Otázky s vecným pojmom: Pozemkové spoločenstvo

počet otázok s vecným pojmom : 1Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zlučiteľnosť funkcií

ID2230 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Je možné považovať  za nezlučiteľnú funkciu hlavného kontrolóra a funkciu člena orgánu právnickej osoby, ktorá je založená v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. s cieľom ich racionálneho obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy. Pre bližšie vysvetlenie postavenia funkcií a vzťahov uvádzam nasledovné fakty:

Postavenie hlavného kontrolóra upravuje ustanovenie § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., kde sa o.i. uvádza : „Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí“.

Podľa môjho názoru je členstvo v dozornej rade pozemkového spoločenstva možné považovať za správu vlastného majetku (majetkových podielov, ktorý boli nadobudnuté pred výkonom funkcie) a prostredníctvom dozornej rady, podobne ide o kontrolu hospodárenia a správy majetkových podielov, ktoré sú využívané prevažne na sociálne účely členov združenia avšak v nepatrnej miere aj na podnikateľské účely. Pozemkové spoločenstvo totiž spravuje majetok všetkých členov spoločenstva, nie iba individuálny podiel. Zároveň dopĺňam, že členstvo v dozornej rade je vykonávané bezplatne, výlučne za účelom kontroly majetkov&ya cute;ch podielov.

V opačnom prípade by to znamenalo, že nie je možné majetkové podiely, ktorý sú vo vlastníctve fyzickej osoby, žiadnym spôsobom kontrolovať, ich správu a akékoľvek nakladanie s nimi

V prípade, ak by aj za vyššie uvedených podmienok, obecné zastupiteľstvo súhlasilo s členstvom v dozornej rade, odpadol by dôvod na začatie konania o konflikte záujmov?