Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia tovaru a tovaru s prenesením daňovej povinnosti

ID3148 | | Ing. Marián Drozd

Dodávateľ dodáva tovar, ktorý podlieha DPH a zároveň aj tovar, ktorý podlieha preneseniu daňovej povinnosti. Je možné uvedené tovary fakturovať na jednej faktúre, alebo je nutné vyhotoviť dve faktúry?

Montáž a stavba schodov a DPH

ID3146 | | Ing. Marián Drozd

Firma A (platiteľ podľa § 4) bude dodávať platiteľovi B (platiteľ podľa § 4) stavebné práce: montáž a stavba schodov, ktoré sa viažu ku konkrétnej nehnuteľnosti (stavby) umiestnenej na území SR. Pozreli sme sa v tabuľke CPA, a tam sme našli len pohyblivé schody a ich montáž, ktoré síce patria do sekcie F klasifikácie CPA, ale nie sú celkom to isté. Otázkou je, či má firma A vystaviť faktúru s 20 % DPH, alebo sa aplikuje paragraf § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a daňová povinnosť sa má preniesť na odberateľa?

Dividendy za rok 2017 vyplatené v roku 2018

ID3144 | | Ing. Lucia Vanková

Fyzická osoba (daňový rezident SR) je jediným spoločníkom slovenskej s. r. o. V roku 2017 spoločnosť dosiahla účtovný zisk. Takže spoločníkovi vznikne v roku 2018 nárok na dividendy. Spoločník je zároveň starobným dôchodcom. Podiely na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2017 už sú predmetom dane z príjmov a podliehajú dani z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Dividendy vyplácané zo zdroja v SR fyzickej osobe - daňovníkovi SR sa budú zdaňovať zrážkou (napr. s. r. o. so sídlom v SR vyplatí dividendu spoločníkovi s trvalým pobytom v SR). Zrážková daň bude v tomto prípade (jednotne) 7 %, alebo má nejaký vplyv na zrážkovú daň to, že spoločník je starobný dôchodca?

Vrátenie vozidla úverovej spoločnosti

ID3142 | | Ing. Beata Moravcová

Spoločnosť obstarala osobné vozidlo v roku 2016, ktoré sa stalo predmetom úverového financovania. V roku 2017 sa jej finančná situácia zhoršila, preto sa konateľ spoločnosti rozhodol vrátiť predmet financovania úverovej spoločnosti v marci 2017. Dlžná časť úveru/nezaplatená časť úveru je vo výške 75 % hodnoty vozidla. Pri odovzdaní vozidla konateľ dostal iba Protokol o prevzatí vozidla. Úverová spoločnosť sa snaží predať vozidlo na trhu a z príjmu dosiahnutého z predaja vozidla vyrovnať nezaplatenú časť úveru. Spoločnosť sa rozhodla prerušiť odpisovanie z daňového hľadiska daného vozidla v zdaňovacom období 2017, pretože od marca 2017 sa už nepoužíva na dosiahnutie zdaniteľných príjmov/na podnikanie. Taktiež, daň z motorových vozidiel sa vypočíta iba na obdobie január – február 2017. Ako musíme postupovať pri účtovaní tohto majetku? Vozidlo zostáva naďalej v účtovnej evidencii spoločnosti a vyradíme ho iba vtedy, keď sa úverovej spoločnosti podarí predať ho, alebo ho môžeme vyradiť z majetku na základe Protokolu o prevzatí vozidla?

Dodatková dovolenka

ID3136 | | Ing. Iveta Matlovičová

Podľa Zákonníka práce je definované podľa § 106, kedy môže byť poskytnutá dodatková dovolenka. Môže sa zamestnávateľ rozhodnúť, že poskytne dovolenku naviac i pri nesplnení podmienok § 106 a len časti zamestnancov? Ak áno, aké doklady sú k tomu potrebné?? Ide o neziskovú organizáciu so 6 pracovníkmi. - Môže byť sociálny fond v neziskovej organizácii čerpaný i na príspevok na dopravu pre dobrovoľníkov, ktorí tu pracujú cez úrad práce v projekte dobrovoľníctva?

