Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov FO

počet otázok s vecným pojmom : 193Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vyrovnanie daňovej povinnosti pri preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistného

ID567 | | Ing. Beata Moravcová

Na základe ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009 si podnikateľka pani Lujza, ktorá vedie daňovú evidenciu, vypočítala preplatok poistného súvisiaceho s príjmami z podnikania vo výške 100 €. Predmetný preplatok jej zdravotná poisťovňa vráti v roku 2010, pričom pri jeho poukázaní na účet pani Lujzy v súlade s § 43 ods. 3 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. z preplatku zrazí daň 19 € (19 % zo 100 €).

Daňový režim pre výplaty podielov na zisku v komanditnej spoločnosti

ID676 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Komanditná spoločnosť dosiahla za rok účtovný zisk 100 000 €. Táto spoločnosť má dvoch komplementárov – fyzickú osobu a právnickú osobu a dvoch komanditistov – rovnakú fyzickú osobu a právnickú osobu. Podľa zmluvy si delia zisk všetci štyria rovnakým dielom. Akému daňovému režimu budú podliehať výplaty podielov na zisku?

Dividendy ako predmet dane fyzickej osoby

ID556 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba s bydliskom v SR je akcionárom v dvoch poľských spoločnostiach, a to v spoločnosti A má 20 %-ný priamy podiel na základnom imaní a v spoločnosti B má 40 %-ný priamy podiel na základnom imaní. Na základe rozhodnutia valných zhromaždení vyplatili tieto spoločnosti slovenskému daňovníkovi dividendy, avšak išlo o nevyplatené podiely na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2002 a podiel na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2003.