Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nadobudnutie pozemku do vlastníctva obce od SPF.

ID4185 | | Tatiana Macháčová

Mesto nadobudlo pozemok do Slovenského pozemkového fondu na základe Protokolu k odovzdaniu vlastníctva pozemkov z majetku SR do vlastníctva obcí (len protokol, bez zmluvy). Prosím o radu, kde to súvzťažne s 031 zaúčtovať. 

Zavlažovacie zariadenie do pozemku

ID4182 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec prenajíma svoj pozemok Telovýchovnej jednote na prevádzkovanie športovej činnosti. V roku 2022 obec spolufinancovala nákup zavlažovacieho zariadenia tohto pozemku, pričom finančná spoluúčasť obce bola 20 %. Tento majetok (zavl. zariadenie) obec nevie ako zaúčtovať: či ako navýšenie ceny pozemku o 20 % ako tech. rekultiváciu alebo technickú rekultiváciu zaradiť ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 20 % a odpisovať 6 rokov? Ide vôbec o technickú rekultiváciu?

Smernica vydaná mestom

ID4179 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Smernica vydaná primátorom mesta, ako štatutárnym orgánom účtovnej jednotky, ktorá upravuje postup pri vyraďovaní a likvidácií majetku a zradenia vyraďovacej a likvidačnej komisie. Bude táto smernica platná aj pre Mestské kultúrne stredisko (príspevková organizácia mesta). Mesto aj Mestské kultúrne stredisko sú samostatné účtovné jednotky, samostatné právnické osoby, so samostatnými štatutárnymi orgánmi. Mestské kultúrne stredisko je ale naviazane na rozpočet mesta. Bude táto spomínaná smernica platná aj pre Mestské kultúrne stredisko alebo je potrebné aby podobnú smernicu vypracovalo samostatne aj Mestské kultúrne stredisko ?

Fúzia spoločnosti

ID4181 | | Ing. Beata Moravcová

Bolo nám doručené oznámenie o fúzií spoločnosti, voči ktorej máme pohľadávky. Táto spoločnosť v dôsledku zlučenia zanikla. Všetok majetok a práva prešli na nástupnícku spoločnosť. Aké bude účtovanie v súvislosti s touto fúziou - prechod pohľadávok na novú spoločnosť?

Kandidát za poslanca do obecného zastupiteľstva, ktorý je v podmienke

ID4180 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcela by som poprosiť o odborné posúdenie situácie, o ktorej som sa dozvedela ako hlavná kontrolórka. Dostala som informáciu, že občan obce zvažuje o svojej kandidatúra na poslanca obecného zastupiteľstva. Tento občan bol v minulosti trestaný, a strávil tri roky vo väzení. Zvyšok trestu mu odpustili za dobré správanie, ale stále je v podmienke. Moja otázka znie, či môže tento občan kandidovať za poslanca OZ obce?

Automatizované doplnenie identifikačných údajov v OR SR a ich prílohy

ID4174 | | JUDr. Simona Laktišová

Automatizované doplnenie identifikačných údajov v OR SR. Účtujeme s.r.o.-čky, pri ktorých na stránke www.orsr.sk pri spoločníkoch a konateľoch je stále zobrazená ikonka „dokumentu s červeným krížikom“ , tj. je potrebné vykonať doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra podaním samostatného bezplatného návrhu na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje. Ohľadom príloh podania máme tieto otázky:

1., Ak podáva tento návrh konateľ a ak je konateľ súčasne spoločníkom, ku ktorému sa nahlasuje rodné číslo, nie je potrebné prikladať nič. Ak podáva návrh konateľ, ktorý je aj spoločníkom, ale podáva aj doplnenie ohľadne rodného čísla pre ostatných 3 spoločníkov, treba doložiť prílohu? Prípadne, kto dáva plnomocenstvo a čestné vyhlásenie v tomto prípade konateľovi, ktorý podáva návrh? (konateľ? Spoločník? Všetci ostatní konatelia? Všetci ostatní spoločníci?)

2., Ak bude návrh podávať iná osoba ako konateľ spoločnosti, je potrebné priložiť splnomocnenie a čestné vyhlásenie o údajoch, ktoré sa navrhujú zapísať k spoločníkovi, s osvedčeným podpisom pred notárom? Kto dáva plnomocenstvo a čestné vyhlásenie v tomto prípade tejto inej osobe ktorá podáva návrh? (konateľ? Spoločník? Všetci konatelia? Všetci spoločníci?)

3., Na podanie formuláru prípadne stačí iba splnomocnenie, ktoré máme na splnomocnenie na vstup do elektronickej schránky spoločnosti na stránke slovensko.sk, alebo toto nehrá úlohu a je potrebné doložiť prílohy uvedené v bode 1 a 2?

Finančné operácie

ID4176 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Nie je mi to jasné: zostatok kladného rozdielu finančných operácií sa v zmysle tohto zákona stáva okamžite zdrojom rez.fondu resp. akých iných zdrojov (finančné operácie v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)?

Vypracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu

ID4178 | | Tatiana Macháčová

Na základe zmluvy o mediálnom partnerstve obec sa zaviazala, že bude organizáciu ako mediálneho partnera propagovať pri organizovaní podujatí formou loga na plagátoch, letákoch atď. Ako zaúčtovať tento príjem a akú položku použiť? Je tento príjem obce oslobodený od dane oslobodený?

Vypracovanie štúdie k žiadosti o dotáciu

ID4177 | | Tatiana Macháčová

Na základe zmluvy o dielo bola obci vystavená faktúra, ktorej predmetom je spolupráca pri tvorbe ideového zámeru vrátane štúdie projektu "Environmentálna výchova". Zámer a štúdia budú použité na účel vypracovania žiadosti o poskytnutie prostriedkov na rozvojové projekty regiónu. Môj spôsob účtovania je: 518/321 a položka 637011. Je to správne?

Stravné na služobnej ceste hradené zamestnávateľom

ID4175 | | Ing. Marián Drozd

Sme akciová spoločnosť, platiteľ DPH, vedieme podvojné účtovníctvo. Mala by som otázku k zabezpečeniu stravovania na služobnej ceste. Zamestnancovi na služobnej ceste zabezpečujeme stravovanie. Na faktúre je obed vyčíslený na 15 EUR bez DPH. Doteraz sme postupovali tak, že do daňových výdavkov sme si uplatnili 40 % zo stravného, tzn. aktuálne 5,48 EUR. Zvyšnú sumu sme zaúčtovali do nedaňových výdavkov. Stretla som sa aj s možnosťou uplatniť do daňových výdavkov celú sumu, ak vzniknutý rozdiel zdaníme zamestnancovi ako nepeňažný príjem. Ktorý postup je správy a ako je to s nárokom na odpočet DPH? Možno DPH odpočítať z celej sumy 15 EUR?