Otázky s vecným pojmom: Bežný príjem

počet otázok s vecným pojmom : 4Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Register obnovenej evidencie pozemkov

ID1720 | | Ing. Anna Ľalíková

V obci prebieha rýchla obnova evidencie pozemkov, katastrálny úrad zasiela na účet obce polovicu finančných prostriedkov, ktoré občania zaplatili katastrálnemu úradu za vybavenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, nakoľko obci vznikli výdavky distribúciou týchto dokumentov. Ako má obec  účtovať tento príjem, ako riešiť rozpočtovú klasifikáciu a kód zdroja

 

Použitie prostriedkov rezervného fondu na opravu kultúrneho domu

ID1577 | | Ing. Ingrid Veverková

Malá obec s počtom obyvateľov do 100, má len veľmi malý rozpočet, nemá dostatok príjmov v bežnom rozpočte na vykonanie nevyhnutnej údržby interiéru kultúrneho domu (výmena pôvodnej drevenej podlahy, ktorá sa na viacerých miestach prepadáva, za novú). Môže obecné zastupiteľstvo schváliť použitie týchto prostriedkov v zmysle § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. ako odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo ako mimoriadnu udalosť?

Kultúrny dom je jedinou budovou v obci, v ktorej sa konajú všetky spoločenské udalosti, t. j. svadby, pohrebné hostiny, verejné zhromaždenia, a pod., ktoré sa momentálne nemôžu v obci uskutočniť. V prípade, že je možné použitie z rezervného fondu, ako má obec takto použité prostriedky účtovne zatriediť, aby boli v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p.

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa

ID283 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Kedy má štátna rozpočtová organizácia zúčtovať transfer do výnosov pri výbere prostriedkov zo štátnej pokladnice na dotovanie hotovosti? Je týmto momentom výdaj hotovosti, teda už konkrétne použitie bežných výdavkov, alebo úbytok z výdavkového účtu doložený výpisom?

Účtovanie mimorozpočtových prostriedkov v štátnej RO

ID273 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Štátna rozpočtová organizácia dostala peňažné prostriedky od organizácie, ktorá nepatrí do verejnej správy. Ako má postupovať pri účtovaní takto získaných prostriedkov?