Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dodatočné daňové priznanie

ID180 | | Irena Bubeníková

Daňovník bol k 1. januáru 2008 vlastníkom pozemku evidovaného na správe katastra ako vinica, parcelné č. 8880/1 vo výmere 1 152 m2. Za tento pozemok správca dane vyrubil daň, ktorú daňovník aj zaplatil. V priebehu roka 2008 bolo správcovi dane doručené stavebné povolenie, ktoré nadobudlo právoplatnosť v decembri 2007. Stavebným povolením bola povolená stavba na pozemku vedenom na liste vlastníctva ako vinica vo výmere 1 152 m2. Obvodný pozemkový úrad vydal rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy o výmere 52 m2, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. decembra 2007. Na základe uvedeného správca dane predvolal daňovníka na podanie dodatočného daňového priznania. Dodatočné daňové priznanie daňovník podal v novembri 2008, kde uviedol stavebný pozemok vo výmere 1 152 m2. Správca dane mu dodatočným platobným výmerom vyrubil na rok 2008 rozdiel dane, ktorý však daňovník odmieta zaplatiť a žiada, aby mu bola daň za stavebný pozemok vyrubená len za tú časť parcely, ktorá bola vyňatá z pôdneho fondu (t. j. 52 m2, pretože parcela má pridelené samostatné číslo) a zostávajúcu časť pozemku na parcele č. 8880/1 žiada zdaňovať ako vinicu aj naďalej. Postupoval správca dane na rok 2008 správne?

Stavebný pozemok a daň z pozemkov

ID179 | | Irena Bubeníková

Daňovník dane z nehnuteľností má vydané stavebné povolenie na stavbu rodinného domu už niekoľko rokov. Rodinný dom však nie je dokončený a nebolo vydané ani kolaudačné rozhodnutie. Parcely uvedené v stavebnom povolení sa zdaňovali ako stavebné pozemky. V roku 2008 daňovník všetky pozemky spolu s rozostavanou stavbou predal. Ako má nový majiteľ podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2009? Majú sa mu naďalej zdaňovať parcely ako stavebné pozemky alebo podľa stavu na liste vlastníctva?

Urbárske spoločenstvo a daň z pozemkov

ID178 | | Irena Bubeníková

Urbárske spoločenstvo priznávalo a platilo daň za spoluvlastnícke podiely všetkých členov spoločenstva. Na rok 2009 obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením určilo hodnotu lesných pozemkov, ktorú uplatňuje pri výpočte základu dane z pozemkov u tých daňovníkov, ktorí nepredložili znalecký posudok a sadzbu dane z pozemkov, ktoré sú v porovnaní s rokom 2008 vyššie. Urbárske spoločenstvo odmieta platiť daň a súčasne žiada zaplatenú daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobia vrátiť. Postupovalo spoločenstvo správne?

Samostatne hospodáriaci roľník a daň z pozemkov

ID177 | | Irena Bubeníková

Samostatne hospodáriaci roľník podal na rok 2009 daňové priznanie za pozemky, ktorých výmera je určená podľa orthofotomáp. Mapa obsahuje presnú výmeru pozemkov, ktorú obhospodaruje, avšak v nájomnej zmluve uzavretej medzi samostatne hospodáriacom roľníkom a vlastníkom je okrem ornej pôdy uvedená aj výmera trvalých trávnych porastov (rôzne celky kríkov, trnie), ktoré nikto nevyužíva. Samostatne hospodáriaci roľník nechce za tieto pozemky platiť daň, nie je ako dlhodobý nájomca zapísaný v katastri nehnuteľnosti, aj keď ornú pôdu a časť trvalých trávnych porastov užíva. Kto je za tieto pozemky daňovníkom na rok 2009, užívateľ pozemkov alebo ich vlastník?

Hlavný kontrolór a jeho právne istoty

ID176 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Aké je pracovnoprávne postavenie funkcie hlavného kontrolóra a aké právne istoty mu vyplývajú zo zákona, možno ho z tejto funkcie aj odvolať?

Zástupca starostu a jeho nároky

ID175 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Týka sa zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obci a primátorov miest v z. n. p. sa  aj zástupcov, napríklad pokiaľ ide o plat, odstupné a dovolenku? Ak nie, tak potom aké pracovnoprávne a finančné nároky má zástupca starostu zo zákona?

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca a člena obecnej polície

ID173 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Člen obecnej polície obci bol v dodatočných komunálnych voľbách zvolený aj za poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta obce však po zvolení oznámil, že nakoľko nový poslanec patrí ako člen obecnej polície do aparátu zamestnancov obce, nemôže súčasne vykonávať funkciu poslanca obecného zastupiteľstva.

Starosta obce a pracovný pomer na určitú dobu

ID172 | | doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc.

Budem mať zachované zamestnanie u svojho zamestnávateľa aj vtedy, ak som mal v čase uvoľnenia z funkcie starostu u neho dohodnutý len pracovný pomer na dobu určitú v trvaní troch rokov?

Bola uložená pokuta nezákonná?

ID171 | | Ing. Katarína Skalová

Obec obdržala dňa 4. 2. 2008 od daňovníka (právnická osoba) daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2008. Daňové priznanie bolo podané po lehote ustanovenej zákonom o miestnych daniach, preto sme uložili daňovníkovi pokutu 2 000 Sk. Daňovník podal odvolanie v ktorom uvádza, že uložená pokuta je nezákonná, pretože daňové priznanie podal v zákonom stanovenej lehote. Dôkazom jeho tvrdenia je podací lístok na pošte s dátumom 31. 1. 2008. Ako máme v danom prípade ďalej postupovať?

Odklad platenia dane

ID170 | | Ing. Katarína Skalová

V roku 2007 obec na základe žiadosti daňovníka povolila odklad platenia dane z nehnuteľností na rok 2007. Daňovník odloženú daň z nehnuteľností zaplatil v lehote, ktorá mu bola stanovená v rozhodnutí. Je obec povinná za dobu povoleného odkladu vyrubiť sankčný úrok?