Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Samozdanenie DPH pri prenájme vozidla z EU

ID3835 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o., platiteľ DPH na Slovensku, si prenajala auto (ide o dlhodobý prenájom) od českej s. r. o., ktorá je platiteľ DPH v ČR. Česká firma mesačne vystavuje za tieto služby faktúru bez DPH. Je SK firma povinná vykonať samozdanenie pri prijatí takejto služby?

Odmeňovanie dobrovoľnej činnosti pri testovaní na COVID-19

ID3834 | | JUDr. Jozef Tekeli

Chcela by som Vás poprosiť o odborné usmernenie pri posúdení účasti starostu na II. kole testovania obyvateľov. Starosta obce, kde pôsobím ako hlavná kontrolórka, vykonával administratívne práce pri II. kole testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19. V súlade s uznesením  vlády SR o odmeňovaní dobrovoľníckej činnosti  si uzatvoril sám so sebou zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a prijal odmenu.

Vzhľadom na neustále sa  meniace predpisy prijímané  proti šíreniu pandémie nie som dostatočne pripravená na správne posúdenie vzniknutej situácie. 

Refundácia DPH

ID3833 | | Ing. Marián Drozd

CZ firma je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH. Slovenská firma (platiteľ podľa § 4) v mesiacoch 06/2018, 10/2018 a 11/2018 dodala tovar tejto CZ firme na území SK. Ide o tri faktúry, v každom uvedenom mesiaci 1. Takže tovar neopustil územie Slovenka. SK firma preto fakturovala tovar s SK DPH podľa § 69/1. CZ firma v roku 2018 dodávala tovar na území SR skoro vždy s prenosom podľa § 69/2. V mesiacoch 9/2018 a 10/2018 dodala tovar s SK DPH podľa § 69/1 slovenským FO. CZ firma požiadala o refundáciu DPH- vrátenie DPH za celý rok 2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018), ale SK daňový úrad odmietla žiadosť, lebo v tomto období bol dodaný tovar podľa § 69/1, takže nie sú splnené podmienky refundácie za uvedené obdobie. Otázkou je, v ktorom období nárokovať teraz cez slovenské DPH priznanie DPH z roku 2018? (Keďže refundácia je odmietnutá.) Napr., podať dodatočné SK DPH priznanie za 10/2018 s tromi došlými faktúrami? V 10/2018 bolo dodanie podľa § 69/1. Alebo podať dodatočné SK DPH priznanie za 12/2018 s tromi došlými faktúrami? V 12/2018 však nebolo dodanie podľa § 69/1.

Zmena mikro účtovnej jednotky na malú

ID3831 | | Ing. Ondrej Baláž

Poprosím bližšie ozrejmiť,

Na čo má myslieť pri uzávierke tohto roka mikro účtovná jednotka, ktorá od 2021 roka sa stáva malou účtovnou jednotkou? Napríklad ohľadom časového rozlíšenia, prípadne iné ?

Aké úpravy má urobiť v účtovníctve na  začiatku roka 2021, už ako malá účtovná jednotka?

 Pri malej účtovnej jednotke je  povinnosť s uzávierkou  podávať aj  cash flow?

Súkromný účet a podnikanie

ID3830 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient je SZČO . Účtujem v jednoduchom účtovníctve. Nakoľko má len zopár faktúr, tieto mu zákazníci platili na jeho súkromný účet. Zo súkromného účtu platil aj odvody. Ako mám účtovať súkromné pohyby na jeho súkromnom účte? Nedali by sa všetky príjmy a výdavky , ktoré súvisia s podnikaním, účtovať ako platby v hotovosti? Podotýkam, že pohybov na súkromnom účte má veľmi veľa. A aký stav účtu bude vo výkaze? 

Obstaranie sročky

ID3829 | | Ing. Ondrej Baláž

Klient si obstaral s.r.o. nasledovným spôsobom: Pôvodný majiteľ sročky s názvom ABC je 1 právnická osoba s názvom XY. Majiteľ XY rozdelil 100 % podiel v sročke ABC na dva podiely (50 % a 50 %). Tieto rozdelené obchodné podiely previedol na dvoch spoločníkov (dve fyzické osoby, každý má 50 %). Noví spoločníci sročku premenovali na CDF (IČO, DIČ zostávajú pôvodné). Pôvodná sročka ABC eviduje jednu faktúru za poradenstvo od právnickej osoby XY .Túto faktúru uhradil môj klient. Mojim klientom je spoločnosť CDF. Ako správne zaúčtovať otváraciu súvahu ? A ako zaúčtovať tú jednu faktúru? 

Posúdenie kontraktu z hľadiska účtovného a DPH - upresňujúce otázky k ID 3814

ID3822 | | Ing. Anton Kolembus

Dovolím si položiť upresňujúce otázky k ID 3814 týkajúce sa časti 2 - k DPH: Je potrebné sa zo strany slovenského subjektu (subdodávateľ) registrovať v krajine EÚ, keď tam bude vykonávať časť prác pre Spoločnosť ? Z povahy veci vyplýva, že k odovzdaniu a prevzatiu týchto prác medzi dvomi slovenskými podnikateľmi, platiteľmi DPH môže dôjsť len v krajine EÚ. Spoločnosť následne bude fakturovať celý predmet zmluvy odberateľovi z EÚ.

Pohľadávky obce (daňové aj nedaňové)

ID3815 | | Tatiana Macháčová

Ako má obec správne postupovať pri svojich pohľadávkach. Prvý prípad je: Obec prihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Druhý prípad: Obec neprihlásila daňové pohľadávky voči občanovi do konkurzu, pričom konkurz bol zastavený pre nemajetnosť. Môže obec tieto pohľadávky odpísať? Koľko ich musí evidovať v podsúvahe? Tretí prípad: tieto isté prípady by sa týkali nedaňových pohľadávok, je tam rozdiel? Štvrtý prípad: Pohľadávky boli dané exekútorovi, ale sa malo požiadať o predĺženie, čo sa nespravilo, ako v tomto prípade postupovať? Ešte uvádzam, tieto prípade obec nemá upravené vo všeobecne záväznom nariadení, chceme poznať právny stav ako správne postupovať.

Prostriedky získané školou od Erasmus

ID3810 | | Tatiana Macháčová

Škola (rozpočtová organizácia obce) získala dotáciu od Erasmus, pričom tieto prostriedky môže minúť až do konca roka 2021. Musí tieto prostriedky na konci roka previesť na účet obce? Ak áno, ako to bude účtované v obci a aký kód zdroja bude použitý a rozpočtová klasifikácia.

Výdavky spojené s testovaním

ID3792 | | Tatiana Macháčová

Obce a mestá momentálne vyplácajú výdavky spojené s testovaním. Na akú položku zatriediť faktúru od reštaurácie za podanie obedov a večere - 637 004? Nákup kávy, čaju a pod. - 633011? Na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti boli vyplatené finančné prostriedky na úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu a na úhradu nevyhnutných výdavkov? Vlastným zamestnancom - 631 001 a cudzím 637 007? Nákup ochranných oblekov, štítov - 633006 alebo 633010?