Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 113Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oznámenie o znížení základného imania - povinnosti

ID872 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aké zákonné povinnosti podnikateľskému subjektu vyplývajú pri oznámení o znížení základného imania?

Postup veriteľa pri popretí pohľadávky

ID871 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Ako môže postupovať konkurzný veriteľ prihlásenej spornej pohľadávky po tom, ako bola popretá?

Sporná pohľadávka z rozhodnutia správcu konkurznej podstaty

ID870 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Na základe čoho môže správca konkurznej podstaty rozhodnúť, že prihlásená pohľadávka je sporná?

Postup po povolení oddlženia súdom

ID868 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aký je ďalší postup po povolení návrhu na oddlženie?

Prihláška pohľadávky a úrok

ID867 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

V prihláške pohľadávky do konkurzného konania je uvedený riadok na „Úroky" a „Úroky z omeškania". Aký je medzi nimi rozdiel? V zmluve je dohodnuté, že dlžník zaplatí 0,05 % za každý deň omeškania s úhradou faktúry. Kde uviesť dlžnú sumu a ako ju vypočítať?

Oddlženie fyzickej osoby

ID865 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Slovenský právny poriadok zakotvuje možnosť dlžníka – fyzickej osoby, zbaviť sa svojich dlhov, avšak za dodržania určitých pravidiel a podmienok. Ktoré to sú?

Rozdiel medzi konkurzom a exekúciou

ID864 | | JUDr. Ing. Matej Hodál

Aký je rozdiel medzi konkurzom a exekúciou?

Prevoditeľnosť obchodného podielu

ID721 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala  štyroch  spoločníkov - fyzické osoby, z toho  spoločníci A a B sú spoločníkmi a konateľmi spoločnosti od  jej vzniku v roku 1991 s vkladom 1 660 eur.  Spoločníci C a D sa stali spoločníkmi na základe zápisu do obchodného registra   27. 10. 2003 tiež s vkladom 1 660 eur. Všetky vklady sú splatene. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v z. n. p.  spoločníci C a D s účinnosťou od 12. 5. 2011 previedli svoj obchodný podiel na spoločníkov A a B bezodplatne.

Uvedená zmena bola zapísaná aj vo výpise z obchodného registra  nasledovne:

  • spoločník A = vklad 3 320 eur a
  • spoločník B = vklad 3 320 eur

Aký daňový a účtovný dopad bude mať tento prevod na  spoločníkov – nadobúdateľov, spoločníkov – prevádzateľov  a na samotnú spoločnosť?

Odlúčené pracovisko

ID1021 | | Ing. Peter Aron

Môže pracovať zamestnanec na pracovisku sám? Ak môže, kto a ako často ho má kontrolovať aby boli splnené požiadavky BOZP? Čo je odlúčené pracovisko (podľa zákona, vyhlášky a nariadenia vlády)?

Povinnosti advokáta

ID401 | | doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Nie sme spokojní s poskytovaním právneho poradenstva advokátom, pretože si riadne neplní svoje povinnosti a v poslednom čase už prakticky iba posiela faktúry bez toho, aby pre nás vykonával nejaké služby.

Vopred nás tiež neinformoval o tom, koľko bude stáť právna pomoc. Aké sú povinnosti advokáta voči klientom?