Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov FO

počet otázok s vecným pojmom : 193Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Slobodné povolanie

ID3965 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, umelec-ilustrátor, chce na Slovensku vykonávať slobodné povolanie na základe prideleného DIČ, bez živnostenského listu. Príjmy mu budú plynúť zo Slovenska, z krajín EÚ a USA na základe zmlúv o dielo, nakoľko bude pracovať "cez internet" zo Slovenska. Ako a kde sa tieto príjmy zdaňujú?

Výkaz cash flow

ID2882 | | Ing. Marián Drozd

Malá účtovná jednotka, ktorá má povinnosť auditu, podáva ako súčasť poznámok k účtovnej závierke za rok 2016 aj výkaz o peňažných tokoch, alebo nemá povinnosť výkaz cash flow zostavovať?

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

ID1610 | | Ing. Iveta Kolenová

V roku 1998 manžel zdedil po otcovi dom a pozemok patriaci k nemu. Vlastníctvo pozemku nebolo vysporiadané:

  • 1/3 zdedil manžel spolu s domom v roku 1998,
  • 1/3 sme kúpili za 400 eur v roku 2010 od známeho spoluvlastníka,
  • na1/3 súd v roku 2011 zrušil podielové spoluvlastníctvo s nezvestnými vlastníkmi a určil náhradu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa zákona.

V roku 2012 sme dom s pozemkom predali za celkovú cenu 12 000 eur. Podliehajú nezdedené časti pozemku dani z príjmov? Ak áno, ako určiť podiel z predajnej ceny za časti pozemku ktoré podliehajú tejto dani?

Uplatnenie dane z motorových vozidiel vo výdavkoch

ID2141 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

V ktorom roku je možné uplatniť vo výdavkoch daň z motovorých vozidiel za rok 2013 zaplatenú 31.1.2014 u daňovníka FO s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.:

a) ak vedie jednoduché účtovníctvo, tak zaplatenú DMVO za 2013 uplatní vo výdavkoch v roku 2013 cez uzávierkové operácie ?

b) ak robí daňovú evidenciu ?

c) ak uplatní výdavky paušálom, tak je daň z motor. vozidiel za rok 2013 zahrnutá vo výške vypočítaného paušálu za rok 2013 ?

Zdanenie prednášky lekára

ID2404 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako zdaniť lekára za rok 2014, ktorý vykoná prednášku na seminári a vykoná klinické skúšky lieku? Je možné ho zdaniť podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo podľa § 8 ods.1 písm. l? Má nárok na nezdanenie 500 € v tomto prípade? Nemá živnosť a nie je registrovaný na DÚ.

Slobodné povolanie

ID635 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Fyzická osoba - športovec má uzatvorenú  hráčsku zmluvu - hokej v Českej republike.  Môže si uplatniť výdavky vypčítané pecentom alebo skutočne preukázateľné výdavky, čiže jeho dosiahnuté príjmy sa budú zdaňovať podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v z. n. p. a použije  metódu zápočtu?  V Českej republike hrá hokej, dostáva peniaze na účet na základe zmluvy, má aj tam povinnosť odviesť daň?

„Agentská stála prevádzkareň“

ID2689 | | Ing. Miroslava Brnová

Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fyzické osoby, Slovákov, s bydliskom a rodinnými zväzkami na Slovensku (daňoví rezidenti SK). Predmetom činnosti zástupcov v oblasti reklamy bude:

  • starať sa o existujúcich zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • vyhľadávať nových zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • propagovať danú radu produktov, propagovať firmu
  • rozdávanie letákov • zastupovať firmu na prednáškach .

V ich zmluve je uvedené, že táto činnosť nezahŕňa vyjednávanie/prerokovávanie obchodných podmienkach predaja výrobkov ani vyjednávanie o zmluvných podmienkach. Keď slovenský zákazník (podnikateľ) má záujem o firmu/produkty, uzavrie s českou firmou rámcovú zmluvu (je podpísaná v ČR konateľom firmy), registruje sa na CZ webových stránkach, prostredníctvom ktorých bude objednávať aj jednotlivé produkty, resp. s CZ kontaktnými osobami bude (ktorí sú uvedení na CZ stránkach) vyjednávať zmluvné podmienky/ prerokovať zmluvy. Jednotlivé objednávky budú v ČR zabalené a odoslané na Slovensko prostredníctvom poštovnej prepravy. SK zástupcovia v oblasti reklamy budú pracovať najmä na území SK. CZ firma nebude mať na území SK žiadnu kanceláriu alebo iné trvalé miesto na výkon činnosti. V tomto prípade podľa nás by nevznikla „agentská stála prevádzkareň“ na účely z dane z príjmov. Prosím potvrďte, či tento náš názor je správny, resp. či vzniká alebo nevzniká „agentská stála prevádzkareň“ ?

Zdaniteľný príjem

ID1008 | | Ing. Alena Benková

Patrí „peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby" medzi zdaniteľné príjmy? Nie som zamestnaná, poberám peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby (matky) vo výške cca 190 eur mesačne, okrem toho mám príjem z dohody o pracovnej činnosti. Keď budem podávať daňové priznanie, musím zahrnúť do príjmov aj spomínaný peňažný príspevok na opatrovanie blízkej osoby?

Vecné výhry ako cena v súťaži na podporu predaja

ID2043 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Aké daňové a odvodové povinnosti vyplývajú pre spoločnosť (nie výhercu) usporiadajúcu súťaž na podporu predaja svojich výrobkov z odovzdaných vecných výhier v roku 2014 v hodnote vyššej ako 350 €.

Daňový bonus na dieťa navštevujúce vysokú školu

ID767 | | Ing. Alena Benková

Syn  zamestnanca ukončil v júni 2011 vysokoškolské štúdium štátnou skúškou s titulom inžinier. V septembri sa zapísal na denné štúdium na ďalšej vysokej škole. Ešte nedovŕšil 25 rokov veku. Má zamestnanec naďalej  nárok na daňový bonus na toto dieťa?