Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 207Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Valorizácia vo verejnej správe k 1.7.2022

ID4150 | | Ing. Iveta Matlovičová

Koncom roku 2021 bola prezentovaná 3 % valorizácia platov zamestnancom vo verejnej správe a jednorazová odmena 350 €. Sme príspevková organizácia mesta, na základe akej legislatívnej úpravy môžeme uvedené zrealizovať? 

Podnikateľská činnosť mesta

ID4136 | | Ing. Marián Drozd

Mesto vykonáva podnikateľku činnosť na základe živnostenského oprávnenia, a to prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a prevádzkovanie verejnej kanalizácie. Túto činnosť vykonáva výlučne len pre mesto a jeho obyvateľov, neprevádzkuje spomínané činnosti v iných obciach alebo mestách. Výsledkom podnikateľskej činnosti bola strata. Cieľom podnikania by mal byť vždy zisk, ale čo v spomínanom prípade, keď sa mesto snaží takto zabezpečiť kvalitné služby pre občanov a verejnosť aj napriek tomu, že je v strate? Je v tomto prípade strata akceptovateľná resp., je to v súlade so zákonom? Veľmi by som bol povďační za nejaký nápad na riešenie tejto problematiky v prípade, že by to nebolo v súlade so zákonom.

Verejný prenos zvukových záznamov prostredníctvom MR

ID4112 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Slovgram obci každoročne fakturuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia, čiže prevádzka verejného rozhlasu. Ako zaúčtovať túto faktúru? Použiť účet 518 alebo 548? Domnievam sa, že nejde o službu, ale o prevádzkové náklady súvisiace s MR. 

Predpis odmien poslancov obecného zastupiteľstva

ID4079 | | Tatiana Macháčová

Aké účty nákladov a záväzkov má použiť obec pri predpise odmien poslancov obecného zastupiteľstva?

Nákup DDHM z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie

ID4071 | | Tatiana Macháčová

Pri nákupe DDHM do našej organizácie sme použili finančné prostriedky získané z Fondu na podporu umenia a vlastné prostriedky zapojené cez účet 453. Poprosím o radu ako zúčtovať tieto finančné transakcie? Peniaze z FPU : 221/359, zúčtovanie po použití finančných prostriedkov 359/384 , odpisy 384/694. Je to správne? A použitie vlastných prostriedkov, ktoré máme na BÚ ako zostatok z predchádzajúcich rokov?

Účtovanie Dokument starostlivosti o dreviny

ID4102 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec dala vypracovať "Dokument starostlivosti o dreviny" v hodnote cca 4 000 €. Prosím Vás, ako zaúčtovať tento dokument? Je to kapitálový alebo bežný výdavok? Na akú rozpočtovú položku to zaúčtovať? 

Nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra

ID4049 | | Mgr. Ladislav Briestenský

Chcel by som sa opýtať na nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra a hráčskeho pôsobenia v mestskom futbalovom klube aj s odôvodnením. Mestský futbalový klub ma právnu formu združenia a nie je ani rozpočtovou ani príspevkovou organizáciou mesta. Mestský klub pravidelne každoročne získava od mesta značnú dotáciu na svoje fungovanie počas roka. Ja v mestskom klube pôsobím od malička iba ako hráč nie som a ani som nebol v nejakom dozornom alebo riadiacom orgáne mestského klubu. V klube poberám aj mesačný príjem za odohraté zápasy a účasť na tréningovom procese. A v spomínanom meste som nedávno nastúpil do pozície hlavného kontrolóra. Moja otázka znie je toto moje hráčske pôsobenie v mestskom klube nezlučiteľné s funkciou hlavného kontrolóra a či je v rozpore so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (napr.,ja ako kontrolór kontrolujem, či žiadosť o dotáciu od mestského klubu spĺňa všetky zákonne požiadavky a zároveň poberám aj príjem v mestskom klube). Ak je odpoveď nie a môžem pokračovať v mojej hráčskej činnosti, tak potom je potrebný súhlas MZ na túto hráčsku činnosť (poberám príjem v klube)? Aké sú vaše odporúčania v prípade,že je pre mňa dôležitejšia pozícia hlavného kontrolóra.

Autobusová zastávka z hľadiska zákona o obecnom zriadení

ID4033 | | Zuzana Dianová

V našom meste boli verejné priestranstvá a ulice označované resp. označené názvami ešte pred účinnosťou „veľkej novely“ zákona o obecnom zriadení č. 369/1993 Zb. t.j. ešte v čase, kedy označovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev nepodliehalo určovaním ich názvov prostredníctvom VZN a tiež zároveň dávno pred účinnosťou vyhlášky MV SR č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, ktorá s touto problematikou bytostne súvisí.