Poriadok odmeňovania a postup pri odmeňovaní zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR

ID3134 | | JUDr. Simona Laktišová

Obec zamestnáva zamestnancov na dobu určitú cez ÚPSVaR podľa zákona o službách zamestnanosti (napr. § 50j), uzatvára s nimi zmluvu aj výšku platu určuje podľa Zákonníka práce, hoci nemá schválený poriadok odmeňovania a všetkých ostatných zamestnancov odmeňuje podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Odvoláva sa na to, že postupuje podľa zmluvy s ÚPSVaR, ktorá však nestanovuje výšku platu, ale maximálnu výšku príspevku na takto prijatých zamestnancov. Je takýto postup správny? Môže si obec upraviť v poriadku odmeňovania postup podľa Zákonníka práce len pre vybrané skupiny zamestnancov, napr. zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR, alebo skupiny zamestnancov podľa pracovných činností? Môže zamestnávateľ pri zaraďovaní zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. do platových stupňov neprihliadať na dĺžku započítanej praxe, prípadne započítať prax v plnom rozsahu (podľa veku), ak to nemá v internom predpise? 

Dividendy zo spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch- rezident

ID3140 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku (rezident Slovenska) je spoločníkom spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska dividendy. Na základy zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia dividendy podliehajú zdaneniu na Slovensku. Zdaňujú sa dividendy 7 %-nou sadzbou prostredníctvom podania daňového priznania FO; platia sa aj zdravotné odvody z týchto dividend? Ak táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku, ovplyvňujú dividendy prijaté zo zahraničia výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Spoločník/konateľ spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch - Odmena za výkon funkcie

ID3139 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba s trvalým pobytom na Slovensku (rezident Slovenska) je spoločníkom/konateľom spoločnosti so sídlom v Spojených arabských emirátoch. Táto spoločnosť vypláca rezidentovi Slovenska odmenu za výkon funkcie spoločníka/konateľa. Musí fyzická osoba zdaniť tento príjem na Slovensku, ak tento príjem je oslobodený od dane v SAE, alebo je zdanený určitou sadzbou dane a o tejto skutočnosti má k dispozícii potvrdenie; aká metóda zápočtu sa uplatňuje v tomto prípade? Táto fyzická osoba prevádzkuje okrem toho aj živnosť na Slovensku. Ovplyvňuje príjem dosiahnutý z SAE výšku mesačných zdravotných a sociálnych odvodov?

Ukončenie podnikania SZČO a prechod na spoločnosť s ručením obmedzeným

ID3137 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO fyzická osoba podniká na základe osobitných predpisov a súčasne aj živnostenského oprávnenia, vedie jednoduché účtovníctvo. Od 1. 7. 2018 chce podnikať ako právnická osoba-spol. s ručením obmedzeným. Aké povinnosti má fyzická osoba pri tejto zmene formy podnikania? Čo všetko musí odhlásiť, zrušiť, odovzdať (vo vzťahu k poisťovniam, daň. úradu, živnost. úradu...) K akému dátumu musí vypracovať mimoriadnu účt. závierku, daňové priznanie, pohľadávky, záväzky? Ako sa "nakladá" s odpisovaným majetkom, ktorý bude mať ešte zostatkovú cenu? Možno ho len administratívne previesť do osobného majetku fyzickej osoby? Ktoré informácie z jednoduchého účtovníctva sú potrebné pri založení s. r. o., lebo jednoduché účtovníctvo vedie jeden subjekt a podvojné bude viesť iný.

Osivá po dátume expirácie

ID3131 | | Ing. Anton Kolembus

Potrebujeme poradiť, či osivá, ktoré sú po dátume expirácie môžeme dať do nákladov? Ide o osivá zeleniny a trávnej zmesi v hobby sáčkoch - evidencia v ks, ale aj osivá v profesionálnom balení - evidencia v kg. Vačšinou končí expirácia k 31.12. Sme s.r.o., mesacný platiteľ  DPH.