Otázky v kategórii: Sociálne zabezpečenie

počet otázok v kategórii: 82Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?

Daňový bonus a ročné zúčtovanie preddavkov na daň

ID1656 | | Ing. Alena Benková

Zdaňuje sa k výplate ešte aj samotný daňový bonus,  t. j. k čistej mzde sa uvádza celý daňový bonus vo výške 21,03 eura, alebo sa ešte osobitne zdaní a len ten zvyšok sa dopočíta do mzdy. Keď sa vypláca ročný preplatok  dane pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zdaňuje sa ešte aj tento preplatok, alebo by sa zamestnávateľom už mal vyplatiť v plnej sume? Možno si daňový bonus uplatniť tak, aby ho nevyplácal zamestnávateľ, ale aby bol vyplácaný napr. s rodinnými prídavkami ?

Debetné stravovacie karty

ID2824 | | Ing. Anton Kolembus

Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení pre zamestnancov odberateľa- firmy, tiež platiteľa DPH. Takže odberateľ poskytuje povinne v zmysle § 152 Zákonníka práce svojim zamestnancom stravovanie v našom stravovacom zariadení. Stravovacie služby poskytujeme takým spôsobom, že zamestnanci odberateľa majú debetné stravovacie karty bez limitu. Na druhej strane zamestnanci odberateľa okrem obedové menu (zákonné stravovacie služby) majú možnosť na debetné karty odoberať aj z nášho bufetu doplnkový sortiment typu: Horalky, bagety, sladkosti, minerálka…atď. Aj tento doplnkový sortiment musíme fakturovať odberateľovi. Následne na základe evidencie (daňový alebo nedaňový doklad) tieto stravovacie služby a doplnkový sortiment fakturujeme odberateľovi. Ide o vyúčtovanie na základe súhrnnej faktúry (§ 75) a teda vznik našej daňovej povinnosti by mala byť k poslednému dňu kalendárneho mesiaca za ktorý sa vyhotovuje.

A., Stravovacie služby Predpokladáme dobre, že vznik našej daňovej povinnosti v tomto prípade sa viaže k poslednému dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca? V priebehu mesiaca zamestnanec odberateľa pri nákupe stravy (obedové menu) dostane doklad z ERP, na ktorom je DPH vyčíslená. Ale keďže vystavujeme súhrnnú faktúru, tu interne evidujeme iba sumu bez DPH. Tu predpokladáme, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP , nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Predpokladáme dobre, že sme povinný vystaviť doklad z ERP? Alebo by nám aj stačil nedaňový doklad (napr. dodací list)? Tu nám ale vzniká hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry pre odberateľa, raz z tohto dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.) Podľa Vášho názoru je to reálna hrozba? Z logiky vecí DPH by sme museli uhradiť len raz, a to z vyhotovenej faktúry odberateľovi- firme.

B., Doplnkový sortiment Doplnkový sortiment tiež musíme fakturovať odberateľovi. Predpokladáme dobre, že vznik našej daňovej povinnosti v tomto prípade sa viaže k poslednému dňu aktuálneho kalendárneho mesiaca? Predpokladáme dobre, že náš odberateľ by mal tento doplnkový sortiment považovať za prechodnú položku (výdavky, ktoré platiteľ dane platí v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré dodávateľ požaduje od kupujúceho alebo zákazníka, § 22 ods. 3 zákona o DPH) ? V tom prípade by sme doplnkový sortiment fakturovali zvlášť, samozrejme s DPH, na osobitnej faktúre. Preto na osobitnej faktúre, lebo náš odberateľ z tejto prechodnej položky- doplnkového sortimentu- by nemal nárok na odpočet DPH. (Následne by pri preúčtovaní zamestnancovi tiež nemal povinnosť odviesť DPH.) V priebehu mesiaca zamestnanec odberateľa pri nákupe doplnkového sortimentu dostane doklad z ERP, na ktorom je DPH vyčíslená. Ale keďže vystavujeme súhrnnú faktúru, tu interne evidujeme iba sumu bez DPH. Tu predpokladáme, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP , nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.] ? Predpokladáme dobre, že sme povinný vystaviť doklad z ERP? Alebo by nám aj stačil nedaňový doklad (napr. dodací list)? Tu nám ale vzniká hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry pre odberateľa, raz z tohto dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.) Podľa Vášho názoru je to reálna hrozba? Z logiky vecí DPH by sme museli uhradiť len raz, a to z vyhotovenej faktúry odberateľovi- firme.

