Otázky v kategórii: Sociálne zabezpečenie

počet otázok v kategórii: 82Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príkazná zmluva zo zahraničnou fyzickou osobou

ID2226 | | Ing. Iveta Matlovičová

Plánujeme uzatvoriť príkaznú zmluvu zo zahraničnou fyzickou osobou - obsahom má byť vypracovanie posudku. Nie je mi však celkom jasné, či sa príjem z dohodnutej odmeny bude posudzovať ako príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. - ďalej len "ZDP") alebo ako ostatný príjem (§ 8 ZDP). Ak je závislá činnosť posudzovaná v kontexte závislej práce podľa Zákonníka práce (§ 1, ods. 2 a 3 Zákonníka práce), potom činnosť vykonávaná na základe príkaznej zmluvy nemôže byť závislou činnosťou (kedže ide o občianskoprávny vzťah). Nie som si ale istá, či sa to dá chápať takto. Ak sa závislosť činnosti posudzuje striktne podľa § 5 ZDP, kto má posúdiť, či konkrétna činnosť upravená v príkaznej zmluve je závislá alebo nie? Ďalšou vecou je potom platenie odvodov na zdravotné a sociálne poistenie z príkaznej zmluvy. Je potrebné tieto odvody odviesť (aj keď ide o zahraničnú osobu poistenú v inej krajine?).

Nevyplatená tantiéma FO ako odmena za rok 2012

ID2204 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Z hospodárenia stálej prevádzky v Nemecku rozhodol jediný spoločník - konateľ vyplatenie tantiémy (zdroj nie je zisk po zdanení) za rok 2012 vo výške 37 500 €. Zdroj príjmu nie je teda zisk po zdanení, nejde o tantiému aj keď je tak označená - je to odmena. Tantiéma-odmena za rok 2012 je evidovaná ako nevyplatená na účtoch 522/333 . Je toto účtovanie správne? Pre nedostatok finančných prostriedkov je táto odmena stále nevyplatená. Tento príjem bude vyplatený konateľovi-zároveň zamestnancovi, ktorý má od platiteľa príjem zo závislej činnosti. Zdaňuje sa tento príjem zamestnanca-konateľa ako bežný príjem zo závislej činnosti v čase výplaty? Ako sa postupuje pri výpočte VZ na odvody do sociálnej a zdravotnej poistovne pri výške 37 500 € a v akej výške?

Odvody z odmeny likvidátora

ID2207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať pri výplate odmeny likvidátora z pohľadu zdravotného a sociálneho poistenia? Pri sociálnom poistení pôjde o nepravidelný alebo pravidelný príjem, keďže doteraz likvidátor nebol do sociálnej poisťovne prihlásený? Bude potrebné jeho odmenu rozpočítať na mesiace likvidácie, vypočítať takto niekoľko vymeriavacích základov a podať výkaz poistného a príspevkov alebo iba mesačný výkaz poistného, kde určite bude odmena presahovať maximálny vymeriavací základ.

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Vyplácanie podielov zo zisku

ID1841 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s. r. o. vypláca v roku 2013 podiely na zisku za rok 2007 spoločníkom z Českej republiky. Podlieha vyplácanie podielov za rok 2007 nejakej oznamovacej povinnosti voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni na Slovensku alebo v Českej republike? Je vyplatenie podielov zahraničných spoločníkov s podielom na základnom imaní 45 % oslobodené od dani z príjmov?

Správne účtovanie športového klubu - kolektív

ID1831 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rád by som sa informoval ako správne účtovať a postupovať podľa jednotlivých zákonov pri športovom klube - kolektív. Ide o športový klub založený ako s. r. o. Spoločnosť má s hráčmi podpísané zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (§ 51 Občiansky zákonník). Ako má klub postupovať pri vyplácaní odmeny hráčom a trénerovi pri týchto zmluvách (§ 51 Občiansky zákonník) a čo v prípade, keď tréner má na to živnosť (IČO)? Čo v prípade, ak klub má podpísanú zmluvu s hráčom na 2 roky, kde je uvedené, že jeden mesiac v roku nemá nárok na odmenu (júl). Ide vtedy nepravidelný príjem? Vstupuje dotácia od zväzu a mesta do obratu DPH? Sú náklady ako regenerácia, sústredenie, posilovňa, zdravotnícke potreby, cestovné vyplatené hráčom podľa zákona o cestovných náhradách, prenájom telocvične, ubytovanie a pod. daňovými nákladmi? Aká právna forma je správna pre športový klub?

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Povinné nemocenské poistenie na základe podaného daňového priznania

ID1816 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Za rok 2011 sme podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Fyzická osoba v roku 2011 mala začiatkom roka 2011 príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Neskôr si na túto činnosť vybavila živnostenské povolenie (aby si z príjmov mohla uplatniť nezdaniteľnú časť). Pri vypĺňaní daňového priznania sa stala chyba a príjmy, ktoré sa mali uviesť do § 6 ods. 3, sa uviedli do § 6 ods. 1. Tým sa stalo, že v § 6 ods. 1 sa vykázali príjmy vyššie asi o 500 €, ako bola hranica na prihlásenie sa na povinné nemocenské poistenie. Od 1. 7. 2012 sme sa zabudli prihlásiť na povinné nemocenské poistenie. Pri podávaní daňového priznania za rok 2012 sme si chybu v priznaní na rok 2011 všimli a podali sme dodatočné daňové priznanie, kde sem uviedli správnu výšku príjmov. Na základe tohto nám nevzniklo povinné nemocenské poistenie. Pravdepodobne po podaní dodatočného priznania si Sociálna poisťovňa všimla, že sme mali byť od 1. 7. podľa pôvodného daňového priznania povinne nemocensky poistení, a tak nám poslala prihlášku k nemocenskému poisteniu. A samozrejme, pýta si úhradu poistného za obdobie od 07/2012 do 03/13. Považujeme tento status za nesmierne nespravodlivý. Máme nejakú možnosť sa voči tomuto brániť? (Len na margo: Uvedená osoba je povinne nemocensky poistená z titulu pracovnoprávneho pomeru).

Študent pracujúci na dohodu po skončení bakalárskeho štúdia

ID1803 | | Ing. Dana Žňavová

Firma zamestnáva dennú študentku vysokej školy (do 26 rokov) na dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá v júni ukončila bakalárske štúdium. V septembri 2013 nastupuje na inžinierske štúdium, už je naň prijatá. Môže firma počas doby od skončenia bakalárskeho štúdia do začatia inžinierskeho štúdia naďalej zamestnávať túto študentku na už uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov? Ak áno, môže si študentka aj počas tohto obdobia uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia na túto dohodu?