Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov FO

počet otázok s vecným pojmom : 198Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Slobodné povolanie

ID3965 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Občan z krajiny, ktorá nie je členom EÚ, umelec-ilustrátor, chce na Slovensku vykonávať slobodné povolanie na základe prideleného DIČ, bez živnostenského listu. Príjmy mu budú plynúť zo Slovenska, z krajín EÚ a USA na základe zmlúv o dielo, nakoľko bude pracovať "cez internet" zo Slovenska. Ako a kde sa tieto príjmy zdaňujú?

Autorské honoráre študenta

ID547 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Študent vysokej školy dosiahol za rok 2009 autorské honoráre (učebné texty) vo výške 1 500 € brutto podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (nejde o sústavnú činnosť), z toho pri výplate boli zrazené a odvedené 2 % do Literárneho fondu, t. j. 30 € a zvyšná suma vo výške 1 470 € mu bola vyplatená. Iné zdaniteľné príjmy nemal.

Licenčná zmluva

ID1323 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Má registračnú alebo oznamovaciu povinnosť fyzická osoba nepodnikateľ (už má pridelené DIČ z titulu súkromného prenájmu bytu), keď začala poberať príjmy na základe licenčnej zmluvy, uzatvorenej v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v z. n. p., v ktorej autor (autorizovaný architekt) - fyzická osoba udeľuje svoj súhlas na použitie autorského diela? Ak má registračnú alebo oznamovaniu povinnosť - do akého termínu? Podlieha tento príjem na základe licenčnej zmluvy dani z príjmov? Vstupuje tento príjem na základe licenčnej zmluvy do obratu DPH?  Aký vplyv má tento príjem na zdravotné a sociálne poistenie?

Pasívny príjem

ID2102 | | Ing. Zita Kajanovičová

Syn vysokoškolák pracuje v Call centre ako telefonista. Každý mesiac mu na účet poslali vyplatenú odmenu. Medzi Call centrom a ním je uzatvorená zmluva o spolupráci podľa § 262 Obchodného zákonníka. Teraz dostal sumarizáciu vyplatených čiastok vyplatených za rok 2013 a odporúčanie, ako má podať daňové priznanie. V odporúčaní sa uvádza, že ide o posívny príjem a nemôže si odpočítať nezdaniteľnú čiastku a príjem má v priznaní uviesť ako predaj hnuteľných vecí. Je to správny postup? Mesačný príjem syna bol približne 200 €.

Nevyfakturované služby

ID2617 | | Ing. Anton Kolembus

1. otázka či nevyfakturované dodávky na služby- napríklad elektrinu, plyn, prípadne nejaké nevyfakturované služby /ochrana objektu/ a tiež daň z motorových vozidiel - sa zahŕňajú do daňových nákladov 2015 roka- / ak máme faktúru , ktorá došla za 2015 rok vo februári 2016 / a účtujeme 502/326, 518/326 a daň mot. vozidlá účtujeme 531/326.

2. otázka- pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní).

Zaplatené odvody uplatnené ako výdavok

ID2877 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2015 som mala uhradené úroky z pôžičky, ktorú som poskytla firme v zmysle § 7 ods. 1 písm. c. Podala som daňové priznanie, na základe ktorého mi boli vypočítané odvody do zdravotnej poisťovne. Môžem tieto odvody zaplatené v roku 2015 uplatniť v roku 2016 ako výdavky? Mám aj v roku 2016 takýto príjem z úrokov.

Ukončenie podnikania a pohľadávky

ID855 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ – samostatne zárobkovo činná osoba chce ukončiť podnikanie k 31. 12. 2011. K tomuto dátumu mu zostanú pohľadávky. Musí ich pripočítať k daňovému základu?  Ak áno, tak v rámci peňažného denníka ako uzávierkové operácie? Ako má vyriešiť záväzky, ktoré mu zostali z podnikateľskej činnosti. Mohol by tieto pohľadávky a záväzky postúpiť ďalšiemu podnikateľskému subjektu (SZČO)?  A je taká možnosť, ako sa to bude posudzovať z pohľadu dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty? Oba podnikateľské subjekty sú platitelia DPH.

Opravné položky k pohľadávkam

ID2028 | | Ing. Jozef Pohlod

Prosím na príklade uviesť tvorbu a zrušenie opravnej položky v prípade čiastočnej úhrady nasledovne: r. 2009 vznik pohľadávky 100 000 €, r. 2010 tvorba  opravnej položky vo výške 20 %, r. 2011 úhrada vo výške 30 000 €. Aká bude tvorba opravnej položky (50 %), t. j. v akej konkrétnej výške bude tvorba opravnej položky a aké bude rušenie opravnej položky? R. 2012 úhrada vo výške 20 000 €. Aká bude tvorba opravnej položky (100 %), t. j. v akej konkrétnej výške bude tvorba opravnej položky a aké bude rušenie opravnej položky?

Automobil v podnikaní pri prerušení živnosti

ID2293 | | Ing. Dana Žňavová

SZČO, platiteľ DPH prerušil  živnosť k 30.  09. 2014 do  ...xy (podotýkam že ide  o prerušenú nie zrušenú živnosť). Platiteľom  DPH ostáva, nepožiadal o zrušenie registrácie. Zatiaľ bude podávať nulové priznanie, ale má neuhradené pohľadávky a záväzky. Zásoby neeviduje. V majetku eviduje ešte  neodpísané auto, na ktoré si uplatnil odpočet DPH.

Základ dane upraví o neuhradené záväzky a pohľadávky.

Vystavuje výkazy Majetku a záväzkov a Príjmov a Výdavkov k 30. 09. 2014 alebo k 31.12.2014 a  zostávajú nulové?

Alebo sa upravuje základ dane o pohľadávky a záväzky iba v daňovom priznaní?

Ako je to s neodpísaným autom, na ktoré si uplatnil odpočet DPH?

Musí ho preradiť do osobného vlastníctva a odviesť DPH dátumom prerušenia živnosti, alebo ostáva v majetku – teda vo výkaze Majetku a záväzkov a ten  neostáva nulový?

Alebo vysporiada DPH zo zostatkovej sumy až pri zrušení registrácie DPH a dovtedy ostáva majetok vo výkaze?

Predaj garáže s pozemkom a daň z príjmov

ID761 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba predala v roku 2011 garáž s pozemkom. Garáž bola nadobudnutá dedením po rodičoch v roku 2009, rodičia ju vlastnili 10 rokov. Pozemok nebol počas života rodičov vysporiadaný, bol odkúpený fyzickou osobou od vlastníka v roku 2009. Uvedený majetok nebol využívaný na podnikanie. Podlieha predaj garáže s pozemkom zdaneniu?