Otázky s vecným pojmom: Právnická osoba

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia pri prenájme nehnuteľnosti s uvedení DPH

ID4075 | | Ing. Marián Drozd

Právnická osoba, ako zdaniteľná osoba prenajímateľ, ktorá má v majetku nehnutelnosť (kancelárske priestory) časť týchto priestorov prenajíma SZČO (zadniteľná osoba neplatiteľ DPH) má povinnosť vo vystavenej faktúre tejto SZČO uviesť sumu nájmu za takýto priestor aj s DPH, alebo má možnosť faktúrovať bez DPH, aj napriek tomu, že prenajímateľ je platitľ DPH? Je možné aplikovať § 38 ods. 5 zákon o DPH, a teda neuviesť vo faktúre výšku DPH.

Výplata dividend

ID3978 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť (slovenská právnická osoba) vypláca dividendy spoločníkovi (slovenskej právnickej osobe) zo zisku, ktorý bol vytvorený ešte pred rokom 2003. Je táto dividenda predmetom dane? Ak áno, ktorá spoločnosť a akou formou ju bude zdaňovať?

Náklady na prenajaté vozidlo

ID3895 | | Ing. Marián Drozd

Právnická osoba si prenajíma osobné vozidlo a používa ho len na podnikateľské účely. Môže si nárokovať DPH z PHL? Ak je v nájomnej zmluve, že opravu a údržbu vozidla zabezpečuje právnická osoba, ktorá si vozidlo prenajala, sú tieto náklady daňovo uznané? Ako je to ak si právnická osoba prenajíma na podnikateľské účely vozidlo od spoločníka?