Otázky s vecným pojmom: Elektronický podpis

počet otázok s vecným pojmom : 8Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Elektronická faktúra

ID2740 | | Ing. Marián Drozd

Elektronická faktúra už nemusí obsahovať elektronický podpis? Dostala som totiž faktúru v PDF formáte bez elektron. podpisu s uvedením, že je to daňový doklad. Na moje vyžiadanie o zaslanie fa. vrátane elektronického podpisu som dostala odpoveď "faktúra je plnohodnotný daňový doklad aj bez pečiatky a podpisu".

Dokazovanie vývozu tovaru v prípade colného konania v inej krajine EÚ

ID1655 | | Ing. Jozef Pohlod

Ako sa v praxi dokazuje vyvoz do tretích krajín v prípade, ak je tovar najskôr premiestnený do inej krajiny EÚ a z tejto krajiny je vyvezený a zároveň aj preclený vyvoz?  Spoločnosť - vývozca je zaregistrovaný pre účely DPH iba v SR, kde ma aj sklad. V odbornom článku som sa dočítala, že je potrebne mat vývozné colne hlásenie potvrdenie colným úradom danej krajiny, z ktorej sa tovar vyviezol, ale keďže komunikácia s colnou správou prebieha iba elektronickou  formou, špedičné spoločnosti z týchto krajín nám posielajú iba JCD v PDF. formáte, na ktorom síce je uvedený dátum, kedy tovar vystúpil z colného územia ES, ale nie je tam žiadny elektronicky podpis, čo podľa mňa dostačujúci dokaz nie je.

Elektronické podávanie tlačív na daňovom úrade od 1. 1. 2012

ID862 | | Klára Klabníková

Kde možno  nájsť informácie, resp. metodické usmernenia na podávania tlačív elektronickou formou od 1. 1. 2012?

Zdravotná dokumentácia v elektronickej podobe

ID1072 | | JUDr. Zdenko Doktor

Ako má pacient dať informovaný súhlas u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom?

Uchovávanie zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe.

ID1071 | | JUDr. Zdenko Doktor

Je povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytujúceho špecializovanú ambulantnú starostlivosť, ktorého ambulancia je vybavená výpočtovou technikou, okrem zápisu do zdravotnej dokumentácie, ktorý odovzdáva pacientovi pre všeobecného lekára, vyhotoviť v papierovej podobe jeden zápis a založiť do ním vedenej zdravotnej dokumentácie, alebo stačí jeho uchovanie v elektronickej podobe?

Elektronická zdravotná dokumentácia

ID506 | | Mgr. Tomáš Mičo

Pri zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý vedie aj elektronickú zdravotnú dokumentáciu pacienta, musí túto dotyčný lekár vymazať, alebo ako s ňou naložiť?

Zdravotná dokumentácia v PDF formáte

ID499 | | Mgr. Tomáš Mičo

Možno považovať za rovnopis zdravotnej dokumentácie súbor v formáte PDF, uložený na elektronickom médiu? Na vysvetlenie pozadia otázky: Cieľom by malo byť ponechať právne relevatný dôkaz o správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti vo svojich rukách (či už ako pdf alebo ako originál, pričom pdf sa odovzdá novému poskytovateľovi).

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?