Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 207Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie pôžičky v obci

ID1245 | | Ing Adriana Wittgruberová

Obec plánuje v tomto roku (2012) prijať pôžičku od nebankového subjektu - právnickej osoby (s.r.o.) na financovanie kapitálových výdavkov. Podľa niektorých zdrojov by som to mala účtovať s kódom zdroja 72 - mimorozpočtové zdroje. Mala by som mať  tieto prostriedky  zvlášť bankovom účte a odtiaľ financovať výdavky? Tieto finančné prostriedky sa nedostanú do rozpočtu obce, mám použiť pri prijatí ako aj výdaji tejto pôžičky rozpočtovú klasifikáciu?

Daňové priznanie rozpočtovej organizácie

ID1142 | | Ing. Anna Ľalíková

Zriaďovateľom základnej školy, ktorá má právnu subjektivitu, je obec. Škola nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Je povinná podávať daňové priznanie PO?

Účtovanie do rezervného fondu

ID983 | | Ing. Anna Ľalíková

Chceli by sme poradiť v účtovaní rezervného fondu, kokrétne ide o rozdiel medzi príjmami BR a KR a výdavkami BR a KR v sume 8 000 € z roku 2010 do roku 2011 v plnej výške do rezervného fondu (ale mínus 10 €, odpočítaný sociálny fond). V roku 2011 sme prostriedky rezervného fondu nemuseli použiť. Je správne nasledovné zaúčtovanie:

1.: MD 261 / 221-1 základný účet v banke 7 990 €

2.: MD 221-2-46-454001 RF / 261 7 990 € ?

(221-2 - účet je analyticky účet rezervného fondu, nie samostatne založený v banke).

Rozpočtová výdavková podpoložka

ID987 | | Ing. Anna Ľalíková

Mzdy zamestnancom, vyplatené za december 2011 v hotovosti cez pokladnicu 5. 1. 2012, sa priradia výdavkovou podpoložkou do rozpočtu na rok 2012?

Účtovanie dlhodobého majetku

ID352 | | Ing. Anna Mináriková

Organizácia darovala základnej škole hnuteľný majetok – počítače v nulovej zostatkovej hodnote a 1 videoprojektor, ktorý má zostatkovú hodnotu 28 382 Sk. Jeho obstarávacia cena bola 64 876 Sk. Organizácia videoprojektor odpisovala do 31. 3. 2007 a darovacia zmluva bola podpísaná so školou až koncom roku 2007. Ako sa zaúčtuje prevzatie videoprojektoru? Treba pokračovať v odpisovaní spätne od 1.4.2007 do 31.12.2007? A aký je postup pri zaúčtovaní už odpísaného DHM (počítače)?

Účtovanie darovaných prostriedkov

ID274 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ako sa účtujú darované prostriedky od organizácie nepatriacej do sektora verejnej správy?