Otázky s vecným pojmom: Dlžník

počet otázok s vecným pojmom : 6Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vzájomný zápočet pohľadávok

ID3890 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Dlžník má v obci pohľadávku a obec voči nemu záväzok, ako zaúčtujem vzájomný zápočet?

Postúpenie pohľadávky

ID3577 | | Ing. Anton Kolembus

V r. 2017 nám bola postúpená pohľadávka (pôžička) vo výške 15 000 € voči fyz. osobe, pričom sme za ňu mali zaplatiť 12 000 € taktiež fyz.osobe. V r. 2018 bol spravený dodatok, že za pohľadávku máme zaplatiť iba 8 500 €. Medzitým sme už uhradili 5 000 €. Nám zo strany dlžníka nebolo nič uhradené. V r. 2019 sme túto pohľadávku vo výške 15 000 € postúpili na fyz. osobu bezodplatne. Ako malo byť účtované o tejto pohľádávke v jednotlivých účtovných obdobiach a aký to malo mať vplyv na základ dane? (V r. 2017 to bolo zaúčtované 315/325 vo výške 12 000 € a v r. 2018 315/325 -3 500 € bez vplyvu na základ dane, čo predpokladáme, že nebolo správne).

Odpis záväzku

ID3332 | | Ing. Ondrej Baláž

1. V účtovníctve evidujeme neuhradenú prijatú faktúru so splatnosťou 08/2010 vo výške 10 000 €. O túto sumu nebol upravovaný základ dane. Potrebujeme ju vyradiť z účtovníctva. Účtovanie 321/648. Aký to bude mať vplyv na základ dane?

2. Taktiež evidujeme faktúru so splatnosťou 04/2015. V r. 2016 a 2017 sme zvýšili základ dane (20 %,50 %). Až teraz sme zistili, že dlžník zrušil živnosť ešte v r. 2015. Čo s tým teraz? Vyradíme iba zápisom 321/648. Alebo by sme mali podávať dodatočné daňové priznanie?

Účtovanie a odpis pohľadávky z reštrukturalizácie

ID3195 | | Ing. Marián Drozd

Podnikateľ SZČO účtujúci v sústave JÚ eviduje nasledovné pohľadávky z nezaplatených faktúr voči dlžníkovi v reštrukturalizácii: F1 3 398,40 €(základ dane 2 832,00 € + DPH 566,40 €) F2 2 294,50 € (základ dane 1 912,08 € + DPH 382,42 €) F3 521,76 € (základ dane 434,80 € + DPH 86,96 €) F4 311,04 € (základ dane 259,20 € + DPH 51,84 €) Spolu 6 525,70 € (základ dane 5 438,08 € + DPH 1 087,62 €). Uvedené pohľadávky riadne prihlásil, dlžník mu na základe schváleného reštrukturalizačného plánu bude splácať pohľadávky do výške 50 % t. j. 3 262,85 € v priebehu 60 mesiacov. Mesačná splátka za mesiace 1-12 predstavuje 0,72 €, 13-59 predstavuje 67,79 €, 60 predstavuje 68,08 €.

Ako má podnikateľ zaúčtovať jednotlivé mesačné splátky pohľadávok v uhrádzané priebehu roka na BÚ (pohľadávka sa týka 4 faktúr) do príjmu a ako vysporiadať DPH (ktorá bola zo všetkých faktúr odvedená do ŠR)? Odpis neuhradeného zvyšku pohľadávky uskutoční až po skončení reštrukturalizačného konania? V akej výške upraví základ dane o výšku nezaplatenej pohľadávky?

Refakrurácia právnych služieb

ID2867 | | Ing. Marián Drozd

Firma (s.r.o., platiteľ DPH, architektonický atelier) obdrží FA od advokátskej kancelárie za právne služby (neplatiteľ DPH)- trovy právneho zastúpenia. Firma sa s dĺžnikom (s.r.o., platitel DPH) dohodla okrem vyplatenia dĺžnej sumy aj na vyplatení úrokov, poplatku za návrh na súd a služieb právneho zastúpenia. Môžeme vystaviť FA dlžníkovi za právne služby a ak áno tak aj s DPH? A čo sa týka úrokov a poplatku, tie sú bez DPH?

Prenájom bytu

ID2815 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba prenajíma byt. Nájomca nezaplatil nájomné za 5 mesiacov, vyhýbal sa kontaktu. Následne prenajímateľ spolu s právnikom a notárom vstúpili do bytu a zistili tiež odcudzenie zariadenia bytu. Následne sa pokúšajú právne o vymoženie dlžnej čiastky. Sú náklady v súvislosti so spísaním zápisnice pri otvorení bytu a následné náklady na právne služby daňovo uznanými výdavkami v súvislosti s prenájmom? Byt je naďalej prenajímaný. Udalosť sa stala v roku 2015, náklady na právne služby sú aj v roku 2016 a môžu byť aj v ďalších obdobiach.