Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 983Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie dlhodobého úveru

ID277 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Účtuje sa dlhodobý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na účte 461 – Bankové úvery, aj keď nie je poskytnutý finančnou inštitúciou?

Účtovanie kapitálovej dotácie z recyklačného fondu v obci

ID276 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obec prijala kapitálovú dotáciu z recyklačného fondu. Ako má zaúčtovať príjem takýchto prostriedkov?

Účtovanie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v príspevkovej organizácii

ID275 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Príspevková organizácia niektoré podporné jednoduché činnosti nezabezpečuje vlastnými trvalými zamestnancami, ale formou uzavretia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Považujú sa aj výdavky na dohody za mzdové náklady alebo sú to obstarávané služby?

Účtovanie darovaných prostriedkov

ID274 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Ako sa účtujú darované prostriedky od organizácie nepatriacej do sektora verejnej správy?

Účtovanie mimorozpočtových prostriedkov v štátnej RO

ID273 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Štátna rozpočtová organizácia dostala peňažné prostriedky od organizácie, ktorá nepatrí do verejnej správy. Ako má postupovať pri účtovaní takto získaných prostriedkov?

Bezodplatný prevod

ID272 | | Ing. Peter Ivánek

Rozpočtová organizácia zriadená kapitolou štátneho rozpočtu v septembri 2010 dostala bezodplatným prevodom do správy majetok – osobné motorové vozidlo, ktoré bolo nakúpené z kapitálových transferov predchádzajúcou rozpočtovou organizáciou. Táto organizácia je v konsolidovanom celku kapitoly a majetok odpisovala. Ako sa má zaúčtovať prírastok tohto majetku z titulu prevodu správy medzi organizáciami toho istého zriaďovateľa?

Poskytnutie transferu z rozpočtu

ID271 | | Ing. Peter Ivánek

Mesto poskytlo peňažný príspevok – bežný transfer obchodnej spoločnosti mimo verejnej správy na zorganizovanie burzy práce pre nezamestnaných občanov mesta. Podľa zmluvy môže obchodná spoločnosť použiť prostriedky len na výrobu propagačných materiálov, ktorých obstaranie a použitie (fyzické rozdávanie účastníkom) musí zdokladovať. V prípade porušenia zmluvy obchodná spoločnosť musí prostriedky vrátiť. Na aký účet sa má zaúčtovať poskytnutie tohto transferu z rozpočtu?

Zaúčtovanie úrokov

ID270 | | Ing. Peter Ivánek

Pri odsúhlasovaní vzájomných nákladov a výnosov z úrokov na bežnom účte vedenom v Štátnej pokladnici došlo k rozdielu medzi prijatými výnosovými úrokmi na strane organizácie a nákladovými úrokmi, ktoré vykázala Štátna pokladnica. Rozdiel bol identifikovaný ako daň z príjmov z pripísaných úrokov. Ako správne účtovať úroky na bežnom účte?

Zaúčtovanie úrokov

Účtovanie obstarania predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty

ID269 | | Ing. Peter Ivánek

Vyšší územný celok (VÚC) a niektoré jej kultúrne organizácie nakupujú z prostriedkov, ktoré im VÚC poskytuje, predmety múzejnej a galerijnej hodnoty, ktoré sa podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky neúčtujú ako umelecké diela. Nakupujú ich z kapitálových prostriedkov. Ako sa má správne účtovať obstaranie týchto predmetov z prostriedkov zriaďovateľa a ako tieto predmety evidovať?

Štátna rozpočtová organizácia a účtovanie časového rozlíšenia

ID268 | | Ing. Peter Ivánek

Štátna rozpočtová organizácia neuplatňovala účtovanie časového rozlíšenia do konca roku 2007, Ako postupovať pri zaúčtovaní faktúry za predplatné časopisov na rok 2009, nakoľko vznik nákladu nastáva v nasledujúcom období po výdavku, ktorý vznikol v bežnom účtovnom období.