Otázky s vecným pojmom: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok s vecným pojmom : 619Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia DPH

ID288 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská firma A  platiteľ  DPH robila elektromontážne práce pre inú slovenskú firmu B,  tiež platiteľa  DPH na  nehnuteľnosti v Taliansku. Firma B tieto práce fakturuje českej firme. Firma A fakturovala firme B uvedenú činnosť bez DPH,  ako aj firma B fakturovala českej firme bez DPH. Postupovali spoločnosti  A a B správne?

Nezisková organizácia a povinnosť registrácie k DPH

ID146 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Mesto zriadilo neziskovú organizáciu za účelom spravovania jej majetku. Ide o športové ihriská a k nim prislúchajúce nehnuteľnosti. Poverilo neziskovú organizáciu správou tohto majetku, ktorá prenajíma priestory športovým organizáciám, školám a obyvateľstvu za odplatu, alebo vyberá vstupné cez registračnú pokladnicu. Je nezisková spoločnosť povinná registrovať sa k DPH, keď nájom má zakomponovaný ako svoju hlavnú činnosť?

Dodanie služby z Českej republiky

ID130 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma – platiteľ DPH na Slovensku nakupuje tovar z Českej republiky od platiteľa DPH. S českou firmou má dohodu na opravy tovaru v rámci záručnej doby. Všetky náklady spojené s takýmito záručnými opravami fakturuje českej firme. Tovar je na Slovensku a aj po oprave zostáva na Slovensku. Možno považovať tieto opravy za dodanie služby alebo dodanie tovaru a riadiť sa podľa § 13 alebo § 15 a 16 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.? Má firma vystavovať faktúry so slovenskou DPH?

DPH na tovar kúpený v Českej republike

ID129 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Podnikateľ kúpil v Českej republike použitý dopravný prostriedok – náves kogel, bez DPH. Je potrebné zaplatiť DPH v tuzemsku alebo samozdaniť?

Samozdanenie a miesto dodania služby

ID124 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Český dodávateľ s českým daňovým identifikačným číslom (DIČ) v Čechách opravoval hnuteľný majetok – kontajner slovenskej spoločnosti. Na faktúre je uvedená DPH v sume 0. Kto v tomto prípade zdaňuje, ide o samozdanenie v Slovenskej republike?

Daňová povinnosť pri dodaní služby

ID119 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s identifikačným číslom pre DPH v Slovenskej republike dováža tovar v kontajneroch z tretích krajín sveta. Nemecká spoločnosť s nemeckým identifikačným číslo pre DPH v Hamburgu zabezpečí pre slovenskú firmu pripravenie kontajnera na prevoz spolu s administratívnymi úkonmi. Na túto službu im pošle faktúru, kde je uvedený dátum poskytnutia služby a dátum vystavenia faktúry. Faktúru slovenská spoločnosť samozdaní a za dátum dodania služby považuje dátum poskytnutia služby. Na vrátenie kontajnera do Hamburgu má tri kalendárne dni a v prípade, že sa nestihne do troch dní vrátiť, tak firme je účtované tzv. detention – zdržanie kontajnera. Túto službu slovenskej firme asi po mesiaci fakturuje nemecká spoločnosť zabezpečujúca odbavenie kontajnera. Vo faktúre je uvedené, že služba je refakturovaná. Môže spoločnosť pri samozdanení tejto refakturovanej služby postupovať podľa § 19 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a za deň dodania služby považovať deň vyhotovenia faktúry?

DPH pri fakturovaní služby pre firmu z ČR

ID117 | | Ing. Marcela Rabatinová, PhD.

Poskytujeme na Slovensku službu pre českú firmu, ktorá má identifikačné číslo pre DPH na Slovensku. Uverejňujeme ich inzerát v zborníku vydanom k semináru. Zborník je vydaný na Slovensku aj seminár sa koná na Slovensku. Kto platí DPH?

Uvádzanie DPH na faktúre od cestovnej kancelárie

ID109 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Sú cestovné kancelárie povinné pri zaplatení zájazdu formou faktúry uvádzať cenu s DPH, pretože som si všimla, že pri zakúpení v rôznych cestovných kanceláriách sa tento údaj vôbec neudáva. Je ich postup v súlade so zákonom?

Vystavenie faktúry pri reklamácii

ID103 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Platiteľ DPH potrebuje vyfaktúrovať dodávateľskej firme v Českej republike, ktorá je tiež platiteľom DPH, škodu na majetku. Táto škoda vznikla zákazníkovi používaním zakúpeného výrobku na Slovensku a bola mu dodávateľskou firmou v rámci reklamačného konania uznaná. Platiteľ slovenskej DPH nevie posúdiť, či v danej veci je miesto dodania v Slovenskej republike alebo Českej republike a či má faktúru vystaviť s DPH alebo bez DPH.

Opakovane dodávané služby zo zahraničia

ID100 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma je platiteľom DPH a prijíma opakovane dodávané služby zo zahraničia – z ČR. Ide o údržbu softvéru. Dodávateľ vystavil faktúru na 1. štvrťrok 2010 s dátumom vystavenia 15. 1. 2010 a s rovnakým dátumom dodania, keďže v Čechách nebola zmena zákona týkajúca sa opakovane dodávaných služieb. Firma uvedenú faktúru obdržala v januári 2010. V akom období má spoločnosť odviesť DPH a uplatniť si zároveň nárok na odpočet dane?