Otázky s vecným pojmom: Daň za nevýherné hracie automaty

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyrubenie dane a odvolacie konanie

ID1828 | | Ing. Katarína Skalová

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sme ako správca miestnych daní a poplatku oprávnený vyrubiť daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím. Nie je nám zrejmé ako bude správca dane postupovať v prípade, ak daňovník podá odvolanie, ktorým napadne len jednu z vyrubených daní.

Daň za nevýherné hracie prístroje

ID244 | | Ing. Elena Račková

V miestnom pohostinstve je umiestnený hrací prístroj – šípky. Prevádzkovateľ zariadenia nezaplatil na rok 2008 daň za nevýherné hracie prístroje a tvrdí, že toto zariadenie nepodlieha dani za nevýherné hracie prístroje, pretože za jednotlivé hry sa neplatí. Poplatok vyberá iba za požičanie šípok ako príslušenstva k nevýhernému hraciemu zariadeniu. Je možné vylúčiť toto nevýherné hracie zariadenie z predmetu dane?

Zavedenie oslobodenia alebo zníženia dane za nevýherné hracie prístroje

ID229 | | Ing. Elena Račková

Môže správca dane znížiť daň za nevýherné hracie prístroje, ako sú stolný futbal a stolný hokej prevádzkovateľovi, ak tieto prístroje prevádzkuje v priestoroch detskej nemocnice?