Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 925Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oprava nevýznamnej chyby po schválení účtovnej závierky

ID549 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do nákladov faktúru za opravu budovy vo výške 2 000 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už bola účtovná závierka za rok 2008 schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o nevýznamnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?

Oprava významnej chyby po schválení účtovnej závierky

ID548 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka za účtovné obdobie roku 2008 zabudla zaúčtovať do nákladov faktúru za opravu budovy vo výške 2 000 000 Sk. Účtovná jednotka na túto chybu prišla až v roku 2010, kedy už bola účtovná závierka za rok 2008 schválená valným zhromaždením, a preto opätovné otvorenie účtovných kníh roku 2008 nie je možné. Ako sa vykoná oprava účtovania, za predpokladu, že v internej smernici má účtovná jednotka uvedené, že ide o významnú sumu? Je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2008?

Opravné položky k zásobám

ID555 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

S. r. o. pri inventarizácii k 31. 12. 2009 zistila, že má na sklade časť zásob vlastných výrobkov, predaj ktorých bude problematický, nakoľko ide o výrobky vyrobené individuálne pre jedného odberateľa, ktoré neboli všetky prevzaté. V účtovníctve je ich ocenenie stanovené na 12 000 €. Čistú realizačnú hodnotu stanovili vo výške 50 % z ceny. V roku 2010 sa pripravia opatrenia na zabezpečenie ich predaja. Ako treba účtovať o tejto opravnej položke, ak v roku 2010 dôjde k predaju výrobkov, resp. v prípade, ak k predaju nedôjde a zásoby sa zlikvidujú?

Preúčtovanie zásob

ID554 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť obstarala kancelárske potreby v hodnote 2 500 €, ktoré v zmysle vnútropodnikovej smernice počas roka účtovala priamo do spotreby. Pri inventarizácii sa zistilo, že časť tohto materiálu v hodnote 320 € bola nespotrebovaná a je stále k dispozícii.

Vysporiadanie účtu 131 – Obstaranie tovaru

ID553 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť A a spoločnosť B uzavreli v decembri roku 2009 kúpnu zmluvu na dodávku tovaru. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre odberateľa. Odberateľ – spoločnosť B v decembri 2009 obdržala faktúru za dodaný tovar. Ako má o tomto účtovnom prípade účtovať (zásoby účtuje spôsobom A a používa účet 131 – Obstaranie tovaru), keď jeho realizácia sa uskutočňuje na prelome kalendárnych rokov (spoločnosť bude mať tovar prakticky k dispozícii až v roku 2010)?