Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Registračná povinnosť pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID711 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu.

Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť aj v prípade, že prenajíma len jednu izbu už od roku 2006? Ak áno, aká je lehota na vykonanie registračnej povinnosti?

Registračná povinnosť pri prenájme bytu nájomcom

ID710 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba nepodnikateľ má od roku 2005 v prenájme byt v Nitre. Od 6. apríla 2010 ho zamestnávateľ vysiela na polročný pracovný pobyt do Veľkej Británie. Tento byt so súhlasom vlastníka bytu chce prenajať ďalšej fyzickej osobe na obdobie jeho neprítomnosti na Slovensku. Má povinnosť registrovať sa u správcu dane, keď byt nie je jeho, ale prenajatý? Prenajímateľ (vlastník bytu) je podľa jeho informácie zaregistrovaný u príslušného správcu dane.

Preddavky pri súčasnom prevádzkovaní živnosti a prenájme nehnuteľnosti

ID691 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Milan prevádzkuje od roku 2003 na základe živnostenského oprávnenia sklenárstvo. Okrem príjmov z uvedenej živnosti [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.(ďalej len „ZDP") ] má od roku 2008 aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3 ZDP). Na základe poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej z daňového priznania za rok 2009 platí pán Milan od 1. apríla 2011 štvrťročné preddavky po 1 412,35 €. K 31. júlu 2011 živnostenský úrad živnostenské oprávnenie pánovi Milanovi zruší. Naďalej (aj po zrušení živnosti) bude daňovník poberať príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. Je povinný platiť preddavky aj naďalej?

Výpočet preddavkov pri pozastavení a opätovnom obnovení živnosti

ID690 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pán Matúš na základe živnostenského oprávnenia prevádzkuje opravu obuvi. Od 1. apríla 2010 do 31. októbra 2010 má prevádzkovanie tejto živnosti pozastavené. Na základe daňového priznania za rok 2009, ktoré podával v ustanovenej lehote, jeho posledná známa daňová povinnosť na platenie preddavkov od 1. apríla 2010 predstavuje 425,53 €. Ako má naďalej platiť preddavky?

Preddavky pri pozastavení živnosti

ID689 | | Ing. Silvia Jambrichová

Pani Mária na základe živnostenského oprávnenia prevádzkuje kaderníctvo. Od 1. júna 2010 do 31. decembra 2011 bude mať prevádzkovanie živnosti pozastavené. Okrem príjmov zo živnosti nemá žiadne iné zdaniteľné príjmy. Na základe daňového priznania za rok 2009, ktoré podávala v ustanovenej lehote, jej posledná známa daňová povinnosť na platenie preddavkov od 1. apríla 2010 predstavuje 2 123,53 €. Ako bude platiť preddavky?

Preddavky pri poberaní starobného dôchodku

ID687 | | Ing. Silvia Jambrichová

Podnikateľ pán Cyril je od 1. februára 2009 poberateľom starobného dôchodku, ktorý mu bol priznaný spätne k 1. januáru 2009. Daňové priznanie typ B za rok 2009 podával pán Cyril v ustanovenej lehote a vykázal v ňom nasledovné údaje:

úhrnná suma dôchodku za zdaňovacie obdobie (r. 30) 5 976 €,
základ dane (r. 69) 14 366,26 €,
suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (r. 99) 25,30 €.

Ako bude platiť v ďalšom období preddavky?

Zistenie povinnosti platenia preddavkov pri živnosti

ID686 | | Ing. Silvia Jambrichová

Živnostníčka pani Alžbeta (nie je poberateľkou dôchodku) podávala daňové priznanie za rok 2009 v ustanovenej lehote. V daňovom priznaní typ B za uvedené zdaňovacie obdobie vykázala nasledovné údaje:

základ dane (r. 69) 18 932,58 €,
nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (r. 70) 3 139,34 €,
daň uznaná na zápočet (r. 86) 1 238,25 €,
nárok na daňový bonus (r. 92) 235,92 €,
suma preddavku vybraná podľa § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (r. 99) 118,45 €.

Ako má postupovať pri výpočte preddavkovej povinnosti?

Rozdelenie a zaúčtovanie zisku v družstve

ID677 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Družstvo dosiahlo zisk, a to v sume 42 000 €. Členská schôdza družstva konaná v júni nasledujúceho roka rozhodla o rozdelení zisku takto:

prídel do nedeliteľného fondu 4 200 €,
prídel do štatutárneho fondu rozvoja 3 000 €,
vyplatenie podielov členom družstva 10 000 €,
odmeny členom kontrolnej komisie 2 500 €,
zvýšenie základného imania 10 000 €,
nerozdelený zisk 12 300 €.

Daňový režim pre výplaty podielov na zisku v komanditnej spoločnosti

ID676 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditná spoločnosť dosiahla za rok účtovný zisk 100 000 €. Táto spoločnosť má dvoch komplementárov – fyzickú osobu a právnickú osobu a dvoch komanditistov – rovnakú fyzickú osobu a právnickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk všetci štyria rovnakým dielom. Akému daňovému režimu budú podliehať výplaty podielov na zisku?

Zdanenie podielu na zisku pri verejnej obchodnej spoločnosti

ID675 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Verejná obchodná spoločnosť s 3 spoločníkmi (Jozef, Milan, Alfa s. r. o.) dosiahla zisk 60 000 €. Podľa spoločenskej zmluvy si spoločníci delia zisk rovným dielom. Spoločníci si poistné odvody platia samostatne. Ako sa zdaní zisk v. o. s., resp. podiely na zisku jednotlivých spoločníkov a ako sa to zobrazí v účtovníctve?