Otázky s vecným pojmom: Miesto dodania tovaru

počet otázok s vecným pojmom : 16Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Provízia za sprostredkovanie

ID3901 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma – komisionár (§ 4 platiteľ) fakturuje českej firme – komitent (platiteľ v CZ) províziu za sprostredkovanie tovaru podľa komisionárskej zmluvy. Slovenská zdaniteľná osoba pri fakturácii sprostredkovateľskej provízie českej s. r. o. postupuje pri určení miesta dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. To znamená, že ak česká s. r. o. nemá v SR prevádzkareň (v zmysle § 4 zákona o DPH), miesto dodania služby je ČR (kde má odberateľ sídlo), preto slovenská zdaniteľná osoba fakturuje službu bez DPH (prenos daňovej povinnosti na odberateľa). Je táto úvaha správna pri určení miesta dodania služby? Druhou možnosťou by bolo, že komitent by fakturoval komisionárovi sumu vo výške hodnoty tovaru zníženú o sumu provízie komisionára v pôvodnom DPH režime.

Identifikačné číslo DPH

ID2641 | | Ing. Marián Drozd

Zahraničná firma A je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH"), dodáva tovar tuzemským zdaniteľným osobám s miestom dodania na Slovensku. Pod ktorým IČ DPH má tovar dodávať? Podľa miesta sídla, alebo pod slovenským IČ DPH?

Daňová povinnosť za poskytnutý preddavok

ID1759 | | Anna Danková

Dňa 19. 4. 2013 spoločnosť zaplatila preddavok za nákup zariadenia z  Nemecka. Vzniká jej týmto dňom daňová povinnosť za poskytnutý preddavok? Nárok na odpočítanie dane pravdepodobne nie je, keďže ide o tovar a spoločnosť ešte nemá  faktúru.

Miesto dodania služby

ID1708 | | Anna Danková

Slovenská agentúra -  platiteľ DPH zastupuje umelca, ktorý bude pracovať v Českej republike pre platiteľa DPH, faktúru treba vystaviť s DPH alebo bez DPH?

Dodanie tovaru s inštaláciou do Českej republiky

ID1716 | | Ing. Anton Kolembus

Slovenský platiteľ DPH poskytne prácu - dodávka tovaru s inštaláciou pre odberateľa v Českej republike, ktorý nie je platiteľom DPH. Vystaví faktúru bez DPH a odberateľ podá daňové priznanie k DPH v Českej republike? Akú odvolávku treba uviesť vo faktúre? Treba vykázať  tieto práce aj v súhrnnom výkaze? Nie je žiadna povinnosť registrovať sa v Českej republike?

Obrat pre účely DPH

ID1680 | | Anna Danková

Do obratu na účely registrácie pre daň sa započítavajú len príjmy z dodávaných tovarov a služieb, pri ktorých miesto dodania zdaniteľného obchodu je v tuzemsku. Do obratu sa nezahŕňa napr. príjem zo služieb, z ktorých je povinný platiť daň prijímateľ služby v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.  Súvisí s týmto ustanovením aj §13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“),  ktorý definuje miesto zdaniteľného plnenia? Keď spoločnosť dodáva tovar do krajín EÚ, prípadne tretích krajín, zdaniteľným alebo nezdaniteľným osobám,  sleduje sa aj tržba z týchto tovarov?

Dodanie tovaru do ČR

ID1643 | | Anna Danková

Spoločnosť je platiteľ DPH  a registrovaný pre účely DPH v SR. Spoločnosť získala zákazku na dodanie tovaru (plastové okná a dvere) do Českej republiky. Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR), tovar sa prepraví do SR:

 1. Môže si slovenská spoločnosť uplatniť samozdanenie?
 2. Tovar predá do ČR platiteľovi DPH - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?
 3. Tovar predá súkromnej osobe - faktúru vystaví s DPH alebo bez DPH?

Tovar dodá česká spoločnosť (platiteľ DPH v ČR) a tento tovar zostane v ČR  a slovenská spoločnosť ho aj v ČR predá:

 1. Platiteľovi DPH registrovanému v ČR - ako je to z hľadiska DPH?
 2. Môže slovenská spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 1?
 3. Súkromnej osobe - ako je to z hľadiska DPH?
 4. Môže spoločnosť žiadať o refundáciu DPH z ČR, v zmysle situácie uvedenej v bode 3?

Slovenská spoločnosť kúpi tovar od českej spoločnosti (platiteľ DPH v ČR). Tento tovar bude spoločnosť montovať na nehnuteľnosti umiestnenej v ČR, z toho dôvodu tento tovar zostane v ČR (dovezie sa priamo na miesto montáže):

 1. ak bude slovenská spoločnosť tento tovar montovať platiteľovi DPH registrovanému v ČR, možno toto dodanie vyfakturovať bez DPH (§ 13 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“), aj keď tento tovar neprešiel hranice SR?
 2. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 1 žiadať o refundáciu DPH z ČR?
 3. Ak sa bude tento tovar montovať súkromnej osobe, je spoločnosť povinná sa registrovať v ČR za platiteľa DPH?
 4. Možno si v prípade situácie uvedenej v bode 3 žiadať o refundáciu DPH z ČR?

Reverse Charge - prenos daňovej povinnosti

ID1513 | | Ing. Marián Drozd

S rakúskou spoločnosťou registrovanou pre DPH v Rakúsku máme uzatvorenú nájomnú zmluvu, predmetom ktorej je skladový kontajner. Táto rakúska spoločnosť nám prenajíma skladový kontajner, ktorý sa nachádza na SR a mesačne nám fakturuje za prenájom bez DPH s uvedením poznámky „Prenos daňovej povinnosti na prijímateľa služby - Reverse Charge.“

 1. Čo obnáša pojem „Reverse Charge“, resp. ako postupovať pri DPH? 
 2. Sme prípadne povinní odvádzať zrážkovú daň, atď.

 

Platená záloha na dodanie stroja s montážou

ID1324 | | Anna Danková

Dňa 26. 6. 2012 sme uhradili zálohovú faktúru  za dodanie stroja s inštaláciou v japonských jenoch. Vo výpise z účtu, ktorý je vedený v eurách je stiahnutá čiastka podľa komerčného kurzu banky. Stroj nám doposiaľ dodaný nebol. Keďže ide o platený preddavok na tovar s jeho inštaláciou, vzťahuje sa na nás ustanovenie § 69 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. – ďalej len „zákon o DPH“ (prenos dane na prijímateľa)? Ak áno, čo tvorí základ dane pre výpočet DPH - suma (prepočet komerčným kurzom), ktorá je uvedená v bankovom výpise, alebo máme v ten deň prepočítať sumu v japonských jenoch platným kurzom ECB, a z toho vypočítať hodnotu DPH? Keďže túto daň máme zaevidovanú v záznamoch, môžeme si ju zároveň uplatniť na vstupe v zmysle § 51 ods. 1 písm. b) zákona o DPH?

Dodanie tovaru s inštaláciou

ID853 | | Ing. Zdenka Jablonková

Slovenská spoločnosť - platiteľ DPH sa  zaoberá dodávkou a montážou okien a tieniacej techniky. Teraz  získala zákazku na dodávku okien a tieniacej techniky spojenej s montážou na nehnuteľnosti v Českej republike (odberateľ je platiteľ DPH registrovaný v ČR). Časť montážnych prác vykoná pre slovenskú firmu subdodávateľ (platiteľ DPH na Slovensku). Ten bude montážne práce fakturovať slovenskej spoločnosti. Následne spoločnosť vyfakturuje tovar aj s montážou českému odberateľovi.

Z uvedeného vyplývajú nasledovné otázky:

 • Ako je to z pohľadu subdodávateľa - bude slovenskej spoločnosti fakturovať so slovenskou DPH? Nemusí sa registrovať v ČR ako platiteľ DPH?
 • Bude spoločnosť fakturovať dodávku tovaru spolu s montážou českému odberateľovi bez DPH?