Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpočítanie dane pri kúpe a predaji automobilu

ID702 | | Ing. Zdenka Jablonková

Platiteľ dane kúpil v novembri 2009 osobný automobil patriaci do kategórie M1 za cenu 23 800 €. Sumu dane 3 800 € platiteľ dane nemohol odpočítať, pretože to zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. v znení účinnom do 31. decembra 2009 neumožňoval. Platiteľ dane predá tento automobil v marci 2010 inému platiteľovi dane za cenu 15 000 € s oslobodením od dane podľa § 85i ods. 2 cit. zákona. Ako bude postupovať z pohľadu DPH?

Dividenda vyplatená českej právnickej osobe slovenskou spoločnosťou

ID560 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Českej právnickej osobe bola v roku 2009 vyplatená dividenda za rok 2008 od slovenskej akciovej spoločnosti, pričom v tejto spoločnosti česká právnická osoba vlastní 50 % akcií.

Dividenda vyplatená právnickej osobe českou spoločnosťou

ID559 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenskej právnickej osobe bola v roku 2009 vyplatená dividenda od českej akciovej spoločnosti za rok 2003, pričom v tejto spoločnosti slovenská právnická osoba vlastní 50 % akcií.

Podiely na zisku vyplatené zamestnancom

ID558 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Akciová spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dodatočne vypláca v roku 2009 svojim zamestnancom bez majetkovej účasti podiely na zisku z  výsledku hospodárenia vykázaného za rok 2003.

Dividendy ako predmet dane fyzickej osoby

ID556 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Fyzická osoba s bydliskom v SR je akcionárom v dvoch poľských spoločnostiach, a to v spoločnosti A má 20 %-ný priamy podiel na základnom imaní a v spoločnosti B má 40 %-ný priamy podiel na základnom imaní. Na základe rozhodnutia valných zhromaždení vyplatili tieto spoločnosti slovenskému daňovníkovi dividendy, avšak išlo o nevyplatené podiely na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2002 a podiel na zisku z vykázaného výsledku hospodárenia za zdaňovacie obdobie roka 2003.

Zaúčtovanie pohľadávky voči zaniknutému podnikateľovi

ID589 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka, ktorá podniká ako fyzická osoba (FO) a účtuje v jednoduchom účtovníctve (JÚ), eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku vo výške 1 000 € voči FO – bývalému podnikateľovi, ktorý už prestal podnikať. Dlžník nemá dostatok finančných prostriedkov na úhradu svojho záväzku, preto sa podnikateľka rozhodla pohľadávku nevymáhať (aby jej nevznikli ďalšie finančné výdavky) a odpísať ju. Ako má postupovať?

Zaúčtovanie chyby v peňažnom denníku – dvakrát zaúčtovaná úhrada

ID588 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lucia 31. 12. 2009 pri uzatváraní účtovných kníh a kontrole účtovníctva zistila, že má v peňažnom denníku zaevidovaný príjem faktúry č. 2009/54 dvakrát. Príjem za faktúru 2009/54 v hodnote 500 € má zaevidovaný ako zdaniteľný príjem 2. 11. 2009 na bankovom účte a aj v pokladnici. V skutočnosti jej peniaze prišli 2. 11. 2009 vo výške 500 € na bankový účet.

Vzájomné započítanie pohľadávok v JÚ

ID587 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ  Leopold poskytol 10. 12. 2009 obchodnému partnerovi pôžičku vo výške 1 000 €. Poskytnutie pôžičky eviduje v účtovníctve ako pohľadávku voči obchodnému partnerovi. V účtovníctve eviduje aj záväzok voči tomuto podnikateľovi za dodaný tovar vo výške 1 000 €. Záväzok vznikol 30. 10. 2009. Obaja podnikatelia sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok dňa 15. 12. 2009.

Uzávierková účtovná operácia znižujúca daňové výdavky – manko pri zásobách

ID586 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľka Lenka pri inventarizácii, ktorú vykonala k 31. 12. 2009, zistila manko, t. j. chýbal jej v skladových zásobách materiál v hodnote 335 €. Spôsob odcudzenia nezistila. Ako má postupovať v jednoduchom účtovníctve?

Uzávierková účtovná operácia znižujúca daňové výdavky u podnikateľa – platiteľa DPH

ID585 | | Ing. Jarmila Strählová

Podnikateľ, ktorý je od 1. 2. registrovaný ako platiteľ dane z pridanej hodnoty, si uplatnil v prvom daňovom priznaní DPH odpočet DPH zo zásob tovaru. Výšku zásob zistil z inventúry, ktorú vykonal ku dňu registrácie. Výška odpočítanej DPH zo zásob ku dňu registrácie bola 1 900 €. Ako zaúčtuje DPH zo zásob, ktorú si uplatnil v daňovom priznaní DPH ako odpočet, v peňažnom denníku?