Otázky s vecným pojmom: Komplementár

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zdaňovanie príjmu komplementára (FO-nerezidenta SR)

ID2464 | | Ing. Anton Kolembus

Je daná jedna Komanditná spoločnosť, ktorej komplementárom je jedna fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky. (Svoje celosvetové príjmy zdaňuje na území Maďarska.) Komanditná spoločnosť má jedného komplementára, ktorý v spoločenskej zmluve má určený podiel na zisku vo výške 90 % a jedného komanditistu s podielom 10 %. V zmysle zákona sa základ dane z príjmov komanditnej spoločnosti zisťuje za spoločnosť ako celok. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementára (90 %), ktorý sa určí v rovnakom pomere, v akom sa delí zisk pred zdanením medzi komanditistov a komplementárov. Zostávajúci základ dane (10 %) je základom dane komanditnej spoločnosti. Rozumieme správne, že podiel z celkového základu dane v daňovom priznaní DPPO pripadajúci na komplementára (90 %), bude odpočítaná zo základu dane spoločnosti, takže príjem pripadajúci na komplementára v DPPO sa nezdaňuje? Našou ďalšou otázkou je, či komplementár, fyzická osoba, ktorá je daňovým rezidentom Maďarskej republiky, musí zdaniť tento svoj príjem-základ dane (90 %), z Komanditnej spoločnosti na území SR? Takže musí podať ako FO daňové priznanie FO Typu B na území SR?

Cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára

ID314 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s.r.o. je komplementárom komanditnej spoločnosti (k. s.). Komanditná spoločnosť spravuje a vedie komplementár, resp. štatutárny orgán (konateľ)  komplementára. Komplementár plní svoje úlohy podľa zákonov, spoločenskej zmluvy k. s. v prospech spoločnosti. Komplementár má nárok na náhradu všetkých účelne vynaložených nákladov súvisiacich s obchodným vedením a konaním v mene spoločnosti nezávisle na zisku alebo strate spoločnosti t.j. najmä odmeny konateľa  spoločnosti.

1. Môžu byť cestovné náhrady, jazykový kurz komplementára,  resp. jeho zástupcu -konateľa vyplácané priamo v komanditnej spoločnosti  a účtované do nákladov k. s.  ?  Spoločníkom u komplementára a k. s. je zahraničná právnická osoba, ktorá má väčšinový podiel na základnom imaní  aj v k. s. a komplementára čiže s. r. o.