Otázky s vecným pojmom: Výhra

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Registrácia zahraničnej osoby

ID4131 | | Ing. Marián Drozd

Je daná CZ sro A (Platiteľ v CZ), ktorá fakturuje tovar CZ sro B (Platiteľ v CZ), následne spoločnosť B fakturuje tovar CZ sro C (Platiteľ v CZ). Spoločnosť C je organizátorom súťaže na Slovensku, kde výhrami sú vecné výhry (tovar, napr. televízor) a dávajú ich výhercom (Slovenským FO). Spoločnosť A prepravuje tovar priamo k slovenským výhercom. Spoločnosť C fakturuje organizovanie tejto súťaže ako celok srbskej spoločnosti (službu). Toto sa slovenskej DPH netýka. Spoločnosť A má oslobodiť tovar (ekvivalent nášho § 43), následne spoločnosť B by sa mala registrovať (§ 5) na Slovensku z titulu nadobudnutia tovaru a tovar samozdaniť. Pôjde o oneskorenú registráciu, lebo dodanie bolo v 02 a 03/2022. Ale v rámci obdobia oneskorenia sa tiež dá samozdaniť nadobudnutie tovaru, však? Následne spoločnosť B fakturuje tovar so slovenskou DPH spoločnosti C (§ 69 ods. 1) Druhá otázka je, že spoločnosť C by sa neregistrovala podľa § 5 na DPH na Slovensku, tiež by DPH neodpočítala (nenárokovala naspäť), a tým pádom sme v § 8 ods. 3, t. j. pri bezodplatnom odovzdaní výhry nemusí odviesť DPH na Slovensku. Je tento postup správny? 

Výhra do zamestnaneckej súťaže

ID3504 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť organizuje pre svojich zamestnancov zamestnaneckú súťaž, ktorej cieľ súvisí s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov. Predpokladajme, že zamestnávateľ do súťaže a) zakúpi a) hmotnú cenu, b) poskytne darčekovú poukážku s vytlačenou nominálnou hodnotou, c) peniaze. Na aký účet by predmetné ceny do súťaže mala spoločnosť účtovať ? Na účty účtovnej skupiny 52x alebo ostatné hospodárske náklady 548 ?

Hlavná výhra v súťaži

ID3446 | | Ing. Marián Drozd

Vyhlasovateľ a organizátorom súťaže je slovenská spoločnosť platiteľ DPH. Cenu do súťaže venuje slovenská spoločnosť platiteľ DPH, ktorá má materskú spoločnosť v ČR. Táto materská spoločnosť so sídlom v ČR, poverila českú reklamnú agentúru, aby sprostredkovala cez slovenskú reklamnú agentúru kúpu a odovzdanie hlavnej výhry – osobný automobil v hodnote 18 000 €. Výhra osobný automobil bude odovzdaná výhercovi na Slovensku.

Otázka:

  1. Sprostredkovateľ hlavnej výhry, t. j. reklamná agentúra na SK môže si odpočítať z kúpy automobilu DPH?
  2. Ako postupovať správne pri fakturácii do ČR za hlavnú cenu osobný automobil a za odovzdanie ceny a sprostredkovanie reklamnej súťaže. Bude to prenesenie daňovej povinnosti ? Alebo budeme fakturovať s DPH.

Výhry v zákazníckych súťažiach

ID2783 | | Ing. Marián Drozd

Na podporu predaja našich výrobkov organizujeme súťaž. Zákazníkov odmeňujeme rôznymi predmetmi, pri obstaraní ktorých sme si odpočítali DPH na vstupe. Nakupované predmety, ktoré slúžia ako cena v súťaži, neobsahujú logo našej spoločnosti. Ako sa na nás vzťahuje § 8 ods. 3 zákona o DPH pri odovzdaní výhier výhercom? V jednom balíku pre výhercu môže byť aj kombinácia cien, t. j. viac predmetov s jednotkovou cenou do 17 €, pričom celková hodnota balíčka pre výhercu je vyššia ako 17 €. Môže však získať aj výhru v hodnote do 17 €.

Odovzdanie pobytového poukazu výhercovi ako výhra v súťaži

ID2635 | | Ing. Marián Drozd

Na podporu podnikania usporiadúvame súťaže. Hlavnou výhrou je výherný pobytový poukaz v hodnote do 350 €. Hotel poukaz fakturuje vrátane dane z pridanej hodnoty, ktorú si naša spoločnosť nárokuje. Ako je potrebné postupovať z hľadiska DPH pri odovzdaní pobytového poukazu výhercovi (§ 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.)

Peňažná výhra z Číny

ID2363 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť zo SR, registrovaná za platiteľa DPH sa zúčastnila filmového festivalu v Číne. Za animovaný film získala 1. miesto. Výhra na tomto festivale obnášala aj finančný bonus, ktorý organizátori festivalu poukázali právnickej osobe na jej podnikateľský účet vedený v SR. Bonus musel byt vyplatený iba na firemný účet, tak si to želal ich organizačný výbor. Organizátori poslali informáciu, že peňažná prémia nebola zdanená v Číne, ale bola poslaná na účet v SR v plnej výške. Prémia bola priznaná v roku 2014 na základe víťazstva v súťaže, peňažné prostriedky boli pripísané na podnikateľský účet v roku 2015. Ide o sumu 27 000 €. Prosím o vysvetlenie, či predmetná výhra podlieha dani z príjmu právnických osôb, v akej výške, v ktorom zdaňovacom období, ako sa táto výhra zaúčtuje v účtovníctve právnickej osoby a ako sa výkaze v daňovom priznaní právnickej osoby?

Odovzdané ceny výhercom vo vzťahu k DPH

ID2121 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Ako výhru za účasť v súťaži za nákup našich výrobkov poskytujeme výhercom naše vlastné výrobky (ich hodnota nepresiahne 17 €/ks), nakupované tovary, resp. pobytové poukazy do hotelových komplexov. Nakupované ceny do súťaže (tovar), ako aj poukazy nakupujeme s DPH, ktorú si nárokujeme, t. j. odpočítavame na vstupe. Máme povinnosť odviesť DPH z odovzdaných cien do súťaže, pokiaľ je toto bezodplatné dodanie tovaru / služby na podporu predaja našich výrobkov, t. j. na podnikateľské účely?

Vecné výhry ako cena v súťaži na podporu predaja

ID2043 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké daňové a odvodové povinnosti vyplývajú pre spoločnosť (nie výhercu) usporiadajúcu súťaž na podporu predaja svojich výrobkov z odovzdaných vecných výhier v roku 2014 v hodnote vyššej ako 350 €.

Výhra

ID1609 | | Ing. Marián Drozd

Možno si pri výhre automobilu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka?

Bezodplatné poskytnutie poukazu ako ceny do súťaže

ID1414 | | Ing. Anton Kolembus

S vydavateľstvom časopisu si naša spoločnosť dohodla, že výhercovi súťaže (ktorá bude v danom časopise ohlásená), okrem svojich výrobkov venuje aj welness pobyt (hotel nemá zmluvu s vydavateľom). Poukaz venuje našej spoločnosti hotel bezplatne s tým, že v danom časopise bude s podmienkami súťaže uverejnené aj logo ich hotela. Ako máme postupovať z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. pri účtovaní bezplatne obstaraného poukazu.