Otázky v kategórii: Sociálne zabezpečenie

počet otázok v kategórii: 78Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Vyplácanie podielov zo zisku

ID1841 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s. r. o. vypláca v roku 2013 podiely na zisku za rok 2007 spoločníkom z Českej republiky. Podlieha vyplácanie podielov za rok 2007 nejakej oznamovacej povinnosti voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni na Slovensku alebo v Českej republike? Je vyplatenie podielov zahraničných spoločníkov s podielom na základnom imaní 45 % oslobodené od dani z príjmov?

Správne účtovanie športového klubu - kolektív

ID1831 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rád by som sa informoval ako správne účtovať a postupovať podľa jednotlivých zákonov pri športovom klube - kolektív. Ide o športový klub založený ako s. r. o. Spoločnosť má s hráčmi podpísané zmluvy podľa Občianskeho zákonníka (§ 51 Občiansky zákonník). Ako má klub postupovať pri vyplácaní odmeny hráčom a trénerovi pri týchto zmluvách (§ 51 Občiansky zákonník) a čo v prípade, keď tréner má na to živnosť (IČO)? Čo v prípade, ak klub má podpísanú zmluvu s hráčom na 2 roky, kde je uvedené, že jeden mesiac v roku nemá nárok na odmenu (júl). Ide vtedy nepravidelný príjem? Vstupuje dotácia od zväzu a mesta do obratu DPH? Sú náklady ako regenerácia, sústredenie, posilovňa, zdravotnícke potreby, cestovné vyplatené hráčom podľa zákona o cestovných náhradách, prenájom telocvične, ubytovanie a pod. daňovými nákladmi? Aká právna forma je správna pre športový klub?

Predaný byt nadobudnutý cez dedičské konanie - daň a odvody

ID1817 | | Ing. Silvia Jambrichová

Manželka rodinného známeho zdedila byt po svojej matke. Byt bol v dedičskom konaní ohodnotený na 12 000 €. Tento byt bol následne predaný v hodnote 16 000 €. Poručník užíval byt v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Dedenie bolo v priamom rade na dcéru poručníka, čiže v tomto prípade bol zachovaný reťazec dedenia v priamom rade, nehnuteľnosť bola v osobnom vlastníctve viac ako 5 rokov. Je príjem z predaja uvedeného bytu oslobodený od dane a odvodov alebo treba zaplatiť daň a odvody? Ak treba zaplatiť daň a odvody, platí sa to z predajnej ceny alebo z rozdielu ceny predajnej a ceny ohodnotenej? Daň a odvody treba dokedy zaplatiť?

Práca na materskej dovolenke

ID1805 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Som živnostníčka a na základe minuloročného daňového priznania platím minimálne odvody do zdravotnej poisťovne (55,02 €/mesačne) a Sociálnej poisťovne (mesačne v sume 130,27 €.). Uplatňujem si priame výdavky a moje príjmy budú pravdepodobne aj v tomto roku minimálne (daň z príjmu za rok 2013 pravdepodobne nebudem platiť). Ak budem počas materskej a rodičovskej dovolenky pracovať (2013-2016), aké odvody budem platiť? Aká bude ich výška? Stratím nárok na materské? Aký maximálny príjem by som pripadne mohla mať, aby som nemusela platiť odvody? Existuje vôbec taká možnosť? Alebo sa mi neoplatí počas materskej a rodičovskej zarábať? Dokonca som dnes čítala o možnosti, že ak budem pracovať na materskej a rodičovskej, tak nedostanem žiadne príspevky. Oplatí sa ešte pred odchodom na materskú (od dnes do 15. 11. 2014) platiť vyššie nemocenské či iné príspevky?

Povinné nemocenské poistenie na základe podaného daňového priznania

ID1816 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Za rok 2011 sme podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Fyzická osoba v roku 2011 mala začiatkom roka 2011 príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Neskôr si na túto činnosť vybavila živnostenské povolenie (aby si z príjmov mohla uplatniť nezdaniteľnú časť). Pri vypĺňaní daňového priznania sa stala chyba a príjmy, ktoré sa mali uviesť do § 6 ods. 3, sa uviedli do § 6 ods. 1. Tým sa stalo, že v § 6 ods. 1 sa vykázali príjmy vyššie asi o 500 €, ako bola hranica na prihlásenie sa na povinné nemocenské poistenie. Od 1. 7. 2012 sme sa zabudli prihlásiť na povinné nemocenské poistenie. Pri podávaní daňového priznania za rok 2012 sme si chybu v priznaní na rok 2011 všimli a podali sme dodatočné daňové priznanie, kde sem uviedli správnu výšku príjmov. Na základe tohto nám nevzniklo povinné nemocenské poistenie. Pravdepodobne po podaní dodatočného priznania si Sociálna poisťovňa všimla, že sme mali byť od 1. 7. podľa pôvodného daňového priznania povinne nemocensky poistení, a tak nám poslala prihlášku k nemocenskému poisteniu. A samozrejme, pýta si úhradu poistného za obdobie od 07/2012 do 03/13. Považujeme tento status za nesmierne nespravodlivý. Máme nejakú možnosť sa voči tomuto brániť? (Len na margo: Uvedená osoba je povinne nemocensky poistená z titulu pracovnoprávneho pomeru).

Študent pracujúci na dohodu po skončení bakalárskeho štúdia

ID1803 | | Ing. Dana Žňavová

Firma zamestnáva dennú študentku vysokej školy (do 26 rokov) na dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá v júni ukončila bakalárske štúdium. V septembri 2013 nastupuje na inžinierske štúdium, už je naň prijatá. Môže firma počas doby od skončenia bakalárskeho štúdia do začatia inžinierskeho štúdia naďalej zamestnávať túto študentku na už uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov? Ak áno, môže si študentka aj počas tohto obdobia uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia na túto dohodu?

Hygiena v materskej škôlke.

ID1776 | | Ing. Ingrid Veverková

Pokiaľ je obec zriaďovateľom materskej školy,  je povinná zabezpečovať čistiace prostriedky?

Odborná prax žiaka

ID1750 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak má zamestnávateľ uzatvorenú dohodu o odbornej praxi žiakov s riaditeľom školy, v ktorej je dohodnutá aj odmena pre žiaka vykonávajúceho praktické vyučovanie, ako zamestnávateľ vykazuje túto odmenu? Podlieha odmena odvodom na zdravotné poistenie, na sociálne poistenie a preddavkom na daň?

Nevyplatená mzda za rok 2012

ID1732 | | Ing. Jozef Pohlod

Bývalý zamestnanec, toho času už riadny poberateľ starobného dôchodku, má záujem odkúpiť od bývalého zamestnávateľa hnuteľný hmotný majetok a kompenzovať takto vzniknutý záväzok voči firme so svojou pohľadávkou z titulu nevyplatených mzdových nárokov. Akú sadzbu dane použiť pri výplate mzdových nárokov ? Z ust. § 52t zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) vyplýva, že by sa mali použiť sadzby podľa § 15 cit. zákona. Kompenzovaná suma bude viacnásobne vyššia ako 2 866,81 eura, ale ročne pravdepodobne neprekročí hranicu 176,8 násobku životného minima. Nemožno v tomto prípade použiť 19 % preddavkovú daň?

Aké odvody musí zamestnávateľ a bývalý zamestnanec – dôchodca platiť ? Podľa stavu v roku 2012 alebo 2013? Firma už nemá zamestnancov v pracovnom pomere. Aké povinnosti z tejto skutočnosti pre ňu vyplývajú ? Môže bývalý zamestnanec požiadať o prepočítanie dôchodku?