Otázky v kategórii: Mzdy

počet otázok v kategórii: 237Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Započítanie praxe, príplatok za riadenie

ID4415 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Chcela by som sa spýtať na započítanú prax riaditeľky v MŠ, ktorá má vysokoškolské vzdelanie a ktorá 4,5 roka, v rokoch 1993 -1998 pracovala ako administratívna pracovníčka a sekretárka a v tom čase bola aj na MD. Čiže, nevykonávala prácu pedagogického zamestnanca a nemala v tom čase ani žiadne pedagogické vzdelanie. Mala ekonomickú školu. Od roku 1998 si postupne doplnila vzdelanie VŠ pedagogickú a pracovala na rôznych pozíciách ako učiteľka v MŠ, vychovávateľka a riaditeľka MŠ. Pri nástupe do našej MŠ v roku 2020 sme jej tieto 4,5 roka nezapočítali do dĺžky odbornej pedagogickej praxe.

Má mať započítanú odbornú pedagogickú prax aj z tej doby, kedy bola aj na MD a pracovala ako sekretárka a nemala ani pedagogické vzdelanie? Obec jej nezapočítlala ani alikvotnú čiastku, nakoľko náš názor je, že pracovala úplne v inom nepríbuznom odbore, kde je na zamestnávateľovi, ako sa rozhodne so započítaním odbornej praxe.

Druhá otázka sa týka príplatku za riadenie pre riaditeľku v MŠ. MŠ je bez právnej subjektivity. Riaditeľke vyplácame príplatok za riadenie podľa 553/2003, príloha č. 6. Bola zaradená do II. stupňa b/8-24 %/, no sme za to že jej príplatok by sa mal počítať zo IV. stupňa /3-20 %/. Nakoľko nie je štatutárom ani nezastupuje štatutára . MŠ má 2 zamestnancov a MŠ je v zriaďovacej pôsobnosti obce. Ďakujeme veľmi pekne za stanovisko a prosíme ak to bude možné odpoveď zaslať čo najskôr. S pozdravom

Výpočet platu kontrolóra

ID4411 | | Ing. Iveta Matlovičová

Dobrý deň, kontrolór obce má pracovnú zmluvu na dve hodiny týždenne. Ako vypočítam jeho mzdu, a aký má nárok na dovolenku.

Nevyčerpaná dovolenka

ID4407 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnancovi, ktorý je odmeňovaný podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zostala nevyčerpaná dovolenka jeden deň z roku 2021. Ročný nárok dovolenky podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je 6 týždňov. Zamestnanec v roku 2022 bol PN 8.4.-30.4.2022 a od 11.5.2022 a PN stále trvá. Je možné dovolenku z roku 2021 preniesť do roku 2023, keďže ju nestihol vyčerpať z dôvodu dlhodobej PN?

Daňový bonus SZČO

ID4365 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zárobok: 26 146 €, náklady vrátene odvodov: 21 634 €. Deti sú dve 14-ročné a jedno na VŠ 20-ročné. K tomuto je možné ohľadne daňového bonusu zarátať aj príjem manželky, aby bol nárok na daňový bonus vyšší, ak pracovala 1. až 8. mesiac a od 23. 8. 2022 je na úrade práce, kde poberá podporu. Ráta sa ako príjem aj podpora? Ak áno, kde sa to zapisuje v DP typ B? prikladám aj manželkine DP typ A? A, ak má dieťa 6 rokov, má nárok na stravné aj bonus?

Predlženie zmluvy na dobu určitú

ID4339 | | Ing. Iveta Matlovičová

Chcela by som poradiť ohľadom predĺženia zmluvy. Po odchode zamestnankyne na materskú sme vzali na administratívne práce inú pracovníčku, ktorá ma dohodnutú zmluvu na dobu určitú - 1 rok do 31.12.2022. Môžeme jej teraz predĺžit zmluvu na 2 roky (s uvedením, že ide o zastupovanie počas MD, RD)? Pôvodne sme do zmluvy totiž neuviedli, že ide o zastupovanie.

Uznanie kreditov + príplatok

ID4333 | | Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na obec bola doručená žiadosť o uznanie kreditov + priložené osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania, kde získala učiteľka MŠ 15 kreditov. V žiadosti bolo priložené aj osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 50 vyučovacích hodín. Aký príplatok patrí učiteľke za získané vzdelávanie?

Výpočet odstupného pre starostku

ID4327 | | Ing. Iveta Matlovičová

Starostka neuspela vo voľbách. Keďže funkciu vykonávala jedno funkčné obdobie, má nárok na odstupné vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu. Ako vypočítam výšku odstupného na základe týchto skutočnosti? - starostka bola dlhodobo práceneschopná, a to od 16.11.2021 do 14.11.2022. - HM za 11/2021 – cca 900 Eur bez PN - predpokladaná HM za 11/2022 (po ukončení PN čerpá dovolenku) – 1 200 Eur - ak odstupné bude vyplatené v novembrovej výplate, čiže v decembri, tak priemerný mesačný plat sa vypočíta ako priemer platu za obdobie 11/2021 – 10/2022, čiže z HM cca 900 Eur/12 kal.mesiacov x 3 = 225 eur? (plat starostky k 1.1.2022 po valorizácii 1 999 €).

Starosta obce - dovolenka

ID4313 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnanec obce v hlavnom pracovnom pomere sa stane starostom obce na základe výsledkov volieb. Zamestnanec má nevyčerpanú dovolenku. Má mu ju obec pred nástupom do verejnej funkcie preplatiť? Musí ju preplatiť alebo ju môže preplatiť?

Výpočet priemernej mzdy starostu - odstupné

ID4309 | | Ing. Iveta Matlovičová

Čo sa zaratáva do priemernej mzdy pri výpočtu odstupného starostu. Je to hrubá mzda? Čo do toho patrí a čo nepatrí?

Parkovanie

ID4305 | | Ing. Zita Kajanovičová

Zamestnanci spoločnosti majú možnosť parkovať bezodplatne na parkoviskách zamestnávateľa počas výkonu práce. Zamestnávateľ si budovy spolu s parkoviskami prenajíma od PO. Zamestnávateľ samozrejme zabezpečuje aj celoročnú údržbu týchto prenajatých parkovísk a budov. Považuje sa na základe uvedeného parkovanie v prípade využitia za nepeňažný príjem zamestnanca podľa § 5 ods. 7 písm. o) Z. z. o dani z príjmov?