Otázky s vecným pojmom: Súvaha

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie kontokorentného úveru

ID4279 | | Tatiana Macháčová

Ktorá suma kontokorentného úveru má byť na r. 175 súvahy (ku koncu roka), resp. na r. 103 alebo 130 ? (neviem do ktorého riadku to má ťahať teraz k 30.09) výkazu FIN 2-04, ak: - celková zmluvná výška úveru je 80 000 € - stav na účte k 30.09. je - 5 000 € - k dispozícii je objem nevyčerpaných FP 75 000 € Od 01.01. do 30.09. sme načerpali úver vo výške 82 000 € a splatili úver vo výške 77 000 €. Teraz k 30.09.2022 Sumu 82 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 513003 KZ 52? Sumu 77 000 EUR mám mať vo FIN 1-12 s RK 821010 KZ 52 ??

Účtovná závierka a daňové priznanie k dani z príjmov novovzniknutej spoločnosti

ID1603 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť vznikla 11. 8. 2012, prvýkrát podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012. Aké dátumy má uviesť na daňovom priznaní  za rok 2012?  Bude zdaňovacie obdobie 11. 8. 2012-31. 12. 2012? Aké dátumy má uviesť v Súvahe a Výkaze ziskov a strát za obdobie august ayž december 2012?  Aké údaje uvádza účtovná jednotka v bezprostredne predchádzajúcom období – v Súvaha a vo Výkaze ziskov a strát?