Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 212Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ekonomická klasifikácia

ID2819 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aká je ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie podľa opatrenia č. MF/010175/2004-42 pre výdavok obce dodávateľovi za realizáciu verejného obstarávania napr. dodávky elektrickej energie a v prípade, že obec má výdavky na realizáciu verejného obstarávania novej stavby, započítava sa to do obstarávacej ceny tejto stavby ako kapitálový výdavok pod EK 717001?  

Zaradenie pozemkov

ID3788 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Mesto nakupuje (vykupuje) pozemky od vlastníkov. Na týchto pozemkoch plánuje postaviť cyklochodník. Sú tieto pozemky súčasť obstarávacej ceny cyklochodníka a budú vstupovať spolu so stavbou do vstupnej ceny? V tom prípade účtujeme o nich na 717 001 a pôjdu na účet 021? Alebo majú byť samostatne zaradené do majetku na účet 031 a rozpočtované na položke 711001?

Cestovné

ID3794 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poslanec sa ako sobášiaci (menovaný primátorom) zúčastňuje na civilných sobášoch. Tieto sa však nie vždy konajú v našom meste, sobášiaci si vyberajú neďalekú 7 km vzdialenú turistickú oblasť. Za túto cestu si účtuje cestovnú náhradu. Kde sa účtuje táto cestovná náhrada? Na položku 631 001 ako vlastnému zamestnancovi alebo na položku 637 007 ako cestovné náhrady iným ako vlastným zamestnancom?

Vrátenie neoprávnených výdavkov

ID3839 | | Tatiana Macháčová

Mesto prijalo v roku 2020 dotáciu na DHZ. Pri vyúčtovaní v tomto istom roku však nám 90 € z dotácie neuznali. Ako správne postupovať pri účtovaní, ak je vrátka v tom istom roku? Ak vraciam finančné prostriedky, môžem mínusovať tohtoročný príjem, t. j. 312001, čím sa na tejto položke dostanem na skutočné čerpanie, takisto ponížim výdavky o uvedenú sumu a kódy zdroja sa budú rovnať. Alebo musím ísť cez výdavkovú položku 637037 s nejakým predpisom, nevieme či 372/221 a potom následne 697/372 alebo cez nejaký 548/379.

Ukončenie podnikateľskej činnosti mesta

ID2306 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

K 30. 9. sme zistili, že podnikateľská činnosť mesta (autodoprava pre občanov) je v strate a chceli by sme ju ku koncu roka zrušiť. Čo je potrebné vykonať pre zrušenie tejto činnosti?

Účel použitej dotácie z obce

ID2822 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec poskytuje dotáciu na základe VZN neziskovej organizácii. Môže táto organizácia použiť poskytnutú dotáciu na mzdu pre účtovníčku účtujúcu pre túto neziskovú organizáciu?

Financovanie školských zariadení obcou

ID2146 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec si stanovila vo VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, dieťa ŠKD a stravníka ŠJ výšku dotácie, ktorú vypočítala podľa počtu detí a použila koeficienty podľa NV 415/2012. Škola všetky tieto prostriedky riadne vyúčtuje a použije na školské zariadenia, avšak inak prerozdelené (napr. na školskú jedáleň použije viac, keďže varí aj pre deti MŠ a pod.) Ide o porušenie VZN obce? Ak áno, čo hrozí za takéto porušenie? Nebolo by vhodnejšie VZN upraviť po dohode so školou tak, že celková čiastka získaná po prepočítaní počtom detí a koeficientami sa už priamo vo VZN prerozdelí podľa skutočnej potreby, prípadne sa škole poskytne len ako jedna čiastka a prerozdelenie sa nechá na rozhodnutí školy?

Zatriedenie geometrického plánu

ID2453 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Potrebovala by som radu ohľadne zatriedenia vyhotovenia geometrického plánu z rozpočtového hľadiska. Obec vlastní pozemok, kde je výlučným vlastníkom, na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva sa daný pozemok na základe geometrického plánu rozdelí na tri pozemky, ktoré budú slúžiť na výstavbu rodinných domov. Obec za uvedený geometrický plán zaplatila 500 €, môže to financovať z bežných výdavkov, nakoľko nebude slúžiť na ďalší investičný zámer obce len na rozdelenie pozemku na tri samostatné parcely, ktoré v budúcnosti budú na predaj?

Odstupné starostu

ID2529 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V decembri 2014 pri ukončení volebného obdobia došlo k nároku na odstupné, obec nemá peniaze a spláca mesačnými splátkami, odstupné treba zahrnúť dodatočne do decembrovej výplaty, alebo každý mesiac v roku 2015 ako obec spláca? Odvádzajú sa z toho aj odvody do všetkých poistovní, aj daň a ako sa vyplní prehľad na daňový úrad za každý mesiac? Ako sa spláca splátka? Ak dotyčná požaduje súdom celú sumu - hrubú mzdu, kto zaplatí daň a odvody? Aké odvody sa z odstupného odvádzajú?

Postup pri započítaní pohľadávky v bežnom rozpočte

ID1517 | | Ing. Anna Ľalíková

Obec ako prenajímateľ vyhotovila nájomcovi faktúru za prenájom miestnosti na obecnom úrade  v sume 183 eur.  Prenajímateľ k 31.12. bežného roka chce ukončiť svoj nájom, a preto navrhol, že za sumu nájmu prenechá obci kancelársky nábytok v hodnote nájmu, čiže v sume 183 eur. Zároveň vystavil faktúru za kancelársky nábytok.  (prenajímateľ už nevyužíva túto miestnosť).

Ako zaúčtovať a aký postup použiť pri započítaní pohľadávky v bežnom rozpočte na príslušných  podpoložkách ekonomickej klasifikácie a spôsob zapojenia tejto pohľadávky  a záväzku do plnenia rozpočtu obce?