vyzve, aby sa dostavil do práce, resp. či takýto zamestnanec, ak v dobe poberania 80 % mzdy opustí republiku, nemusí požiadať o čerpanie dovolenky?

Absencia v práci

ID1727 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnanec ukončil pracovnú neschopnosť a neprišiel do práce a ani si nenahlásil dovolenku. Dostal absenciu v práci (dva dni). Je potrebné túto absenciu nahlasovať príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni?

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie zamestnanca

ID2841 | | Ing. Jarmila Belešová

1. Učiteľ náboženskej výchovy na skrátený úväzok 2h/týždenne, pracuje na dvoch školách. Ide o jeho prvé zamestnanie v školstve. Kto je povinný zaradiť ho do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca, aj keď nebude zaradený do adaptačného vzdelávania? Patrí mu príplatok na oboch školách?

2. Začínajúci učiteľ je prijatý na PP na zástup počas PN (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku - vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedag. zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokoch. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, že zamestnanec je prijatý len na krátke obdobie (1 mesiac) a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedag. zamestnanca?

3. V prípade, že by sme prijali na krátkodobý zástup nekvalifikovaného pedagóga, žiaden z uchádzačov nemá potrebnú kombináciu vyučovacích predmetov a má 1. atestáciu, môžeme ho podľa § 27 ods. 4 písm. c) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, ak vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, zaradiť do 10. platovej triedy? Alebo tento paragraf nechápem správne?

4. Vychovávateľka ŠKD, ktorá má študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, si chce urobiť 1. atestáciu. V prípade, ak by nastúpila v budúcnosti ako učiteľka ZŠ - prvý stupeň, bola by zaradená do 10. platovej triedy, keďže atestáciu si urobila v inej kategórii ako bola zaradená, podľa § 27 ods. 4 písm. b)? A v prípade, ak by mala urobenú aj druhú atestáciu v kategórii vychovávateľ, by bola zaradená v 11. platovej triede ako pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa § 27 ods. 5 písm. b)? 

Adaptačné vzdelávanie odborného zamestnanca

ID3026 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnali sme na polovičný úväzok školského špeciálneho pedagóga. Má ukončené VŠ druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika - pedagogický smer. Jej prax pozostáva - 1 rok učiteľka v špeciálnej škole a 2 roky ako školský špeciálny pedagóg. Adaptačné vzdelávanie absolvovala len ako pedagogický zamestnanec. Keďže má 2 roky praxe ako školský špeciálny pedagóg, chceli sme využiť výnimku a v zmysle § 27 ods. 4 písm. e) zákona č. 317/2009 Z. z. na základe rozhodnutia riaditeľa školy ju zaradiť ako samostantného odborného zamestnanca. Nespĺňa však osobitnú kvalifikačnú požiadavku 5 rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva. Predtým bola zaradená ako školský špeciálny pedagóg v 10. PT pracovnej triedy 2, aj keď nemala ukončené adaptačné vzdelávanie ako odborný zamestnanec a ani 5 rokov praxe v tejto oblasti. Máme inú možnosť ako ju zaradiť do 9. PT pracovnej triedy dva ako začínajúceho odborného zamestnanca so 6 % príplatkom a zaradiť ju do adaptačného vzdelávania? Alebo môžeme nejakým spôsobom využiť výnimku v zmysle § 27 ods. 4 písm. e)?

Analytický účet sociálneho fondu

ID1145 | | Ing. Jozef Pohlod

V zákone č. 152/1994 Z. z.  o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. je uvedené: „Tvorba fondu a čerpanie fondu sa vedie na osobitnom analytickom účte fondu alebo na osobitnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky....Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.“ Ak účtovná jednotka nepoužíva samostatný bankový účet pre sociálny fond, znamená to, že má mať vytvorený samostatný analytický účet k bankovému účtu (napr. 221.SF) a každý mesiac na tento analytický účet preúčtovávať prídel do sociálneho fondu, resp. stačí, ak sleduje výšku sociálneho fondu iba na účte 472?

Cestovné náhrady zamestnancov pracujúcich v zahraničí

ID2186 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonávajúca stavebné práce, má zamestnancov pracujúcich v zahraničí - Rakúsku. V pracovnej zmluve je miesto výkonu práce uvedené Slovenská republika, Rakúsko. Zamestnanci chodia na dvojtýždňové turnusy. Majú zamestnanci nárok na cestovné náhrady počas výkonu práce v zahraničí? O aký druh cestovných náhrad môžu zamestnávateľa požiadať? Je to pre zamestnávateľa daňový výdavok? A ako sa uplatňuje nárok na cestovné náhrady - stravné, vypísaním tlačiva Cestovný príkaz?

Čerpanie dovolenky po skončení vyslania v zahraničí

ID2490 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec pracoval v zahraničí Švajčiarsko, vyslanie od 9. 2.-30. 6. 2015 . Na toto obdobie mal stanovenu mzdu podľa švajčiarskej mzdovej legislatívy na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy. Po ukončení prác a vyslania, od 1. 7. 2015 čerpá dovolenku na Slovensku (platí pôvodná pracovná zmluva, mzda je zdanovaná na SK). Mzda do 30. 6. 15 sa zdaňuje vo Švajčiarsku podľa legislatívy krajiny. Dovolenkový priemer za 2/Q 2015 za výkon vo Švajčiarsku je 37,1078 €. Náhrada za dovolenku čerpanú na SK sa vypočíta týmto dovolenkovým priemerom? Alebo na výpočet náhrady za dovolenku platí dovolenkový priemer pred vyslaním do zahraničia ...4,54 €..? Musím rozdeliť nárok na dovolenku alikvotne na časť v zahraničí a na SK..?

Čerpanie sociálneho fondu

ID40 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Existuje postup ako čerpať sociálny fond? Organizácia nemá zástupcu zamestnancov, odborovú organizáciu ani kolektívnu zmluvu. Vytvára sociálny fond a plánuje ho v celej výške minúť na vianočnú večeru. Je takéto čerpanie v poriadku? Môže zamestnávateľ neprispievať na stravu, ale minúť sociálny fond len na kultúrne podujatie?

Čerpanie sociálneho fondu

ID3554 | | Ing. Anton Kolembus

Šéf, ktorý je zároveň zamestnancom sa chce prihlásiť do polročného programu pre zlepšenie kondície a úpravu hmotnosti vrátane komplexného vyšetrenia. Môžeme mu na tento účel poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu? Bude podliehať dani alebo aj odvodom? Bude daňovo uznaný alebo nie?