Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úprava základu dane pri prijatí dotácie

ID562 | | Ing. Beata Moravcová

Pán Dušan, ktorý je samostatne hospodáriacim roľníkom, uplatňuje v roku 2010 preukázateľné daňové výdavky v rozsahu daňovej evidencie. V decembri 2010 získa v súvislosti s výkonom podnikania dotáciu na nákup hnojív vo výške 1 000 €. Hnojivá za 1 000 € kúpi až v januári 2011.

Úprava základu dane o zostatok vytvorených rezerv

ID561 | | Ing. Beata Moravcová

Účtovná jednotka sa k 1. 1. 2010 rozhodne viesť daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. K 31. 12. 2009 účtovná jednotka vykáže v účtovnej závierke konečný zostatok rezerv na lesnú pestovnú činnosť vo výške 300 €. Akým spôsobom a kedy daňovník upraví základ dane o zostatok vytvorených rezerv?

Úprava základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodcovského sporenia

ID1038 | | Ing. Alena Benková

Za roky 2005 a 2006 si zamestnanec uplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS). V roku 2007 porušil podmienky.

Príspevok organizácie na doplnkové dôchodcovské sporenie ako zdaniteľný príjem zamestnanca

ID781 | | Ing. Alena Benková

Rozpočtová organizácia podľa zásad tvorby a použitia sociálneho fondu prispieva zamestnancom na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS) sumou 6 € mesačne. Samotný zamestnanec platí dôchodkovej spoločnosti sumu 12 € mesačne.

Príspevok zamestnancom na sporenie a vplyv na daňový základ

ID780 | | Ing. Alena Benková

Obchodná spoločnosť prispieva svojim zamestnancom na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS), príspevky účtuje na ťarchu nákladov. Za zdaňovacie obdobie je výška zúčtovaných príspevkov 391 512 €. Zúčtované mzdy a náhrady miezd zamestnancov za obdobie, keď boli zamestnanci poistencami, budú vo výške 6 330 000 €.

Registračná povinnosť pri prenájme častí časti obytného domu

ID716 | | Klára Klabníková

Manželia vlastnia rodinný dom, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve. Od roku 2008 pravidelne počas školského roku prenajímajú dvom študentom jednu izbu aj s príslušenstvom na základe zmluvy o prenájme, kde sú uvedení obidvaja ako prenajímatelia. Tento prenájom trvá naďalej a končí až 30. júna 2010. Podľa informácie na daňovom úrade nemali do konca roka 2009 povinnosť registrovať sa a príjem dosiahnutý z tohto prenájmu vždy uviedli do daňového priznania na účely zdanenia.

Dokedy je možné vykonať registráciu na daňovom úrade a kto z  manželov sa má registrovať? Aká je sankcia za oneskorenú registráciu?

Registračná povinnosť pri prenájme časti bytu, ktorého vlastníkom je zahraničná osoba

ID715 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba s obmedzenou daňovou povinnosťou s trvalým pobytom v Českej republike vlastní na území Slovenskej republiky dva byty, z ktorých jeden prenajíma celý a v druhom prenajíma len časť v rozsahu dvoch izieb s príslušenstvom. Tento prenájom trvá už od roku 2005 a pokračuje aj v roku 2011.

Vzťahuje sa aj na túto zahraničnú osobu registračná a oznamovacia povinnosť podľa § 31 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p.?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme častí nebytového priestoru

ID714 | | Klára Klabníková

Podnikateľ – fyzická osoba je registrovaný u príslušného správcu dane. Vlastní nehnuteľnosť, v ktorej podniká a časť tejto nehnuteľnosti prenajíma právnickej osobe na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov od 20. septembra 2009 na 12 mesiacov. Právnická osoba využíva prenajatú časť ako skladové priestory.

Vzniká prenajímateľovi oznamovacia alebo registračná povinnosť z titulu prenájmu časti nebytového priestoru inému daňovému subjektu? Dokedy má tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane?

Oznamovacia povinnosť pri prenájme garáže

ID713 | | Klára Klabníková

Fyzická osoba, ako podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia už registrovaná u príslušného správcu dane od roku 2004, začala prenajímať garáž v mesiaci február 2010 na základe zmluvy o prenájme na dobu 12 mesiacov.

Dokedy mala fyzická osoba – podnikateľ v súlade s § 31 od. 2 písm. b) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., oznámiť túto skutočnosť správcovi dane?

Oneskorená registrácia pri prenájme častí bytu obývaným vlastníkom bytu

ID712 | | Klára Klabníková

Majiteľ trojizbového bytu v Považskej Bystrici od roku 2006 prenajíma počas školského roka jednu izbu dvom študentom a pokračoval v prenajímaní aj v roku 2009 a podľa nájomnej zmluvy prenájom bude trvať do 30. júna 2010. Príjem z tohto prenájmu riadne priznáva a zdaní podaním daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Podľa znenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p., účinného od 1. septembra 2007 do 31. decembra 2009 mu nevznikla registračná povinnosť z dôvodu, že neprenajíma celý byt, ale len časť bytu. Vzniká mu v roku 2010 registračná povinnosť, a ak áno, aký je postih za oneskorenú registráciu?