Otázky s vecným pojmom: Miestna príslušnosť

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dovoz zo Srbska-daňový zástupca

ID996 | | Ing. Alžbeta Hermanová

Slovenský platiteľ dane z pridanej hodnoty obdržal faktúru zo Srbska, za tovar. Tovar sa preclieval v Rakúsku cez daňového zástupcu. Aký režim DPH má slovenský platiteľ uplatniť pri týchto faktúrach? Aké doklady potrebuje predložiť pri prípadnej kontrole ? A na základe akého dokladu vykoná samozdanenie a odpočet DPH?

Zmena sídla spoločnosti

ID480 | | Klára Klabníková

Akým spôsobom možno dosiahnuť zmenu miestnej príslušnosti správcu dane, ak ale dôvodom nie je zmena sídla spoločnosti a ani iný dôvod v zmysle § 3 zákona č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. V skutočnosti sa môžu vyskytnúť aj rôzne iné dôvody, ktoré zákon neupravuje. Je možné podať žiadosť o zmenu miestnej príslušnosti na Daňové riaditeľstvo v Banskej Bystrici?