Otázky s vecným pojmom: Goodwill

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kúpa časti podniku, goodwill a odpredaj majetku

ID2157 | | Ing. Anton Kolembus

Kúpili sme v roku 2013 časť podniku a pri jeho kúpe v novembri 2013 sme zaúčtovali goodwill. Hodnota podniku z účtovníctva predávajúceho k dátumu predaja (aktíva mínus pasíva) = mínus 3 000. Cena odborný odhadom = mínus 3 000. Kúpna cena = 1 000. T. j., odborný odhad = hodnota podniku v účtovníctve predávajúceho. Z tohto vznikol nám ako kupujúcej strane goodwill 4 000, ktorý sme sa rozhodli odpisovať štyri roky a hneď prvý rok 1 000 (rok 2013). Prvý odpis účtovný aj daňový bude v roku uzatvorenia zmluvy o kúpe časti podniku a to vo výške 1/4 vzniknutého goodwillu. Môžeme teda účtovne aj daňovo odpísať aj prvý rok celý ročný odpis v zmysle § 17a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.? Dnes už vedenie spoločnosti začalo premýšľať inak a posúdením aktuálnej obchodnej ponuky vychádza ekonomicky výhodnejšie hmotný majetok (kúpený pri kúpe časti podniku) predať ako ho nechať v spoločnosti ďalšie roky. Ako však ďalej postupovať s goodwillom, ktorý máme naplánované odpisovať ešte 3 roky? Čo sa stane s účtovnou a daňovou zostatkovou cenou goodwillu v prípade predaja majetku?

Goodwill a úprava základu dane

ID1705 | | Ing. Jozef Pohlod

Materská spoločnosť  A má 100 % podiel v dcérskej spoločnosti B, pričom sa tieto spoločnosti zlučujú tak, že dcérska spoločnosť zaniká a nástupníckou spoločnosťou je materská spoločnosť A. V účtovníctve pokračujúcej (materskej) spoločnosti bol doteraz zaúčtovaný dlhodobý finančný majetok na účte 061 (cena obstarania - 100 % podielu v spoločnosti B) v sume 10 000 eur.

Pri zlúčení vznikol tzv. goodwill, ktorý je definovaný ako kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Vlastné imanie spoločnosti B v reálnych cenách v uvedený deň bolo vo výške 3 000 eur. Vznikol teda kladný goodwill v sume 7 000 eur. Tento bol zaradený na účet 015. Spoločnosť sa rozhodla tento goodwil odpisovať 14 rokov lineárne.  Je ročný odpis vo výške 500 eur daňovým nákladom spoločnosti? Ako treba upravovať základ dane podľa § 17c ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“), cit. „...Spoločnosť zahrnuje goodwill až do jeho úplného zahrnutia, najdlhšie počas siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne 1/7 goodwillu je hodnota 1 000 eur...“ Ako treba výsledok hospodárenia upraviť ?

Goodwill a odpis

ID1105 | | Ing. Iveta Kolenová

Ako možno zaúčtovať odpisy goodwillu a záporného badwillu? Ide o odpisy daňové aj účtovné, alebo je potrebné ich pripočítať a odpočítať v daňovom priznaní?

Daňový dopad záporného goodwillu

ID999 | | Ing. Jozef Pohlod

Je správne zaúčtovať záporný goodwill vzniknutý pri kúpe časti podniku jednorazovo do výnosov, a potom daňovo odpisovať sedem rokov, alebo je vhodnejšie účtovať na majetkových účtoch – 015 so znamienkom mínus?