A) V nadväznosti na súčasné dianie v našej samospráve máme v úmysle vydať nové VZN, ktorým by sme chceli „potvrdiť“ a formou prílohy vydať zoznam všetkých aktuálne používaných názvov ulíc a verejných priestranstiev – najmä za „sumarizačným“ účelom a tiež z dôvodu zabezpečenia a dodržania súladu s § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení. Pri príprave tohto VZN požiadavkou jedného z poslancov nášho mestského zastupiteľstva však je, aby sme okrem prílohy č. 1 sumarizujúcej zoznam názvov ulíc a iných verejných priestranstiev ako ďalšiu súčasť VZN vytvorili prílohy č. 2 so zoznamom názvov autobusových zastávok MHD. Našou podotázkou je, či považujete za prípustné, aby VZN o určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev obsahovalo aj takúto prílohu, ktorá sa zaoberá názvami autobusových zastávok MHD, ktorá prejde schvaľovacím procesom zastupiteľstva? Máme sa zo, že autobusové zastávky sú súčasťou verejného priestoru (v našom prípade konkrétnej ulice), ktorému názov už mestské zastupiteľstvo kedysi určilo. Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev sa totiž vykonáva v zmysle vyšieuvedenej vyhlášky MV SR č. 31/2003, z ktorej sa domnievame jasne vyplýva, že pod verejným priestranstvom sa myslí označovanie takých verejných priestranstiev ako sú ulica, námestie, park, trhovisko, lávka, most, brod chodník, nábrežie ale nie takých ďalších objektov resp. priestorov, ktoré síce slúžia verejnému účelu a sú využívané občanmi obce, pričom sa súčasne nachádzajú na už označenom priestranstve (v našom prípade - autobusová zastávka).

B) V prípade tvorby názvoslovia autobusových zastávok MHD sme nenašli žiadnu bližšiu právnu úpravu, ani usmernenie, ktorá by sa tejto problematike venovala, a preto zastávame názor, že:

  • vzhľadom na to, že zriaďovateľom zastávky MHD je obec (najmä v ohľade na jej vhodné umiestnenie v obci, jej priamu lokalizáciu), určenie jej pomenovania prináleží tiež obci, ktorá je zastupovaná štatutárom obce, z čoho analogicky vyplýva, že na určenie názvov autobusových zastávok MHD postačuje rozhodnutie štatutára, t.j. starostu obce. Táto skutočnosť však zrejme nevylučuje možnosť určiť názvy zastávok MHD rozhodnutím mestského zastupiteľstva avšak máme za to, že iba formou (bežného) uznesenia a nie všeobecne záväzným nariadením.
  • Navrhovateľ sa však zas domnieva, že autobusovú zastávku MHD je náležité považovať za „iné verejné priestranstvo“ a preto má byť jej názov určený prostredníctvom VZN.
  • Vedeli by ste nám prosím ozrejmiť, ktorý z týchto dvoch prístupov je správny, resp. ak ani jeden, aký postup v takomto prípade máme aplikovať? Na bližšie vysvetlenie nášho postoja dovoľte uviesť, že napriek širokému poňatiu pojmu verejného priestranstva resp. pojmu „iné verejné priestranstvo“ vychádzame z výkladu komentára Wolters Kluver k § 2b ods.1 zákona č. 369/1993 Zb. o obecnom zriadení, pričom možno na prvý pohľad možno môže zdať, že aj v prípade zastávok MHD v obci, sú kumulatívne splnené definičné znaky pojmu verejného priestranstva t.j.: 1. verejná dostupnosť, 2. neobmedzená dostupnosť priestoru, 3. účelové určenie priestoru, 4. nedôležitosť identifikácie subjektu vlastníctva priestoru a 5. neexistencia inej účelovej definície priestoru. Avšak v konečnom dôsledku sa domnievame, že: a) verejné priestranstvo, na ktorom sa (v našom prípade) nachádza zastávka MHD je ulica a tá už svoj názov určený má, takže účelové určenie tohto verejného priestranstva je už dané b) a taktiež aj v ďalšom vychádzame z výkladu § 2b ods. 1, v ktorom sa ako piaty znak uvádza “neexistencia inej účelovej definície priestoru“ t.j. že verejné priestranstvo by nemalo zahŕňať iné účelové zadefinovanie priestoru; nemá obsahovať jeho vlastné legálne vymedzenie“, ale má uľahčiť výkon pôsobnosti zákona, napríklad aj pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, čo v tomto prípade taktiež nie je splnené. Záverom prosíme láskavo o jednoznačnú odpoveď, či sa podľa Vášho názoru, autobusová zastávka MHD v zmysle § 2b ods. 1 zákona o obecnom zriadení považuje za verejné priestranstvo, na ktoré sa vzťahuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev v zmysle § 4 ods. 5 zákona o obecnom zriadení, t.j. či je názov zastávky MHD je náležité určiť prostredníctvom VZN?

Nákup antigénových testov pre zamestnancov

ID4037 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nákup antigénových testov na testovanie zamestnancov sa môže účtovať na účet 527 a ekonomickú klasifkáciu 633006 alebo 633007?

Platová trieda

ID4018 | | Zuzana Dianová

Chcela by som vás poprosiť o zaradenie:

1. Sociálnej pracovníčky v domove dôchodcov, do platovej triedy. Má VŠ vzdelanie sociálna práca.

2. Hlavná sestra v domove dôchodcov do platovej triedy. HS má vysokú školu v odbore ošetrovateľstvo, je možné jej prideliť aj príplatok za riadenie podľa § 8 zákona č. 553/2003 Z. z. podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % ?

3. Je možné prideliť príplatok za riadenie podľa prílohy č. 6 miestna (keďže sme obec do 10 000 obyvateľov) stupeň riadenia IV od 3-20 % aj ekonómke, ktorá organizuje prácu upratovačkám?