Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Oneskorená registrácia DPH

ID5135 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná spoločnosť realizovala stavebné práce na Slovensku ešte v roku 2022, odberateľom prác bola tiež zahraničná spoločnosť, ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH. Zhotoviteľ vyhotovil faktúru nesprávne s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby, pretože nie sú splnené podmienky uvedené v ustanovení § 69 ods. 2 zákona o DPH, lebo príjemca služby nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ani prevádzkareň. Zhotoviteľ plánuje vybaviť oneskorenú registráciu za platiteľa DPH a po registrácii vystaviť opravnú faktúru podľa § 71 ods. 2 zákona o DPH s aktuálnym dátumom vystavenia a pôvodným dátumom dodania. Môže vystaviť zhotoviteľ opravnú faktúru s prenesením daňovej povinnosti na príjemcu služby podľa § 69 ods. 12 písm. j) s uvedením svojho nového IČ DPH aj za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom dane? V tomto prípade by daňové priznanie za mimoriadne obdobie neobsahovalo žiadne údaje a zahraničná osoba nie je povinná podať kontrolný výkaz za toto obdobie. Je náš predpoklad a horeuvedený postup správny? Ak nie, ako má postupovať zahraničná osoba, aby správne vysporiadal vo veci spomínanej vyššie z hľadiska DPH. Uvedie odberateľ opravnú faktúru v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave podľa § 25 ods. 3 zákona o DPH, alebo podá dodatočné daňové priznanie za obdobie podľa pôvodného dátumu dodania služby? Za odpoveď Vám vopred ďakujem!

Nadobudnutie nehnuteľnosti v krajine EÚ a dane

ID5159 | | Ing. Marián Drozd

Sovenská s.r.o., platiteľ DPH na SK, plánuje kúpiť nehnuteľnosť v Chorvátsku. Nehnuteľnosť je úplne nová a obstaraná bude od chorvátskeho developera, platiteľa DPH v Chorvátsku. Slovenská firma plánuje uvedenú nehnuteľnosť používať na krátkodobý prenájom pre turistov. Akým spôsobom sa vysporiada DPH pri obstaraní, respektíve aká je možnosť odpočtu DPH v slovenskej firme? Akým spôsobom sa budú zdaňovať výnosy z prenájmu v slovenskej firme, respektíve zdaňujú sa takéto výnosy v SR, keďže majiteľom nehnuteľnosti bude firma, ktorá má sídlo v tuzemsku?

Predaj majetku obce so zostatkovou hodnotou 0

ID4937 | | JUDr. Jozef Tekeli

Akým spôsobom môžeme odpredať majetok občanovi, ak zostatková hodnota je 0 eur a majetok pre obec nie je potrebný? V zásadách o hospodárení s majetkom máme uvedené, že starosta obce môže predať majetok bez obecného zastupiteľstva do výšky zostatkovej hodnoty 500,00 €. Musíme zverejniť niekde predaj alebo môžeme priamo previesť majetok? 

Príspevková organizácia mesta - lízing,úver

ID5203 | | Tatiana Macháčová

Chcela by som poprosiť o usmernenie, či môžeme ako príspevková organizácia mesta zobrať úver, resp. uzatvoriť lízingovú zmluvu a za akých podmienok. Ešte malý dotaz: nemáme podnikateľskú činnosť, za "vlastné prostriedky" môžeme považovať všetky prostriedky, ktoré získame vlastnou činnosťou mimo príspevkov mesta? 

Kaviareň a spotrebná daň a iné povolenia

ID4969 | | Klára Klabníková

Slovenská s. r. o. bude prevádzkovať kaviareň. Prevádzka bude riadne ohlásená na úradoch (živnostenský úrad, mestský úrad, hygiena). V kaviarni chcú predávať aj alkoholické nápoje, napr. tiché víno, šumivé víno, pivo, tvrdý alkohol. Tiež chcú predávať aj cigarety. Tieto produkty chce táto firma nakupovať od slovenských dodávateľov, takže v tuzemsku. Ako vieme, spotrebné dane sú jednostupňovou daňou. Vyberajú sa na jednom stupni, a to v zásade pri vyskladnení vybraného druhu tovaru od výrobcu, pretože sa tovar stáva zdaniteľným už výrobou, alebo pri preprave alebo dovoze na územie Slovenskej republiky. Prvou otázkou je, či treba kaviareň registrovať na účely spotrebnej dane (Colný úrad) a podávať mesačné priznania? (Podľa uvedených informácii asi nie.) Druhou otázkou je, či pri predaji tvrdého alkoholu a cigariet je potrebné nejaké iné povolenie alebo viesť nejakú osobitnú evidenciu?

Zaradenie nehnuteľnosti do majetku

ID4241 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO, ktorá podniká v SR, kúpila spolu s manželom (BSM ) predajný stánok, v ktorom chce prevádzkovať svoju SZČ a tiež zvyšný priestor prenajímať. Predajný stánok kúpili ako manželia, spoluvlastnícky podiel 1 / 1.

Musí SZČO, ktorá má pridelené IČO, DIČ zaradiť komerčnú budovu do majetku alebo ju môže mať ako súkromná osoba a následne príjem z prenájmu uvedie v DP v riadku 11, ako príjem z prenájmu nehnuteľností?

Ak by budovu mali ako súkromné osoby, môže si uplatniť SZČO do výdavkov platby za energie a v akom pomere? Môže mať faktúry za energie písané na súkromnú osobu, nie na IČO alebo je jednoduchšie a „čistejšie“ komerčnú budovu dať do majetku SZČO?

Príspevok na rekreáciu

ID5017 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Pracovnčíka sa zúčastnila kúpeľnej liečby po operácii na poukaz A tkz. X . Nakoľko tohto času sa už ku kúpeľnej liečbe aj dopláca, požiadala zamestnávateľa na uplatnenie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce. Zamestnávateľ jej požiadavke nevyhovel, nakoľko to nespĺňa účel rekreácie. Postupoval správne?

Daňové priznanie FO

ID5053 | | Ing. Marián Drozd

FO si otvorila živnosť koncom novembra 2023. Okrem živnosti má trvalý pracovný pomer, uplatňuje si aj daň. bonus na dieťa. Zo živnosti nemá žiadne príjmy ani výdaje. Daňové priznanie bude podávať elektronicky. Môže podať DP typ "A", alebo musí podať DP typ "B" a nulové výkazy o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch, alebo môže zaškrtnúť v DP B, že vedie daň. evidenciu aj keď nemá žiaden doklad?

Energetický certifikát a rozpočtová položka

ID5069 | | Tatiana Macháčová

Chceli by sme sa poradiť ohľadom správnej rozpočtovej položky na dopracovanie energetického cerfifikátu k projektovej dokumentácii. Je správne, ak sa použije rozpočtová položka projektová dokumentácia "716"?

Účtovanie stravných lístkov

ID5099 | | Tatiana Macháčová

Chcem Vás poprosiť o pomoc pri účtovaní stravných lístkov - postup účtovania sociálna fond, zamestnávateľ, zamestnanec - oproti účtu 213 stravné lístky.