C., Požiadavka odberateľa Odberateľ nesúhlasí s názorom, aby doplnkový sortiment bol vyfakturovaný z našej strany s DPH, požaduje faktúru bez DPH, lebo DPH má byť podľa ich názoru odvedená cez ERP. Je ich názor opodstatnený? 

Dobrovoľne platené poistné ako daňový výdavok

ID770 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba má v roku 2011 príjmy zo závislej činnosti a začala si platiť  nemocenské poistenie dobrovoľne. Môže si pri podávaní daňového priznania odpočítať od príjmov zo závislej činnosti aj toto poistné?

Dohoda o pracovnej činnosti

ID3349 | | Ing. Iveta Matlovičová

Som spolumajiteľkou a zároveň konateľkou s. r. o. V januári mi končí poberanie rodičovského príspevku a do pôvodného zamestnania sa vrátiť nemôžem. Chcela by som sa zamestnať vo vlastnej s. r. o., ale nie na riadny pracovný pomer, ale zatiaľ len na DPČ na 1 hodinu denne so mzdou cca 100 €. Chcem sa spýtať, či budem riadne zdravotne a aj dôchodkovo poistená, keďže zo začiatku budem poberať mzdu len 100 € brutto.

Dve pracovné pozície na jednu pracovnú zmluv

ID5115 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Je možné mať na jednu pracovnú zmluvu dve pracovné pozície? Teda, prijmeme zamestnanca na jednu pracovnú zmluvu na plný úväzok, kde pol úväzku bude pracovať na jednej pracovnej pozícii a pol úväzku bude pracovať na druhej pracovnej pozícii. Jedna prihláška na Sociálnu poisťovňu a jedna na zdravotnú poisťovňu. Je toto možné a správne? Alebo ako pracuje na dve pracovné pozície, tak na každú pracovnú pozícii jedna pracovná zmluva a taktiež prihlášky za každú pracovnú pozíciu na Sociálnu poisťovňu a zdravotnú poisťovňu. Ide o dva pracovné pomery v jednej spoločnosti.

Hranica príjmu pre platenie odvodov

ID3405 | | Ing. Marián Drozd

Vstupuje do hranice príjmu pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne (pre rok 2018 = 5 742,00 €) aj dotácia, ktorú daňovník - SZČO dostal od úradu práce na začatie podnikania? Daňovník sa rozhodol, že za zdaňovacie obdobie roku 2018, kedy mu bola dotácia poskytnutá (3 000,00 €), uplatní výdavky percentom z príjmov a prijatú dotáciu pripočíta k príjmom z podnikania (3 500,00 €) a z úhrnu takto vypočítaných príimov (6 500,00 €) vypočíta výdavky percentom z príjmov. Pripočítanie dotácie k príjmom z podnikania mení situáciu, kedy vzniká SZČO povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne? Chápem to správne? 

Hygiena v materskej škôlke.

ID1776 | | Ing. Ingrid Veverková

Pokiaľ je obec zriaďovateľom materskej školy,  je povinná zabezpečovať čistiace prostriedky?

Invalidný dôchodok a zápočet rokov

ID3969 | | JUDr. Simona Laktišová

Chcel by som sa informovať ohľadom starobného dôchodku a zápočtu odpracovaných rokov invalidného dôchodcu. Ak invalidný dôchodca nie je zamestnaný, nepracuje, je na úrade práce, počítajú sa mu roky, ktoré je ako invalidný dôchodca na úrade práce do odpracovaných rokov pre výpočet starobného dôchodku?

Konateľ a jeho odmena

ID2331 | | Ing. Iveta Matlovičová

Na základe akej zmluvy môže konateľ vykonávať konateľskú funkciu voči spoločnosti? Aké povinnosti vyplývajú pre spoločnosť, resp. pre konateľa z rozdielnych vzťahov (napr. pracovno-právny, mandátny, ....) - mám na mysli oznamovaciu povinnosť, platenie daní, platenie odvodov.