Otázky s vecným pojmom: Nevyfakturovaná dodávka

počet otázok s vecným pojmom : 3Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nevyfakturovaná položka na účte 326 - zostatok z roku 2016

ID3156 | | Ing. Beata Moravcová

Naša spoločnosť má vytvorenú položku ako nevyfakturované služby vo výške 10 000 z roku 2016, nakoľko to vyplývalo zo zmluvy so spoločnosťou, ktorá mala túto odmenu fakturovať po ukončení projektu. Suma je v zmluve jasne definovaná a v čase účtovania o nevyfakturovanej položke bolo jasné, že odmena bude spoločnosti vyplatená. Nakoľko projekt nakoniec ešte stále nie je ukončený, ( je pozastavený a nie je isté či bude dokončený, daná spoločnosť nenesie zodpovednosť za pozastavenie projektu ) otázka je, čo má naša spoločnosť urobiť s touto vytvorenou položkou na účte 326 pri účtovnej závierke 2017.

Aktivácia nákladov - neuhradené právne služby

ID2650 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť účtuje o nedokončenej výrobe (výstavba nehnuteľnosti), kde väčšinu nákladov aktivuje do nedokončenej výroby. K 31. 12. 2015 má spoločnosť účtovaný neuhradený nájom za záber pozemkov voči mestu, neuhradené právne služby (účtované 5xx/321) a vytvorené rezervy na nevyfakturované dodávky (5xx/323). Nájom, právne služby aj nevyfakturované dodávky spoločnosť aktivuje (účtované 121/611). Z pohľadu dane z príjmov tieto náklady majú neutrálny dopad na základ dane. Je nutné v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. upravovať základ dane pre rok 2015 o nezákonné rezervy a neuhradené výdavky, ktoré sú daňovými až po zaplatení, hoci nám neovplyvňujú základ dane?

Nevyfakturované služby

ID2617 | | Ing. Anton Kolembus

1. otázka či nevyfakturované dodávky na služby- napríklad elektrinu, plyn, prípadne nejaké nevyfakturované služby /ochrana objektu/ a tiež daň z motorových vozidiel - sa zahŕňajú do daňových nákladov 2015 roka- / ak máme faktúru , ktorá došla za 2015 rok vo februári 2016 / a účtujeme 502/326, 518/326 a daň mot. vozidlá účtujeme 531/326.

2. otázka- pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní).