Otázky s vecným pojmom: Miesto dodania tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 15Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Identifikačné číslo DPH

ID2641 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná firma A je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"), dodáva tovar tuzemským zdaniteľným osobám s miestom dodania na Slovensku. Pod ktorým IČ DPH má tovar dodávať? Podľa miesta sídla, alebo pod slovenským IČ DPH?

Daňová povinnosť za poskytnutý preddavok

ID1759 | | Anna Danková

Dňa 19. 4. 2013 spoločnosť zaplatila preddavok za nákup zariadenia z  Nemecka. Vzniká jej týmto dňom daňová povinnosť za poskytnutý preddavok? Nárok na odpočítanie dane pravdepodobne nie je, keďže ide o tovar a spoločnosť ešte nemá  faktúru.

Miesto dodania služby

ID1708 | | Anna Danková

Slovenská agentúra -  platiteľ DPH zastupuje umelca, ktorý bude pracovať v Českej republike pre platiteľa DPH, faktúru treba vystaviť s DPH alebo bez DPH?

Dodanie tovaru s inštaláciou do Českej republiky

ID1716 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský platiteľ DPH poskytne prácu - dodávka tovaru s inštaláciou pre odberateľa v Českej republike, ktorý nie je platiteľom DPH. Vystaví faktúru bez DPH a odberateľ podá daňové priznanie k DPH v Českej republike? Akú odvolávku treba uviesť vo faktúre? Treba vykázať  tieto práce aj v súhrnnom výkaze? Nie je žiadna povinnosť registrovať sa v Českej republike?

Obrat pre účely DPH

ID1680 | | Anna Danková

Do obratu na účely registrácie pre daň sa započítavajú len príjmy z dodávaných tovarov a služieb, pri ktorých miesto dodania zdaniteľného obchodu je v tuzemsku. Do obratu sa nezahŕňa napr. príjem zo služieb, z ktorých je povinný platiť daň prijímateľ služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.  Súvisí s týmto ustanovením aj §13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“),  ktorý definuje miesto zdaniteľného plnenia? Keď spoločnosť dodáva tovar do krajín EÚ, prípadne tretích krajín, zdaniteľným alebo nezdaniteľným osobám,  sleduje sa aj tržba z týchto tovarov?

Dodanie tovaru do ČR

ID1643 | | Anna Danková

Spoločnosť je platiteľ DPH  a registrovaný pre účely DPH v SR. Spoločnosť získala zákazku na dodanie tovaru (plastové okná a dvere) do Českej republiky. Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR), tovar sa prepraví do SR:

 1. Môže si slovenská spoločnosť uplatniť samozdanenie?
 2. Tovar predá do ČR platiteľovi DPH - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?
 3. Tovar predá súkromnej osobe - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?

Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR) a tento tovar zostane v ČR  a slovenská spoločnosť ho aj v ČR predá:

 1. Platiteľovi DPH registrovanému v ČR - ako je to z hľadiska DPH?
 2. Môže slovenská spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 1?
 3. Súkromnej osobe - ako je to z hľadiska DPH?
 4. Môže spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 3?

Slovenská spoločnosť kúpi tovar od českej spoločnosti (platiteľ DPH v ČR). Tento tovar bude spoločnosť montovať na nehnuteľnosti umiestnenej v ČR, z toho dôvodu tento tovar zostane v ČR (dovezie sa priamo na miesto montáže):

 1. ak bude slovenská spoločnosť tento tovar montovať platiteľovi DPH registrovanému v ČR, možno toto dodanie vyfakturovať bez DPH (§ 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“), aj keď tento tovar neprešiel hranice SR?
 2. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 1 žiadať o refundáciu DPH z ČR?
 3. Ak sa bude tento tovar montovať súkromnej osobe, je spoločnosť povinná sa registrovať v ČR za platiteľa DPH?
 4. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 3 žiadať o refundáciu DPH z ČR?

Reverse Charge - prenos daňovej povinnosti

ID1513 | | Ing. Marián Drozd

S rakúskou spoločnosťou registrovanou pre DPH v Rakúsku máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je skladový kontajner. Táto rakúska spoločnosť nám prenajíma skladový kontajner, ktorý sa nachádza na SR a mesačne nám fakturuje za prenájom bez DPH s uvedením poznámky „Prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby - Reverse Charge.“

 1. Čo obnáša pojem „Reverse Charge“, resp. ako postupovať pri DPH? 
 2. Sme prípadne povinní odvádzať zrážkovú daň, atď.

 

Platená záloha na dodanie stroja s montážou

ID1324 | | Anna Danková

Dňa 26. 6. 2012 sme uhradili zálohovú faktúru  za dodanie stroja s inštaláciou v japonských jenoch. Vo výpise z účtu, ktorý je vedený v eurách je stiahnutá čiastka podľa komerčného kurzu banky. Stroj nám doposiaľ dodaný nebol. Keďže ide o platený preddavok na tovar s jeho inštaláciou, vzťahuje sa na nás ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (prenos dane na prijímateľa)? Ak áno, čo tvorí základ dane pre výpočet DPH - suma (prepočet komerčným kurzom), ktorá je uvedená v bankovom výpise, alebo máme v ten deň prepočítať sumu v japonských jenoch platným kurzom ECB, a z toho vypočítať hodnotu DPH? Keďže túto daň máme zaevidovanú v záznamoch, môžeme si ju zároveň uplatniť na vstupe v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH?

Dodanie tovaru s inštaláciou

ID853 | | Ing. Zdenka Jablonková

Slovenská spoločnosť - platiteľ DPH sa  zaoberá dodávkou a montážou okien a tieniacej techniky. Teraz  získala zákazku na dodávku okien a tieniacej techniky spojenej s montážou na nehnuteľnosti v Českej republike (odberateľ je platiteľ DPH registrovaný v ČR). Časť montážnych prác vykoná pre slovenskú firmu subdodávateľ (platiteľ DPH na Slovensku). Ten bude montážne práce fakturovať slovenskej spoločnosti. Následne spoločnosť vyfakturuje tovar aj s montážou českému odberateľovi.

Z uvedeného vyplývajú nasledovné otázky:

 • Ako je to z pohľadu subdodávateľa - bude slovenskej spoločnosti fakturovať so slovenskou DPH? Nemusí sa registrovať v ČR ako platiteľ DPH?
 • Bude spoločnosť fakturovať dodávku tovaru spolu s montážou českému odberateľovi bez DPH?

Faktúra zo zahraničia - neplatiteľ DPH

ID745 | | Ing. Zdenka Jablonková

Stavebná spoločnosť začala v Rakúsku výstavbu rodinného domu - hrubú stavbu. Objednávateľom je fyzická osoba - nepodnikateľ, občan SR. Ako správne vyčísliť DPH? Treba sa registrovať v Rakúsku ako platiteľ DPH?  Materiál na uvedenú stavbu je zakúpený na území SR a prepravovaný vozidlami spoločnosti do Rakúska. Možno zo zakúpeného stavebného materiálu odpočítať DPH? Tieto práce budú vykonané v rozmedzí dvoch mesiacov. Zároveň firma realizuje zateplenie fasády na rodinnom dome v Rakúsku, kde objednávateľom je rakúsky občan - nepodnikateľ. Ako správne vystaviť FA a  vyčísliť DPH?