Otázky s vecným pojmom: Daň za psa

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňové tajomstvo

ID2732 | | Klára Klabníková

Miestna časť uvažuje o zverejnení zoznamu psov, konkrétne údajov: číslo známky psa, adresa chovného priestoru, rasa a farba psa.

Nakoľko ide o údaje, ktoré sú získané z daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, za psa, ktoré daňovník vpisuje do prílohy Daň za psa – chceli by sme sa opýtať, či zverejnením tohto zoznamu nepríde k porušeniu § 11 o daňovom tajomstve zákona o správe dani (daňového poriadku) č. 563/2009 Z. z.?

Súčet úrokov z omeškania

ID1907 | | Klára Klabníková

Ako vyrubí obec úrok z omeškania, ak za oneskorené úhrady splátok dane z nehnuteľností je vypočítaný úrok z omeškania vo výške 2,10 €, za oneskorené zaplatenie dane za psa je úrok vo výške 1,20 € a za oneskorené úhrady splátok poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je úrok z omeškania vo výške 1,00 €. Obec vyrubuje spoločné rozhodnutie na daň z nehnuteľností a na daň za psa : úrok z omeškania je 2,10 + 1,20 = 3,30 €. Obec vyrubuje rozhodnutie na poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: úrok z omeškania je vo výške 1,00 € (v úhrne do 3 € sa nevyrubuje). Ako vyrubí obec úrok z omeškania: jedným rozhodnutím alebo osobitne za každý druh dane alebo rozhodnutím za DZN a dane za psa a osobitne rozhodnutím za KO a DSO?

Vyrubenie dane a odvolacie konanie

ID1828 | | Ing. Katarína Skalová

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sme ako správca miestnych daní a poplatku oprávnený vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím. Nie je nám zrejmé ako bude správca dane postupovať v prípade, ak daňovník podá odvolanie, ktorým napadne len jednu z vyrubených daní.