Otázky s vecným pojmom: Nehnuteľnosť

počet otázok s vecným pojmom : 176Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Registračná povinnosť pri prenájme časti bytu, ktorého vlastníkom je zahraničná osoba

ID715 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom v Českej republike vlastní na území Slovenskej republiky dva byty, z ktorých jeden prenajíma celý a v druhom prenajíma len časť v rozsahu dvoch izieb s príslušenstvom. Tento prenájom trvá už od roku 2005 a pokračuje aj v roku 2011.

Vzťahuje sa aj na túto zahraničnú osobu registračná a oznamovacia povinnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p.?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme častí nebytového priestoru

ID714 | | Klára Klabníková

Podnikateľ – fyzická osoba je registrovaný u príslušného správcu dane. Vlastní nehnuteľnosť, v ktorej podniká a časť tejto nehnuteľnosti prenajíma právnickej osobe na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov od 20. septembra 2009 na 12 mesiacov. Právnická osoba využíva prenajatú časť ako skladové priestory.

Vzniká prenajímateľovi oznamovacia alebo registračná povinnosť z titulu prenájmu časti nebytového priestoru inému daňovému subjektu? Dokedy má tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme garáže

ID713 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba, ako podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia už registrovaná u príslušného správcu dane od roku 2004, začala prenajímať garáž v mesiaci február 2010 na základe zmluvy o prenájme na dobu 12 mesiacov.

Dokedy mala fyzická osoba – podnikateľ v súlade s § 31 od. 2 písm. b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., oznámiť túto skutočnosť správcovi dane?

Oneskorená registrácia pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID712 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu. Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť, a ak áno, aký je postih za oneskorenú registráciu?

Registračná povinnosť pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID711 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu.

Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť aj v prípade, že prenajíma len jednu izbu už od roku 2006? Ak áno, aká je lehota na vykonanie registračnej povinnosti?

Registračná povinnosť pri prenájme bytu nájomcom

ID710 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba nepodnikateľ má od roku 2005 v prenájme byt v Nitre. Od 6. apríla 2010 ho zamestnávateľ vysiela na polročný pracovný pobyt do Veľkej Británie. Tento byt so súhlasom vlastníka bytu chce prenajať ďalšej fyzickej osobe na obdobie jeho neprítomnosti na Slovensku. Má povinnosť registrovať sa u správcu dane, keď byt nie je jeho, ale prenajatý? Prenajímateľ (vlastník bytu) je podľa jeho informácie zaregistrovaný u príslušného správcu dane.