Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 207Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomická klasifikácia

ID2819 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aká je ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42 pre výdavok obce dodávateľovi za realizáciu verejného obstarávania napr. dodávky elektrickej energie a v prípade, že obec má výdavky na realizáciu verejného obstarávania novej stavby, započítava sa to do obstarávacej ceny tejto stavby ako kapitálový výdavok pod EK 717001?  

Zaradenie pozemkov

ID3788 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto nakupuje (vykupuje) pozemky od vlastníkov. Na týchto pozemkoch plánuje postaviť cyklochodník. Sú tieto pozemky súčasť obstarávacej ceny cyklochodníka a budú vstupovať spolu so stavbou do vstupnej ceny? V tom prípade účtujeme o nich na 717 001 a pôjdu na účet 021? Alebo majú byť samostatne zaradené do majetku na účet 031 a rozpočtované na položke 711001?

Cestovné

ID3794 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poslanec sa ako sobášiaci (menovaný primátorom) zúčastňuje na civilných sobášoch. Tieto sa však nie vždy konajú v našom meste, sobášiaci si vyberajú neďalekú 7 km vzdialenú turistickú oblasť. Za túto cestu si účtuje cestovnú náhradu. Kde sa účtuje táto cestovná náhrada? Na položku 631 001 ako vlastnému zamestnancovi alebo na položku 637 007 ako cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom?

Vrátenie neoprávnených výdavkov

ID3839 | | Tatiana Macháčová

Mesto prijalo v roku 2020 dotáciu na DHZ. Pri vyúčtovaní v tomto istom roku však nám 90 € z dotácie neuznali. Ako správne postupovať pri účtovaní, ak je vrátka v tom istom roku? Ak vraciam finančné prostriedky, môžem mínusovať tohtoročný príjem, t. j. 312001, čím sa na tejto položke dostanem na skutočné čerpanie, takisto ponížim výdavky o uvedenú sumu a kódy zdroja sa budú rovnať. Alebo musím ísť cez výdavkovú položku 637037 s nejakým predpisom, nevieme či 372/221 a potom následne 697/372 alebo cez nejaký 548/379.

Zmena úväzku hlavného kontrolóra

ID1293 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Môže obecné zastupiteľstvo prejednávať a schvaľovať zmenu úväzku hlavného kontrolóra počas funkčného obdobia hlavného kontrolóra?

Náhradné voľno učiteľa s čiastočným úväzkom

ID2104 | | Ing. Jarmila Belešová

Ako čerpá náhradné voľno učiteľ s úväzkom 12 hodín rozvrhnutých do 4 dní v týždni?

Podmienky vystavenia faktury

ID2378 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme obec Kochanovce a máme podpísanú zmluvu o zriadení spoločného úradu už od roku 2003. Je to vlastne organizačná jednotka obce Ptičie, nejde o samostatný právny subjekt. Financovanie je zabezpečené úhradou preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a každoročným príspevkom jednotlivých obcí podľa počtu obyvateľov.

Zároveň nám ale Spoločný úrad vystavuje faktúru za spracovanie miezd, vypracovanie sociálneho posudku a pod.

Moja otázka je, či môže vôbec obec Ptičie (spoločný obecný úrad ) vystavovať za svoju prácu ( úkony) faktúru. Podľa mojich doterajších zistení obec nemôže v žiadnom prípade vystavovať faktúru, nakoľko nejde o právny akt v obchodnom styku a nie v samospráve.

Je to pre mňa veľmi dôležité poznať na túto otázku odpoveď, lebo máme na stole podpis novej zmluvy, resp. dodatku.

Postavenie starostu

ID2231 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Primátor mesta je zo zákona 369/1990 Zb. predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom, teda štatutárnym orgánom mesta. Z titulu tejto funkcie vykonáva aj funkciu jednoosobového valného zhromaždenia v spoločnostiach založených mestom.

V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 je funkcia primátora verejnou funkciou, teda je verejným činiteľom.

Postavenie valného zhromaždenia  upravuje § 125 Obchodného zákonníka.

VZ je najvyšším orgánom spoločnosti. Obchodný zákonník zveruje do jeho obligatórnej pôsobnosti (povinnej, záväznej – t. z., že zákon nepripúšťa rozhodovanie o týchto otázkach iným orgánom). Rozhodovanie o záležitostiach uvedených v § 125 v odseku 1  písm. a) až k) je zákonom dané primátorovi mesta, resp. starostovi obce.

Naša otázka :

Je možné považovať primátora mesta pri výkone funkcie jednoosobového valného zhromaždenia  v spoločnostiach založených mestom so 100 % majetkovou účasťou za verejného činiteľa?

Obecný podnik

ID2488 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec chce založiť obecný podnik. Aké právne formy môže mať obecný podnik?

Pracovné voľno na výkon odborovej funkcie a činnosť odborovej organizácie

ID2750 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Aký je zákonný rozsah voľna na výkon odborovej funkcie a činnosť odborovej organizácie a za akých podmienok je zamestnávateľ povinný úplne uvoľniť zamestnanca z plnenia pracovných povinností a umožniť mu sa plne venovať iba výkonu odborovej funkcie?