Otázky s vecným pojmom: Príjmy z príležitostných činností

počet otázok s vecným pojmom : 7Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Príjmy z príležitostných činností fyzickej osoby 2018

ID3313 | | Ing. Marián Drozd

Sme príspevková organizácia mesta - uzatvorili sme zmluvu o vytvorení diela s fyzickou osobou za napísanie scenára. Môže byť tento príjem od dane oslobodený do výšky 500 € ako príjem z príležitostných činností?

Jednorazový príjem fyzicke osoby

ID2205 | | Ing. Dana Žňavová

Ako zúradovať jednorazový príjem fyzickej osoby neživnostníka popri zamestnaní? Ide o predaj vlastného výrobku a potrebujem vedieť, ako v takom prípade postupovať, aké sú povinnosti: dane, odvody atď.

Registrácia na daňovom úrade

ID1691 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ak začne daňovník vykonávať príležitostnú činnosť popri svojom zamestnaní na základe zmluvy o dielo podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (vypracovanie štúdií na rôzne témy počas roka, na základe aj viacerých zmlúv počas roka) na vlastné náklady a vo vlastnom mene podľa zmluvy:

  • Je povinný sa registrovať na daňovom úrade a požiadať o pridelenie daňového identifikačného čísla - DIČ?
  • V prípade povinnosti registrácie na základe čoho sa bude registrovať? Je potrebné priložiť zmluvy o dielo pri takejto registrácii?
  • Ak áno, kam spadá takýto príjem v prípade, ak daňovník má DIČ a ak nemá DIČ?
  • A ak nie je povinný registrovať sa na daňovom úrade, tak do akého druhu príjmu zahrnie príjmy na základe takýchto zmlúv?
  • Čo všetko patrí do činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
  • Je osoba, ktorej je pridelené DIČ, povinná sa automaticky prihlásiť aj do zdravotnej poisťovne ako SZČO?

 

Príkazná zmluva

ID1646 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2012 som zamestnala študentku na príkaznú zmluvu, za rok 2012 bola vyplatená suma 1 800 eur, som povinná zaplatiť do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne odvody z príkaznej zmluvy?

Príjmy z príležitostných činností a daňové priznanie

ID1166 | | Ing. Viera Mezeiová

Podáva daňové priznanie daňovník, ak má náhodný príjem v sume 200 € a príjmy zo zamestnania?

Jednorazová odmena za konzultáciu

ID857 | | JUDr. Peter Strapáč

Obchodná spoločnosť si chce najať odborníka, aby sa so zástupcami spoločnosti zúčastnil jednodenného obchodného jednania v zahraničí ako konzultant. Tento odborník je zamestnaný v inej spoločnosti a má príjem zo závislej činnosti. Konzultačnú činnosť plánuje vykonať v čase čerpania dovolenky a išlo by u neho o príležitostný  jednorazový príjem. Okrem dohodnutej odmeny vo výške cca 300 eur, vzniknú aj cestovné náklady spojené s vycestovaním na toto jednanie (letenka, ubytovanie, víza, poistenie, a pod.). Aký je najvhodnejší právny titul na vykonanie týchto služieb?

Zdanenie príjmu

ID27 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB) poverilo vykonaním služby (inštalácia nových schránok, a pod.) občana, ktorý je zamestnaný a má príjem zo závislej činnosti. Za túto službu mu SVB schválilo finančnú odmenu. Je SVB povinné uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o vykonaní práce alebo postačuje zápis zo zasadnutia SVB, v ktorom je tento stav uvedený ? Je občan povinný priznať príjem a odviesť z neho daň?