Otázky s vecným pojmom: Príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti

počet otázok s vecným pojmom : 9Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odmena za vytvorenie softvéru

ID1349 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba (zamestnanec inej firmy, nemá živnosť) vymyslel a vytvoril pre našu spoločnosť softvér, ktorý naša spoločnosť bude ďalej predávať. Tejto osobe budeme každý mesiac vyplácať 50 % z príjmu z predaja. Na základe akého právneho titulu by sme mu tento príjem mali vyplácať?

Vedenie daňovej evidencie

ID1140 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje si pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky, môže viesť počas celého zdaňovacieho obdobia daňovú evidenciu. Fyzická osoba sa stala držiteľom živnostenského oprávnenia v mesiaci október 2011. Môže za zdaňovacie obdobie roka 2011 viesť daňovú evidenciu?  V bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období nemal živnostík žiadne príjmy.  Považuje sa aj žiadny príjem za príjem nepresahujúci 170 000 eur?

Zdanenie jednorazového honoráru

ID1096 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec  poberá od svojho zamestnávateľa pravidelný mesačný príjem  počas celého kalendárneho roka. V priebehu roka mal  jednorazový príjem -  autorský honorár na základe zmluvy o vytvorení diela  v celkovej sume 149,96 eura, z čoho mu boli zrazené 2% do literárneho fondu.  Jeho príjem teda bol 146,96 eura. Je  povinný podať daňové priznanie? Podľa akého ustanovenia sa posudzuje tento príjem? Môže si uplatniť  40 % paušálne výdavky? Má  tento zamestnanec z pohľadu zdanenia tohto príjmu aj iné povinnosti?

Fotovoltaická elektráreň a daň z príjmov FO

ID997 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba  má na dome umiestnenú fotovoltaickú elektráreň. Ako sa vypočítajú daňové odpisy fotovoltaických panelov, a do ktorej kolónky v daňovom priznaní sa tento príjem uvádza? Podlieha fyzická osoba registrácii a platbe odvodov z titulu zisku z výroby elektriny? Možno využiť bezpodielové spoluvlastníctvo pri daňovom priznaní?

Starobný dôchodca a daňové priznanie

ID1039 | | Ing. Alena Benková

Starobný dôchodca obdržal od pozemkového spoločenstva podiel na príjmoch a výdavkoch s poznámkou, že si má túto sumu zdaniť v daňovom priznaní. Iné príjmy okrem starobného dôchodku nemá. Akým spôsobom má zabezpečiť zdanenie ?

Zdanenie príspevku

ID979 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Je príspevok za starostlivosť o chorého človeka vo výške 200 eur mesačne zdaniteľná položka?

Slobodné povolanie

ID635 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Fyzická osoba - športovec má uzatvorenú  hráčsku zmluvu - hokej v Českej republike.  Môže si uplatniť výdavky vypčítané pecentom alebo skutočne preukázateľné výdavky, čiže jeho dosiahnuté príjmy sa budú zdaňovať podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. a použije  metódu zápočtu?  V Českej republike hrá hokej, dostáva peniaze na účet na základe zmluvy, má aj tam povinnosť odviesť daň?

Príjmy občianskeho združenia

ID155 | | Ing. Lucia Vanková

Je príjem z divadelných predstavení občianskeho združenia založeného s cieľom vzdelávania a výchovy v oblasti umeleckých činností podnikaním a teda zdaniteľným príjmom? Jedným z cieľov činnosti uvedených v stanovách združenia, je aj prevádzkovanie divadla a príjmy z tejto činnosti sú jediným zdrojom príjmov združenia. Musí občianske združenie, ktoré vykonáva podnikateľskú činnosť, mať túto činnosť zaregistrovanú na živnostenskom úrade a mať vydaný živnostenský list.

Poistenie ako daňový výdavok

ID86 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnávateľ poistil zamestnanca pri služobnej ceste do zahraničia. Poistený je zamestnanec na dobu trvania služobnej cesty. Poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, batožiny, úrazu zamestnanca. Každý druh poistenia je zvlášť vyčíslený.

Je možné všetky tieto poistenia uznať ako daňovo uznateľný výdavok, alebo len poistenie liečebných nákladov a ostatné druhy poistenia zostávajú ako nedaňový výdavok zamestnávateľa a zároveň nepeňažným príjmom zamestnanca?