Otázky s vecným pojmom: Nepeňažné dodanie

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poskytnutie bytu zamestnancom

ID2770 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Výrobná spoločnosť poskytuje niektorým svojím zamestnancom, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoločnosti, byty na užívanie (môžme definovať ako benefit). Spoločnosť platí za dané byty nájomné. Predmetné nájomné je pre zamestnancov nepeňažný príjem a zdaňovaný a zaťažený odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie. Je pre spoločnosť nájom bytov daňovo uznateľným výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Môže si spoločnosť uplatniť z plateného nájomného DPH na vstupe?

Nepeňažné plnenie a povinnosti z toho vyplývajúce

ID2778 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť organizovala vo februári 2016 odborný seminár, pričom účastníkom (lekárom) bolo poskytnuté bezplatné ubytovanie a stravovanie. Aké povinnosti má farmaceutická spoločnosť v súvislosti s poskytnutým nepeňažným plnením a aké povinnosti má lekár?

Daň vyberaná zrážkou pri peňažnom dare

ID2775 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť poskytla súkromnému lekárovi peňažný dar na nákup zdravotníckeho prístroja. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Držiteľ na účely zákona o dani z príjmov

ID2773 | | Ing. Lucia Vanková

Obchodná spoločnosť vykonáva pre svojich zákazníkov, ktorými sú farmaceutické spoločnosti, rôzne prieskumy týkajúce sa zhromažďovania medicínskych údajov do dokumentácie potrebnej pre registráciu liekov v SR. Údaje získava od lekárov, ktorí sú zamestnancami nemocníc alebo majú samostatnú zdravotnícku prax. S lekármi sú uzatvárané zmluvy o dielo.

Je v tomto prípade spoločnosť s ručením obmedzeným držiteľom na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.?

Bezodoplatne poskytnutá / nadobudnutá služba

ID2680 | | Ing. Miroslava Brnová

Klientovi bol bezodplatne poskytnutý reklamný priestor v printovom médiu - reklama na aktivity klienta v printovom médiu dodávateľa. Náklady na zabezpečenie reklamy na strane dodávateľa boli preukazne vynaložené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov. Vzniká na strane klienta nepeňažný príjem v súvislosti s prijatím bezodplatne dodanej služby? Je táto bezodplatne poskytnutá služba predmetom dane z príjmov na strane klienta a dodávateľa?

Naturálny rabat-zľava z ceny tovaru

ID2634 | | Ing. Beata Moravcová

Firma má nárok za určité odobraté množstvo, vždy konkrétneho tovaru, na zľavu, a to takou formou, že nedostane zľavu z ceny, ale formou toho istého druhu tovaru v nulovej hodnote. Napr., tovar A nakupuje od dodávateľa za cenu 1,47 €/kg. Po splnení podmienok dostane zľavu takou formou, že pri nasledujúcej dodávke 2 000 kg tovaru A jej dodávateľ dodá 1 727 kg tovaru A za 1,47 €/kg t.j. za sumu 2 538,69 € a 273 kg tovaru A dostane za 0 €. Ako ho máme oceniť v účtovníctve? Podľa § 22 ods. 6 a § 74 ods. 2 Postupov účtovania v PÚ sa za zľavu z ceny zásob nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu tovaru ako je prijatý tovar, výrobok, služba napr. tovar zdarma, prezentačné akcie. Môžeme náš konkrétny prípad chápať ako zľavu z ceny, keďže ide o nepeňažné dodanie toho istého druhu tovaru ako prijatý tovar (alebo sa to myslí inak, ten istý druh tovaru) a prijať tovar na sklad v ocenení: 2 000 kg za 2 538,69 € (t.j. 1,27 €/kg - zohľadnili sme 273 kg ako cenovú zľavu) t. z. zaúčtujeme 2 000 kg na sklad 132/321 v ocenení 2 538,69 €. Alebo nepôjde o zľavu z ceny, ale o nepeňažný prijem tovaru zdarma a ocení sa reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona o účtovníctve t. j. 1 727 kg zaúčtujeme: 132/321 suma 2 538,69 € 273kg zaúčtujeme: 132/648 suma 401,31 € (1,47 € na kg - predpokladajme, že je to trhová cena). Abstrahovala som kvôli zjednodušeniu od účtovania cez účet 131.